Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

922. Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode, stran 2587.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in 11. in 66. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 82/98, 69/04), je Občinski svet občine Medvode na 20. seji dne 15. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Medvode način opravljanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje javne službe zagotavlja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Pravica izvajanja javne službe se podeljuje izvajalcu za 35 let.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
Izvajalec, ki opravlja javno službo, ima na celotnem območju Občine Medvode izključno pravico izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
4. člen
Storitve javne službe iz tega odloka obsegajo še:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe z zemeljskim plinom,
– nadzor nad gradnjo omrežij in vodenje katastra plinovodnega omrežja,
– določanje pogojev in dajanje soglasij v postopkih za pridobitev dovoljenj za posege v prostor in okolje in izdajanje soglasij za priključitev, ki zadevajo oskrbo s plinom v skladu z veljavno zakonodajo,
– odčitavanje števcev porabe plina.
5. člen
Izvajalec mora zagotavljati tudi naslednje storitve:
– dobavo zemeljskega plina,
– gradnjo in vzdrževanje omrežij in naprav,
– organizacijo vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
Splošni pogoji
6. člen
Za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin – storitev mora biti zagotovljeno distribucijsko plinovodno omrežje, ki ga sestavljajo:
– glavni plinovodi,
– priključni plinovodi,
– mernoregulacijske, regulacijske postaje in druge vzporedne naprave, ki so potrebne za obratovanje sistema oskrbe s plinom.
7. člen
Distribucijsko plinovodno omrežje na območju Občine Medvode je plinovodno omrežje, katerega delovni tlak je manjši ali enak 16 barov in služi za transport zemeljskega plina do odjemalcev in uporabnikov ter do drugih distribucijskih plinovodnih omrežij v sosednjih občinah.
Prenosno plinovodno omrežje na območju Občine Medvode je visokotlačno plinovodno omrežje, to je omrežje katerega delovni tlak je večji od 16 barov in služi za transport plina do distribucijskega plinovodnega omrežja ali uporabnika omrežja priključenega neposredno na prenosno omrežje.
8. člen
Pri izdelavi strategije prostorskega razvoja občine, prostorskega reda občine in občinskih lokacijskih načrtov mora izdelovalec, kjer je to mogoče, prednostno predvideti oskrbo stavb s plinom in sicer v skladu z izdanimi mnenji, smernicami, projektnimi pogoji in soglasji izvajalca. Uporaba obnovljivih virov energije ima prednost pred zgoraj omenjenim načinom oskrbe.
Ne glede na določila v veljavnih prostorskih izvedbenih aktih v zvezi z energetskim urejanjem območij, morajo investitorji (odjemalci) pri določitvi načina oskrbe stavb z energijo preveriti tehnične in ekonomske možnosti oskrbe stavb iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom.
9. člen
Izvajalec ima pri opravljanju gospodarske javne službe naslednja javna pooblastila:
– izdajanje strokovnih mnenj k vsem predvidenim posegom v prostor,
– izdajanje smernic in mnenj k strategiji prostorskega razvoja občine, k prostorskemu redu občine in občinskemu lokacijskemu načrtu,
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam pri izdaji gradbenih dovoljenj,
– izdajanje soglasij k priključitvi na sistem oskrbe s plinom po distribucijskem omrežju.
Izvajalec je tudi nosilec urejanja prostora v zvezi z oskrbo stavb z zemeljskim plinom iz distribucijskega plinovodnega omrežja na območju Občine Medvode.
10. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja javne službe.
Predlog programa, iz prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec izdelati vsako leto do konca oktobra in ga sprejme pristojni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
Investicijske načrte mora izvajalec tekoče usklajevati z občinsko upravo Občine Medvode.
11. člen
Izvajalec ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja sistema javne službe izključno pravico gradnje ali nadzora nad gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na stroške investitorja.
Priključitev novo zgrajenega plinovodnega omrežja na obstoječe omrežje lahko izvede le izvajalec na stroške investitorja.
12. člen
Investitor mora plinovodno omrežje, ki se zgradi v okviru komunalnega opremljanja zemljišč iz sredstev komunalnega prispevka ali kot nadomestilo za oprostitev plačila komunalnega prispevka in to niso priključki stavb na omrežje, predati v last Občini Medvode skupaj z dovoljenji, projekti in drugo dokumentacijo.
Občina Medvode preda omrežje iz prvega odstavka tega člena izvajalcu v upravljanje s pogodbo.
13. člen
Izvajalec ima pravico brezplačne uporabe in vpisa služnosti na občinskih cestah in javnih zelenih površinah (v nadaljnjem besedilu: javne površine) na delih, kjer poteka plinovodno omrežje. Izvajalec mora javne površine po končanih delih gradnje, obratovanja in vzdrževanja vrniti v prvotno stanje.
14. člen
Izvajalec mora voditi in vzdrževati kataster plinovodnega omrežja in hraniti dokumentacijo o priključitvah na omrežje.
Izvajalec je dolžan Občini Medvode posredovati kataster plinovodnega omrežja in druge podatke za njene potrebe.
15. člen
Služnost in druge stvarne pravice na plinovodnem omrežju se lahko pridobi le s soglasjem Občine Medvode, če to ni v nasprotju z njihovim namenom v okviru izvajanja javne službe.
16. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben dostop do plinovodnega omrežja in naprav, dovoliti dostop do tega omrežja. Lastniku nepremičnine pripada za dovoljenje rabe nepremičnine pravična odškodnina in vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje, kar zagotovi izvajalec.
17. člen
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
18. člen
Izvajalec mora s plinovodnim omrežjem, napravami in opremo, ki jih je dobil v upravljanje s pogodbo, ravnati kot dober gospodar.
Priključevanje na plinovodno omrežje
19. člen
Priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje se opravi na način in pod pogoji določenim s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina iz distribucijskega plinovodnega omrežja in sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijo plina.
Na splošne pogoje za dobavo in odjem plina iz distribucijskega plinovodnega omrežja, ki jih po javnem pooblastilu sprejme izvajalec, mora dati soglasje pristojni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
20. člen
Izvajalec mora na podlagi pisne vloge izdati soglasje za priključitev stavbe na plinovodno omrežje. Pogoji za soglasje za priključitev so določeni v splošnih pogojih za dobavo in odjem.
Izvajalec lahko izda negativno soglasje:
– če je predviden način oskrbe v nasprotju z določili tega odloka,
– če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– če priključka zaradi tehničnih ali drugih vzrokov ni mogoče izvesti,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v oskrbi,
– če bi zaradi priključitve nastali izvajalcu nesorazmerno visoki stroški.
V primeru iz pete alinee prejšnjega odstavka ima uporabnik omrežja pravico do priključitve v skladu s splošnimi pogoji, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.
O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja odloča župan.
Če se spremenijo osnovni parametri priključka ali drugi pogoji za katere je bilo izdano soglasje, mora uporabnik oziroma odjemalec zaprositi za novo soglasje za priključitev.
21. člen
Izvajalec lahko prekine dobavo energije brez predhodnega obvestila:
– če uporabnik z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če uporabnik ob pomanjkanju energije ne upošteva posebnih pogojev o omejevanju odjema plina iz omrežja.
Izvajalec je dolžan odjemalca, ki mu je bila prekinjena dobava plina, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za prekinitev.
Izvajalec, ki je odjemalcu neutemeljeno prekinil dobavo plina, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave odjemalca na omrežje. Rok 24 ur se računa od trenutka, ko se ugotovi neutemeljena prekinitev dobave plina. Odjemalec ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
22. člen
Stroški gradnje, vzdrževanja in nadzora nad gradnjo plinovodnega priključka bremenijo odjemalca.
Priključitev priključka odjemalca na plinovodno omrežje lahko izvede le izvajalec na stroške odjemalca.
Vsi stroški prestavitve obstoječega hišnega priključka, ki nastanejo v primeru prestavitve distribucijskega plinskega omrežja, bremenijo izvajalca.
23. člen
Ob priključitvi stavbe na plinovodno omrežje mora izvajalec vročiti odjemalcu pisno navodilo o varnem ravnanju in ukrepanju pri uporabi plina. Odjemalec mora poskrbeti za seznanitev vseh neposrednih uporabnikov plina v stavbi z navodili.
24. člen
Izvajalec lahko prekine dobavo plina po predhodnem pisnem obvestilu v primerih in na način kot je določeno v predpisih.
Dobava plina
25. člen
Izvajalec ima pravico, na stroške odjemalca, redno pregledovati plinsko napeljavo in plinska trošila v stavbi, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave in plinskih trošil. Izredni pregled lahko opravi zaradi upravičenega suma uhajanja plina ali neupravičenega odjema plina.
Odjemalec mora na podlagi splošnih pogojev za dobavo in odjem izvajalcu omogočiti izvajanje pregleda, preizkusa plinske napeljave in plinskih trošil, odčitavanja, pregleda, vzdrževanja ali zamenjave plinomera.
26. člen
Odjemalec plina je dolžan takoj javiti izvajalcu vsako zaznano okvaro ali poškodbo na plinovodnem omrežju, na plinski napeljavi v stavbi ter narediti potrebne nujne ukrepe v skladu z navodili o varnem ravnanju in ukrepanju pri uporabi plina.
27. člen
Izvajalec mora imeti organizirano lastno 24 urno dežurno službo, ki mora najkasneje v 60 minutah po obvestilu o uhajanju plina, ukrepati pri odjemalcu.
Določbe prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v primeru, ko sporoči uhajanje plina ali okvaro tretja oseba.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
28. člen
Uporabnik storitev javne službe je odjemalec plina ali uporabnik omrežja.
Odjemalec ali uporabnik mora imeti z izvajalcem sklenjeno pogodbo o dobavi ali o uporabi omrežja. Če pogodba z neposrednim odjemalcem ali uporabnikom ni sklenjena, je odjemalec lastnik stavbe.
V času gradnje stavbe je odjemalec investitor stavbe.
29. člen
Odjemalec in uporabnik morata:
– zagotoviti izvajalcu dostop v prostore stavbe za opravljanje storitev javne službe po tem odloku,
– poskrbeti za seznanitev neposrednih uporabnikov v stavbi o vsebini navodila o varnem ravnanju in ukrepanju pri uporabi plina,
– javiti okvaro ali poškodbo na omrežju.
30. člen
Prepovedana je samovoljna priključitev na omrežje zemeljskega plina.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
31. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje storitev javne službe:
– iz plačil cen odjemalcev za dobavljen plin,
– iz plačila cen za uporabo omrežja,
– iz proračuna Občine Medvode,
– iz drugih virov.
Elemente za obračunavanje dobavljene energije za različne skupine odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente se določi s tarifnim sistemom za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja za tarifne odjemalce, ki ga izdela izvajalec in sprejme pristojni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
32. člen
Infrastrukturni objekti in naprave za izvajanje javne službe so določeni v 6. členu tega odloka, razen priključkov, ki so v lasti odjemalcev in niso infrastrukturni objekti in naprave. Infrastruktura gospodarske javne službe, ki je v osnovnem kapitalu izvajalca, bo prenesena v last Občine Medvode po uveljavitvi ustreznih predpisov, ki bodo določali način prenosa.
Postopke prenosa infrastrukture gospodarske javne službe vodi občinska uprava Občine Medvode.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja z zakonom določen organ in občinski inšpekcijski organ.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba-izvajalec, če:
– ne izdela in ne opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja javne službe (10. člen),
– ne zagotavlja zanesljivosti delovanja sistema javne službe (11. člen),
– ne vodi in vzdržuje katastra distribucijskega plinovodnega omrežja ter ne hrani dokumentacije o priključitvah odjemalcev na omrežja (14. člen),
– ne izda soglasja v vsebini kot to določa 20. člen,
– ne organizira 24 urne dežurne službe (27. člen).
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-izvajalca za prekrške iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ne zagotovi strokovnega nadzor nad gradnjo, ki je obvezen in ga lahko opravlja le izvajalec javne službe na stroške odjemalca (11. člen),
– ne omogoči izvajalcu opravljanje nalog iz 25. člena,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
– ne zagotovi strokovnega nadzora nad gradnjo, ki je obvezen in ga lahko opravlja le izvajalec javne službe na stroške odjemalca (11. člen),
– ne omogoči izvajalcu opravljanje nalog iz 25. člena,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Distribucijsko plinovodno omrežje na območju Občine Medvode, ki je v lasti Geoplina plinovodi d.o.o., mora ta predati v upravljanje izvajalcu najkasneje do 31. 5. 2005. Izvajalec in Geoplin plinovodi d.o.o. skleneta pogodbo s katero se dogovorita o upravljanju in vzdrževanju distribucijskega plinovodnega omrežja, katerega lastnik je Geoplin plinovodi d.o.o.
Obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, ki se je gradilo v okviru komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo iz sredstev komunalnega prispevka ali kot nadomestilo za oprostitev plačila komunalnega prispevka in to niso priključki stavb na omrežje, mora lastnik najkasneje do 31. 5. 2005 brezplačno predati Občini Medvode, ta pa v upravljanje izvajalcu s pogodbo o upravljanju.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (Uradni list RS, št. 15/92, 37/94 in 22/95)
– Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92 in 22/95).
Zgoraj navedeni dokumenti se uporabljajo do sprejema dokumentov iz 19. in 31. člena tega odloka, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Izvajalec mora izdelati dokumente iz 19. in 31. člena tega odloka najkasneje v enem letu po sprejetju odloka.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-60/04-3
Medvode, dne 15. februarja 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost