Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

6. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom (BFRDOU), stran 405.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA TER PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ S PROTOKOLOM (BFRDOU)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom (BFRDOU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. februarja 2005.
Št. 001-22-6/05
Ljubljana, dne 7. marca 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA TER PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ S PROTOKOLOM (BFRDOU)
1. člen
Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom, podpisana v Ljubljani 7. aprila 2004.
2. člen
Besedilo konvencije s protokolom se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
K O N V E N C I J A
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA
IN PREMOŽENJA
TER PREPREČEVANJU
DAVČNIH UTAJ
Vlada Republike Slovenije in Vlada Francoske republike sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj,
sporazumeli:
1. člen
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA
Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic.
2. člen
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA
1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe.
2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala.
3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti:
a) v Sloveniji:
i) davek od dobička pravnih oseb;
ii) dohodnina;
iii) davek na premoženje;
iv) davek na izplačane plače;
v) davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
(v nadaljevanju »slovenski davek«);
b) v Franciji:
i) davek od dohodka (»l’impot sur le revenu«);
ii) davek od dohodka pravnih oseb (»l’impot sur les sociétés«);
iii) davek na plače (»la taxe sur les salaires«);
iv) splošne socialne dajatve (»contributions sociales généralisées«);
v) prispevki za povračilo socialnega dolga (»contributions pour le remboursement de la dette sociale«);
vi) prispevki na davek od dohodka pravnih oseb (»contributions sur l’impôt sur les sociétés«);
vii) solidarnostni davek od premoženja (impôt de solidarité sur la fortune),
vključno s kakršnimi koli davki po odbitku, predplačili ali akontacijami prej omenjenih davkov
(v nadaljevanju »francoski davek«).
4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije dodatno k obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa držav pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih spremembah njunih davčnih zakonodaj.
3. člen
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV
1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugače:
a) izraza »država pogodbenica« in »druga država pogodbenica« pomenita, kot zahteva sobesedilo, Francijo ali Slovenijo;
b) izraz »Francija« pomeni evropske in čezmorske departmaje Francoske republike, vključno s teritorialnim morjem in katerim koli območjem zunaj teritorialnega morja, na katerem ima Francoska republika v skladu z mednarodnim pravom suverene pravice do iskanja in izkoriščanja naravnih virov morskega dna in njegovega podzemlja ter voda nad njima;
c) izraz »Slovenija«, ko se uporablja v zemljepisnem smislu, pomeni območje Republike Slovenije, vključno z morskimi območji, na katerih lahko Slovenija izvaja svoje suverene ali jurisdikcijske pravice v skladu z mednarodnim pravom;
d) izraz »oseba« vključuje posameznika, družbo in katero koli drugo telo, ki združuje več oseb;
e) izraz »družba« pomeni katero koli korporacijo ali kateri koli subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporacija;
f) izraz »podjetje« se nanaša na kakršno koli poslovanje;
g) izraza »podjetje države pogodbenice« in »podjetje druge države pogodbenice« pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident druge države pogodbenice;
h) izraz »mednarodni promet« pomeni prevoz z ladjo ali letalom, ki ga opravlja podjetje s sedežem dejanske uprave v državi pogodbenici, razen če ladja ali letalo ne opravlja prevozov samo med kraji v drugi državi pogodbenici;
i) izraz »pristojni organ« pomeni:
i) v Franciji ministra, pristojnega za proračun, ali njegovega pooblaščenega predstavnika;
ii) v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali pooblaščenega predstavnika tega ministrstva;
j) izraz »državljan« pomeni:
i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenice;
ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerega status izhaja iz veljavne zakonodaje države pogodbenice;
k) izraz »poslovanje« vključuje opravljanje poklicnih storitev in drugih samostojnih dejavnosti.
2. Kadar koli država pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri koli izraz, ki v njej ni opredeljen, pomen, ki ga ima takrat po pravu te države za namene davkov, za katere se konvencija uporablja, pri čemer kateri koli pomen po davčni zakonodaji te države prevlada nad pomenom izraza po drugi zakonodaji te države.
4. člen
REZIDENT
1. V tej konvenciji izraz »rezident države pogodbenice« pomeni osebo, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega podobnega merila, in vključuje tudi to državo in katero koli njeno politično enoto ali lokalno oblast in osebe javnega prava te države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti. Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki je dolžna v tej državi plačevati davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali od premoženja v njej.
2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident obeh držav pogodbenic, se njegov status določi tako:
a) šteje se samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče na razpolago v obeh državah, se šteje samo za rezidenta države, s katero ima tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče življenjskih interesov);
b) če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta države, v kateri ima običajno bivališče;
c) če ima običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, se šteje samo za rezidenta države, katere državljan je;
d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojna organa držav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom.
3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni posameznik, rezident obeh držav pogodbenic, se šteje samo za rezidenta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave.
4. Izraz »rezident države pogodbenice«, če je ta država Francija, vključuje osebno družbo ali skupino oseb s sedežem uprave v Franciji.
5. člen
STALNA POSLOVNA ENOTA
1. V tej konvenciji izraz »stalna poslovna enota« pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje podjetja.
2. Izraz »stalna poslovna enota« še posebej vključuje:
a) sedež uprave,
b) podružnico,
c) pisarno,
d) tovarno,
e) delavnico in
f) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli drug kraj pridobivanja naravnih virov.
3. Gradbišče ali projekt gradnje ali montaže je stalna poslovna enota samo, če traja več kot dvanajst mesecev.
4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz »stalna poslovna enota« ne vključuje:
a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju;
b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo;
c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje;
d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje;
e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za podjetje;
f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna.
5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba – ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja šesti odstavek – deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se opravljale prek stalnega mesta poslovanja.
6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru svojega rednega poslovanja.
7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je ena od družb stalna poslovna enota druge.
6. člen
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN
1. Dohodek iz nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva) se lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri je taka nepremičnina.
2. Izraz »nepremičnine« ima pomen, ki ga ima po zakonodaji države pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. Izraz vedno vključuje premoženje, ki je sestavni del ne­premičnin, živino in opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva; ladje, čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine.
3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, dosežen z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli drugo obliko uporabe nepremičnine.
4. Kadar delnice ali druge pravice v družbi, skladu ali primerljivi ustanovi dajejo pravico do uživanja nepremičnin, ki so v državi pogodbenici in jih ima ta družba, sklad ali primerljiva ustanova, se lahko dohodek, dosežen z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli drugo obliko uporabe te pravice do uživanja, obdavči v tej državi ne glede na določbe 7. člena.
5. Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka se uporabljajo tudi za dohodek iz nepremičnin podjetja.
7. člen
POSLOVNI DOBIČEK
1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni enoti.
2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna enota je.
3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovo­ljeno odšteti stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali bodisi v državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje.
4. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker nakupuje dobrine ali blago za podjetje.
5. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno.
6. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena ne vplivajo na določbe tistih členov.
8. člen
LADIJSKI IN LETALSKI PREVOZ
1. Dobiček od ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. Takšen dobiček vključuje dobiček, ki ga podjetje doseže z dajanjem praznih ladij in letal v najem ali z uporabo, vzdrževanjem ali dajanjem v najem zabojnikov, ki se uporabljajo za prevoz dobrin ali blaga v mednarodnem prometu, če te dejavnosti spadajo v okvir ladijskih in letalskih prevozov, ki jih opravlja podjetje v mednarodnem prometu.
2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na ladji, se šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri je matično pristanišče ladje, ali če ni takega matičnega pristanišča, v državi pogodbenici, katere rezident je ladijski prevoznik.
3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz udeležbe v interesnem združenju, mešanem podjetju ali mednarodni prevozni agenciji.
9. člen
POVEZANA PODJETJA
1. Kadar:
a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali po­sredno udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države pogodbenice ali
b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice
in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistih, ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, vendar prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči.
2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države vključuje – in ustrezno obdavči – dobiček, za katerega je bilo že obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi državi, in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju prve omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetjema, taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga država ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna od tega dobička, če meni, da je prilagoditev upravičena. Pri določanju take prilagoditve je treba upoštevati druge določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbenic pa se po potrebi med seboj posvetujeta.
10. člen
DIVIDENDE
1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.
2. a) Dividende iz prvega odstavka se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 15 odstotkov bruto zneska dividend.
b) Dividende, ki jih plača družba, ki je rezident države pogodbenice, in katerih upravičeni lastnik je družba, ki je rezident druge države pogodbenice in ima neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende, pa se obdavčijo samo v tej drugi državi.
Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičkom, iz katerega se plačajo dividende.
3. Rezident Slovenije, ki prejme dividende, ki jih plača družba, rezident Francije, lahko dobi vračilo predplačila davka v znesku, ki ga je družba dejansko plačala za take dividende. Bruto znesek vrnjenega predplačila davka se za namene konvencije šteje za dividendo. Za takšen bruto znesek se uporabljajo določbe drugega odstavka.
4. Izraz »dividende« pomeni dohodek iz delnic, »jouissance« delnic ali pravic, rudniških delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso terjatve, in tudi dohodek, ki se davčno obravnava kot dividende po zakonodaji države pogodbenice, katere rezident je družba, ki dividende deli. Razume se, da izraz »dividende« ne vključuje dohodka iz 15. člena.
5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej in je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko povezan s tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena.
6. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, razen če se te dividende plačajo rezidentu te druge države ali če je delež, v zvezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko povezan s stalno poslovno enoto v tej drugi državi, niti ne sme uvesti davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček družbe, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni dobiček v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki drugi državi.
7. Določbe te konvencije se ne uporabljajo, če je glavni namen deleža, v zvezi s katerim se dividende plačajo, izkoristiti ugodnosti tega člena.
11. člen
OBRESTI
1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.
2. Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska obresti.
3. Ne glede na določbe drugega odstavka se lahko take obresti, ki so omenjene v prvem odstavku, obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je prejemnik, če je takšen prejemnik upravičeni lastnik obresti in če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
a) takšen prejemnik je država pogodbenica, njena centralna banka, lokalna oblast te države ali katera od oseb javnega prava;
b) takšne obresti se plačajo za terjatev ali posojilo, za katero je dala poroštvo ali ga je zavarovala država pogodbenica, njena centralna banka, lokalne oblasti ali katera od oseb javnega prava ali v Franciji »Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur« (COFACE) ali v Sloveniji Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije ali organizacija, ustanovljena v kateri koli državi pogodbenici po datumu podpisa te konvencije, ki deluje v okviru javnega financiranja ali zunanjetrgovinskega poroštva in jo s skupnim dogovorom potrdita pristojna organa;
c) prejemnik je družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje obresti, ali ima družba, ki plačuje take obresti, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki prejme obresti, ali ima tretja družba, ki je rezident ene od držav pogodbenic, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje obresti, in kapitala družbe, ki prejme obresti.
4. Izraz »obresti«, kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo za obresti. Izraz »obresti« ne vključuje nobenega dela dohodka, ki se v skladu z določbami 10. člena šteje za dividendo.
5. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, prek stalne poslovne enote v njej in je terjatev, v zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena.
6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take obresti krije taka stalna poslovna enota, se šteje, da take obresti nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna enota.
7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije.
8. Določbe te konvencije se ne uporabljajo, če terjatev, v zvezi s katero se obresti plačajo, nastane ali se odstopi predvsem z namenom izkoristiti ugodnosti tega člena.
12. člen
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI
1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi, če je takšen rezident upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev.
2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska takih licenčnin in avtorskih honorarjev.
3. Ne glede na določbe drugega odstavka se licenčnine in avtorski honorarji iz prvega odstavka obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je prejemnik, če je takšen prejemnik upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev in če so takšne licenčnine in avtorski honorarji plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno ali umetniško delo, vključno s kinematografskimi filmi, predvajanjem v živo, filmi, trakovi ali drugimi sredstvi za uporabo ali reprodukcijo v zvezi z radijskim in televizijskim predvajanjem.
4. Ne glede na določbe drugega odstavka se licenčnine in avtorski honorarji iz prvega odstavka obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je prejemnik, če je takšen rezident družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ali ima družba, ki plačuje take licenčnine in avtorske honorarje, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki prejme licenčnine in avtorske honorarje, ali pa ima tretja družba, ki je rezident ene od držav pogodbenic, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, in kapitala družbe, ki prejme licenčnine in avtorske honorarje.
5. Izraz »licenčnine in avtorski honorarji«, kot je uporabljen v tem členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, predvajanjem v živo, trakovi ali drugimi sredstvi za uporabo ali reprodukcijo v zvezi z radijskim in televizijskim predvajanjem, katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah (znanje in izkušnje).
6. Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne enote v njej in je pravica ali premoženje, v zvezi s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena.
7. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna poslovna enota, se šteje, da so take licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota.
8. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije.
9. Določbe te konvencije se ne uporabljajo, če pravica ali premoženje, ki je podlaga za licenčnine in avtorske honorarje, nastane ali se odstopi predvsem z namenom izkoristiti ugodnosti tega člena.
13. člen
KAPITALSKI DOBIČKI
1. a) Dobiček iz odtujitve nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu, se lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri so take nepremičnine.
b) Dobiček iz odtujitve delnic ali drugih pravic v družbi, skladu ali primerljivi ustanovi, katere sredstva ali premoženje v več kot 50 odstotkih vrednosti sestavljajo nepremičnine, omenjene v 6. členu, ki so v državi pogodbenici, ali pravice v zvezi s takimi nepremičninami ali katerih več kot 50 odstotkov vrednosti izhaja iz teh nepremičnin ali pravic, bodisi neposredno ali posredno prek ene ali več drugih družb, skladov ali primerljivih ustanov, se lahko obdavči v tej državi. Za namene te določbe se ne upoštevajo nepremičnine, ki jih taka družba uporablja za lastno poslovanje.
2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, vključno z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem), se lahko obdavči v tej drugi državi.
3. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki je del poslovnega premoženja podjetja in ki je sestavljeno iz ladij ali letal, s katerimi tako podjetje opravlja prevoze v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s takimi ladjami ali letali, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.
4. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, omenjeno v prvem, drugem in tretjem odstavku, se obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženje.
14. člen
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE
1. Ob upoštevanju določb 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena se plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja tako, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo v tej drugi državi.
2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:
a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih zaporednih mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, in
b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali se plača v njegovem imenu in
c) prejemka ne krije stalna poslovna enota, ki jo ima delodajalec v drugi državi.
3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, ki izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, obdavči v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.
15. člen
PLAČILA DIREKTORJEM
Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident države pogodbenice kot član uprave ali nadzornega sveta družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.
16. člen
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI
1. Ne glede na določbe 7. in 14. člena se lahko dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi.
2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajočemu izvajalcu ali športniku, temveč drugi osebi, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice, se ta dohodek kljub določbam 7. in 14. člena lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika.
3. Ne glede na določbe prvega odstavka se dohodek, ki ga rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec ali športnik dobi iz osebnih storitev, ki se kot take izvajajo v drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi pogodbenici, če se te storitve v drugi državi pretežno financirajo z javnimi sredstvi prve omenjene države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti ali oseb javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti.
4. Ne glede na določbe drugega odstavka, kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja rezident države pogodbenice, ki je nastopajoči izvajalec ali športnik kot tak, v drugi državi pogodbenici, ne priraste samemu nastopajočemu izvajalcu ali športniku osebno, temveč drugi osebi, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice, se ta dohodek kljub določbam 7. in 14. člena lahko obdavči samo v prvi omenjeni državi, v kateri se v zvezi s temi dejavnosti ta druga oseba pretežno financira z javnimi sredstvi prve omenjene države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti ali oseb javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti.
17. člen
POKOJNINE
Ob upoštevanju določb drugega odstavka 18. člena se pokojnine in drugi podobni prejemki, ki se plačajo rezidentu države pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi.
18. člen
DRŽAVNA SLUŽBA
1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega prava te države pogodbenice ali njenih enot ali oblasti posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto ali oblast ali osebe javnega prava, se obdavčijo samo v tej državi.
b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, ki je državljan te države, ni pa tudi državljan prve omenjene države.
2. a) Vsaka pokojnina, ki jo plača država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega prava te države pogodbenice ali njene enote ali oblasti ali ki se plača iz njihovih skladov posamezniku za storitve, opravljene za to državo ali enoto ali oblast ali osebo javnega prava, se obdavči samo v tej državi.
b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te države, ni pa tudi državljan prve omenjene države.
3. Določbe 14., 15., 16. in 17. člena se uporabljajo za plače, mezde in druge podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države pogodbenice ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali katere od oseb javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti.
19. člen
PROFESORJI, UČITELJI IN RAZISKOVALCI
Ob upoštevanju določb 18. člena in ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 14. člena se prejemki, ki jih prejme profesor, učitelj ali raziskovalec, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je navzoč v prvi omenjeni državi samo zaradi poučevanja ali raziskovanja, za take dejavnosti, obdavčijo samo v drugi državi. Ta določba se uporablja za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev od datuma prvega prihoda profesorja, učitelja ali raziskovalca v prvo omenjeno državo zaradi poučevanja ali raziskovanja. Če pa se raziskovanje ne izvaja v javno korist, ampak predvsem v zasebno korist določene osebe ali oseb, se uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 14. člena.
20. člen
ŠTUDENTI
Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo iz virov zunaj te države.
21. člen
DRUGI DOHODKI
1. a) Deli dohodka, katerih upravičeni lastnik je rezident države pogodbenice, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej državi, če je tak rezident dolžan plačati davek za te dele dohodka v tej državi. Če ta pogoj obdavčitve ni izpolnjen, se ti deli dohodka še naprej obdavčujejo v drugi državi pogodbenici in v skladu z zakonodajo te države.
b) Pogoj obdavčitve iz pododstavka a) se ne uporablja, če je upravičeni lastnik teh delov dohodka država pogodbenica, katera od njenih političnih enot ali lokalnih oblasti ali oseb javnega prava.
2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 6. člena, če upravičeni lastnik takega dohodka, ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej in je pravica ali premoženje, za katero se plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena.
3. Kadar zaradi posebnega odnosa med osebo iz prvega odstavka in drugo osebo ali med njima in tretjo osebo znesek dohodka iz prvega odstavka presega morebitni znesek, za katerega bi se sporazumele, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se presežni del dohodka še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije.
22. člen
PREMOŽENJE
1. a) Premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine iz 6. člena v lasti rezidenta države pogodbenice in so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.
b) Premoženje, ki ga sestavljajo delnice ali druge pravice v družbi, skladu ali primerljivi ustanovi, katere sredstva ali premoženje v več kot 50 odstotkih vrednosti sestavljajo nepremičnine, omenjene v 6. členu, ki so v državi pogodbenici, ali pravice v zvezi s takimi nepremičninami ali katerih več kot 50 odstotkov vrednosti izhaja iz takih nepremičnin ali pravic, bodisi neposredno ali posredno prek ene ali več drugih družb, skladov ali primerljivih ustanov, se lahko obdavči v tej državi. Za namene te določbe se ne upoštevajo nepremičnine, ki jih taka družba uporablja za lastno poslovanje.
2. Premoženje, ki ga sestavljajo premičnine in so del poslovnega premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.
3. Premoženje, ki ga sestavljajo ladje in letala, s katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi z opravljanjem prevozov s takimi ladjami in letali, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.
4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice se obdavčijo samo v tej državi.
23. člen
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
1. V Franciji se dvojno obdavčevanje odpravi tako:
a) Ne glede na katero koli določbo te konvencije se dohodek, ki se v skladu z določbami konvencije lahko obdavči ali se obdavčuje samo v Sloveniji, upošteva pri izračunu francoskega davka, kadar tak dohodek ni oproščen davka od odhodka pravnih oseb po francoski domači zakonodaji. V tem primeru se od takega dohodka slovenski davek ne odbije, ampak je rezident Francije pod pogoji in z omejitvami iz pododstavkov i) in ii) upravičen do odbitka davka od francoskega davka. Tak odbitek davka je enak:
i) pri dohodku, ki ni dohodek iz pododstavka ii), znesku francoskega davka, pripisanemu takemu dohodku, če je rezident Francije dolžan plačati slovenski davek od takega dohodka;
ii) pri dohodku, od katerega se plača davek od dohodka pravnih oseb, iz 7. člena in drugega odstavka 13. člena ter dohodku iz 10., 11. in 12. člena, prvega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14. člena, 15. člena, prvega in drugega odstavka 16. člena in 21. člena znesku davka, plačanemu v Sloveniji v skladu z določbami teh členov; tak odbitek pa ne presega zneska francoskega davka, pripisanega takemu dohodku.
b) Rezident Francije, ki ima v lasti premoženje, ki se lahko obdavči v Sloveniji v skladu s prvim in drugim odstavkom 22. člena, se za to premoženje obdavči tudi v Franciji. Francoski davek se izračuna tako, da se upošteva odbitek davka v višini davka, plačanga na tako premoženje v Sloveniji. Tak odbitek davka pa ne presega zneska francoskega davka, pripisanega takemu premoženju.
c) i) Razume se, da izraz »znesek francoskega davka, pripisan takemu dohodku«, kot je uporabljen v pododstavku a), pomeni:
– kadar se davek od takega dohodka izračuna z uporabo proporcionalne davčne stopnje, znesek čistega dohodka, pomnožen s stopnjo, ki se dejansko uporablja za ta dohodek;
– kadar se davek od takega dohodka izračuna z uporabo progresivne davčne lestvice, znesek neto dohodka, pomnožen s stopnjo, ki je rezultat razmerja med dejansko davčno obveznostjo od celotnega neto obdavčljivega dohodka po francoski zakonodaji in zneskom tega celotnega neto dohodka.
Ta razlaga se po analogiji uporablja tudi za izraz »znesek francoskega davka, pripisan takemu premoženju«, kot je uporabljen v pododstavku b).
ii) Razume se, da izraz »znesek davka, plačan v Sloveniji«, kot je uporabljen v pododstavkih a) in b), pomeni znesek slovenskega davka, ki ga dejansko in dokončno za te dele dohodka ali premoženja v skladu z določbami konvencije krije rezident Francije, ki se od teh delov dohodka ali premoženja obdavčuje po francoski zakonodaji.
2. V Sloveniji se dvojno obdavčevanje odpravi tako:
a) Kadar rezident Slovenije dobi dohodek ali ima v lasti premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko obdavči v Franciji, Slovenija dovoli:
i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Franciji;
ii) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta znesek, ki je enak davku od premoženja, plačanemu v Franciji.
Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela davka od dohodka ali davka od premoženja, ki je bil izračunan pred odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera, ki se lahko obdavči v Franciji.
b) Kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije dohodek, ki ga dobi rezident Slovenije, ali premoženje, ki ga ima v lasti, oproščeno davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri izračunu zneska davka od preostalega dohodka ali premoženja tega rezidenta vseeno upošteva oproščeni dohodek ali premoženje.
24. člen
ENAKO OBRAVNAVANJE
1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede rezidentstva. Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic.
2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da zavezuje katero koli državo pogodbenico, da prizna rezidentom druge države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave in zmanjšanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom.
3. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 11. člena, osmega odstavka 12. člena ali tretjega odstavka 21. člena, se obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve omenjene države.
Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja države pogodbenice do rezidenta druge države pogodbenice pri določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot da bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom prve omenjene države.
4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve do podobnih podjetij prve omenjene države.
5. a) Prispevki posameznika, ki opravlja odvisne osebne storitve v državi pogodbenici, v pokojninski načrt, ustanovljen in za davčne namene priznan v drugi državi pogodbenici, se odbijejo v prvi omenjeni državi pri določanju obdavčljivega dohodka posameznika ter se v tej državi obravnavajo enako in zanje veljajo isti pogoji in omejitve kot za prispevke v pokojninski načrt, ki ga za davčne namene priznava ta prva omenjena država, če:
(i) se pristojni organ prve omenjene države strinja, da je pokojninski načrt skladen s pokojninskim načrtom, ki ga za davčne namene priznava ta država, in
(ii) je tak posameznik prispeval v tak pokojninski načrt, preden je začel opravljati odvisne osebne storitve v prvi omenjeni državi.
b) V pododstavku a):
(i) izraz »pokojninski načrt« pomeni dogovor v katerem je posameznik udeležen, da bi pridobil ugodnosti iz upokojitve, ki se plačujejo za odvisne osebne storitve iz pododstavka a);
(ii) v državi je pokojninski načrt »priznan za davčne namene«, če se v tej državi prispevki v načrt priznavajo kot davčna olajšava.
6. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena za davke vseh vrst in opisov.
7. Če dvostranska pogodba ali sporazum med državama pogodbenicama, razen te konvencije, vključuje klavzulo o enakem obravnavanju, se razume, da se takšne klavzule ne uporabljajo v davčnih zadevah.
25. člen
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA
1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami te konvencije, lahko ta oseba ne glede na sredstva, ki ji jih omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen primer nanaša na prvi odstavek 24. člena, tiste države pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije.
2. Pristojni organ si, če se mu zdi ugovor upravičen in če sam ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke v domačem pravu držav pogodbenic.
3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih konvencija ne predvideva.
4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno komunicirata med seboj, vključno prek skupne komisije, ki jo sestavljata sama ali njuni predstavniki, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih odstavkov tega člena.
26. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ
1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov vseh vrst in opisov, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih političnih enot ali lokalnih oblasti, kolikor obdavčevanje na tej podlagi ni v nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 1. in 2. členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, se obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene po domači zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah glede davkov iz prvega stavka. Te osebe ali organi uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo v sodnih postopkih ali pri sodnih odločitvah.
2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo, kot da nalagajo kateri koli državi pogodbenici obveznost:
a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo te ali druge države pogodbenice,
b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski poti te ali druge države pogodbenice,
c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom.
27. člen
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV
IN KONZULATOV
1. Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov in članov stalnih predstavništev pri mednarodnih organizacijah po splošnih pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov.
2. Ne glede na določbe 4. člena se v tej konvenciji šteje, da je posameznik, ki je član diplomatskega predstavništva, konzulata ali stalnega predstavništva države pogodbenice v drugi državi pogodbenici ali v tretji državi, rezident države pošiljateljice, če v njej zanj veljajo enake obveznosti v zvezi z davki od celotnega dohodka ali od premoženja kot za rezidente te države.
3. Konvencija se ne uporablja za mednarodne organizacije, njihove organe in uslužbence ter osebe, ki so člani diplomatskih predstavništev, konzulatov ali stalnih predstavništev tretje države, kadar so v državi pogodbenici in zanje, v eni od držav pogodbenic ne veljajo enake obveznosti v zvezi z davki od celotnega dohodka ali od premoženja kot za rezidente te države.
28. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
1. Vsaka država pogodbenica drugo uradno obvesti, da so končani postopki, potrebni za začetek veljavnosti te konvencije. Konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu prejema zadnjega od teh uradnih obvestil.
2. Določbe te konvencije se uporabljajo:
a) v zvezi z davki od dohodka, odtegnjenimi pri viru, za zneske, obdavčljive po koledarskem letu, v katerem začne veljati konvencija;
b) v zvezi z davki od dohodka, ki niso odtegnjeni pri viru, za dohodek, ki se nanaša na katero koli koledarsko leto ali obračunsko obdobje, odvisno od primera, ki se začne po koledarskem letu, v katerem začne veljati konvencija;
c) v zvezi z drugimi davki za obdavčenje obdavčljivega dogodka, ki nastane po koledarskem letu, v katerem začne veljati konvencija.
3. Določbe Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, ki je bil podpisan v Parizu 28. marca 1974, prenehajo veljati v odnosih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike z dnem, ko se začnejo prvič uporabljati ustrezne določbe te konvencije.
29. člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI
1. Ta konvencija velja za nedoločen čas. Katera koli država pogodbenica pa jo lahko po petih koledarskih letih od datuma začetka njene veljavnosti odpove po diplomatski poti z uradnim obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta.
2. V takem primeru se konvencija preneha uporabljati:
a) v zvezi z davki od dohodka, odtegnjenimi pri viru, za zneske, obdavčljive po koledarskem letu, v katerem je dano obvestilo o odpovedi;
b) v zvezi z davki od dohodka, ki niso odtegnjeni pri viru, za dohodek, ki se nanaša na katero koli koledarsko leto ali obračunsko obdobje, odvisno od primera, ki se začne po koledarskem letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi;
c) v zvezi z drugimi davki za obdavčenje obdavčljivega dogodka, ki nastane po koledarskem letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi.
V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala to konvencijo.
Sestavljeno v Ljubljani dne 7. 4. 2004 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Milojka Kolar l. r.
 
Za Vlado
Francoske republike
Dominique Gazuy l. r.
PROTOKOL
Pred podpisom Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj sta se vladi sporazumeli o teh določbah, ki so sestavni del konvencije.
 
1. a) V zvezi s pododstavkom a) tretjega odstavka 2. člena davek na izplačane plače in davek na bilančno vsoto bank in hranilnic urejajo določbe konvencije, ki se nanašajo na poslovni dobiček;
b) v zvezi s pododstavkom b) tretjega odstavka 2. člena davek na plače urejajo določbe konvencije, ki se nanašajo na poslovni dobiček.
 
2. V zvezi s 7. členom:
a) kadar podjetje države pogodbenice prodaja dobrine ali blago ali posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej, se dobiček te stalne poslovne enote ne določi od skupnega dohodka podjetja, ampak samo od tistega deleža dohodka podjetja, ki se pripiše dejanski dejavnosti stalne poslovne enote v zvezi s tako prodajo ali poslovanjem;
b) se pri pogodbah, zlasti o izvedbi analiz in meritev, dobavi, montaži ali gradnji industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali prostorov ali javnih del, kadar ima podjetje stalno poslovno enoto, dobiček te stalne poslovne enote ne določi od celotnega zneska pogodbe, ampak samo od tistega dela pogodbe, ki ga stalna poslovna enota dejansko izvede v državi pogodbenici, v kateri je stalna poslovna enota. Dobiček od tistega dela pogodbe, ki se izvaja v državi pogodbenici, v kateri je dejanski sedež uprave podjetja, se obdavči samo v tej državi.
 
3. V zvezi z 10. členom se lahko dividende iz pododstavka b) drugega odstavka, dokler Slovenija ni članica Evropske unije, obdavčijo v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, če pa je upravičeni lastnik dividend rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska dividend.
 
4. V zvezi z 11. členom se lahko obresti iz pododstavka c) tretjega odstavka, dokler Slovenija ni članica Evropske unije, obdavčijo v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, če pa je upravičeni lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska obresti.
 
5. V zvezi z 12. členom:
a) se lahko, dokler Slovenija ni članica Evropske unije, licenčnine in avtorski honorarji iz četrtega odstavka obdavčijo v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev;
b) se plačila, prejeta kot povračilo za tehnične storitve, vključno s študijami ali znanstvenimi, geološkimi ali tehničnimi analizami in meritvami, ali za inženiring pogodbe, vključno s tehnično dokumentacijo v zvezi z njimi, ali za storitve svetovanja ali nadzora, ne štejejo za plačila, prejeta kot povračilo za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. Taka plačila se štejejo za plačila, za katera veljajo določbe 7. člena.
 
6. Določbe 15. člena se uporabljajo tudi za dohodek iz 62. člena francoskega davčnega zakonika, ki ga dobi posameznik, ki je rezident Slovenije, kot družbenik ali direktor v družbi, ki je rezident Francije in je dolžna plačevati davek od dohodka pravnih oseb v njej.
 
7. V zvezi s 24. členom:
a) se v zvezi s prvim odstavkom tega člena razume, da posameznik, pravna oseba, osebna družba ali združenje, ki je rezident države pogodbenice, ni v enakih okoliščinah kot posameznik, pravna oseba, osebna družba ali združenje, ki ni rezident te države; to velja ne glede na opredelitev državljanstva, tudi če se šteje, da so pravne osebe, osebne družbe ali združenja državljani države pogodbenice, katere rezidenti so;
b) se oprostitve in druge ugodnosti, ki jih določa davčna zakonodaja države pogodbenice za to državo ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali osebe javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti, ki opravljajo neposlovno dejavnost, pod istimi pogoji uporabljajo za drugo državo pogodbenico ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali osebe javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti, ki opravljajo isto ali podobno dejavnost. Ne glede na določbe šestega odstavka tega člena se določbe tega odstavka ne uporabljajo za davke ali dajatve, ki se plačajo kot povračilo za opravljene storitve.
 
8. Določbe konvencije v nobenem primeru ne preprečujejo Franciji, da uporablja določbe 212. člena davčnega zakonika o podkapitalizaciji ali druge vsebinsko podobne določbe, ki lahko spreminjajo ali nadomestijo določbe tega člena.
Določbe konvencije v nobenem primeru ne preprečujejo Sloveniji, da uporablja določbe domače zakonodaje o podkapitalizaciji.
 
9. Pristojna organa držav pogodbenic se lahko skupaj ali ločeno dogovorita o načinu uporabe konvencije. Zlasti lahko, da bi v državi pogodbenici lahko izkoristili ugodnosti iz 10., 11. in 12. člena, rezidenti druge države pogodbenice, če pristojna organa ne določita drugače, predložijo potrdilo o rezidentstvu, ki predvsem določa naravo in znesek ali vrednost zadevnega dohodka in vključuje potrdilo davčne uprave te druge države.
 
10. Vsaka država pogodbenica zadrži pravico, da v skladu s svojo domačo zakonodajo obdavči dohodek svojih rezidentov, ki se obdavčuje v drugi državi pogodbenici, vendar se ne vključuje v davčno osnovo v tej državi, kadar je takšna dvojna oprostitev posledica različne opredelitve zadevnega dohodka.
 
V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 7. 4. 2004 v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Milojka Kolar l. r.
 
Za Vlado
Francoske republike
Dominique Gazuy l. r.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales,
sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
PERSONNES VISÉES
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ARTICLE 2
IMPÔTS VISÉS
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne la Slovénie:
i) l’impôt sur les bénéfices des personnes morales (»davek od dobička pravnih oseb«);
ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (»dohodnina«);
iii) l’impôt sur le patrimoine (»davek na premoženje«);
iv) la taxe sur les salaires (»davek na izplačane place«);
v) la taxe sur les banques et caisses d’épargne (»davek na bilančno vsoto bank in hranilnic«);
(ci-après dénommés »impôt slovène«).
b) en ce qui concerne la France:
i) l’impôt sur le revenu;
ii) l’impôt sur les sociétés;
iii) la taxe sur les salaires;
iv) les contributions sociales généralisées;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale;
vi) les contributions sur l’impôt sur les sociétés;
vii) l’impôt de solidarité sur la fortune;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts;
(ci-après dénommés »impôt français«);
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) les expressions »Etat contractant« et »autre Etat contractant« désignent, suivant les cas, la France ou la Slovénie;
b) le terme »France« désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur jacentes;
c) le terme »Slovénie« désigne, dans son acception géographique, le territoire de la République de Slovénie y compris les zones maritimes sur lesquelles la Slovénie peut exercer ses droits souverains ou juridictionnels en conformité avec le droit international;
d) le terme »personne« comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme »société« désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme »entreprise« s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions »entreprise d’un Etat contractant« et »entreprise de l’autre Etat contractant« désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
h) l’expression »trafic international« désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
i) l’expression »autorité compétente« désigne:
i) dans le cas de la France: le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé;
ii) dans le cas de la Slovénie: le Ministère des Finances de la République de Slovénie ou son représentant autorisé;
j) l’expression »national« désigne:
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
k) le terme » affaires » comprend l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4
RÉSIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l’expression »résident d’un Etat contractant« désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression »résident d’un Etat contractant« comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France.
ARTICLE 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l’expression »établissement stable« désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression »établissement stable« comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou d’installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas »établissement stable« si:
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne -autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6- agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 6
REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L’expression »biens immobiliers« a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
ARTICLE 7
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise de la location de coques nues de navires ou aéronefs ou de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
1. Lorsque:
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 10
DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant, et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident de Slovénie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
4. Le terme »dividendes« désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme »dividendes« ne comprend pas les revenus visés à l’article 15.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Les dispositions de cette convention ne s’appliquent pas si la participation génératrice des dividendes a comme principal objet de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 11
INTÉRÊTS
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui les reçoit est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si une des conditions suivantes est respectée:
a) cette personne est l’un des Etats contractants, sa banque centrale, une collectivité locale de cet Etat ou une de leurs personnes morales de droit public,
b) les intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis ou assurés par un Etat contractant, sa banque centrale, l’une de ses collectivités locales ou une de leurs personnes morales de droit public; ou, dans le cas de la France, par la »Compagnie Française d’Assurance du Commerce Extérieur« (COFACE); ou, dans le cas de la Slovénie, par la » Compagnie Slovène d’Exportation » (Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije); ou par tout organisme institué dans l’un ou l’autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d’un financement ou d’une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes,
c) cette personne est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les intérêts, ou la société qui paie les intérêts détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui les reçoit, ou une troisième société résidente de l’un des Etats contractants détient directement au moins 20 pour cent à la fois du capital de la société qui paie les intérêts et du capital de la société qui les reçoit.
4. Le terme »intérêts« employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment, les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme »intérêts« ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas si la créance génératrice des intérêts a été constituée ou affectée principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 12
REDEVANCES
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident est le bénéficiaire effectif des redevances.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui les reçoit est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si ces redevances consistent en rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une śuvre littéraire ou artistique, y compris les śuvres cinématographiques, les émissions en direct, les films, les bandes magnétiques ou autres moyens d’exploitation ou de reproduction dans le domaine de la télévision ou de la radiodiffusion.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui les reçoit est un résident, si ce résident est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les redevances, ou si la société qui paie les redevances détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui les reçoit, ou si une troisième société résidente d’un des Etats contractants détient directement au moins 20 pour cent à la fois du capital de la société qui paie les redevances et du capital de la société qui les reçoit.
5. Le terme »redevances« employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une śuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les śuvres cinématographiques, les émissions en direct, les films, les bandes magnétiques ou autres moyens d’exploitation ou de reproduction dans le domaine de la télévision ou de la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (»savoir-faire«).
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
9. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été constitué ou affecté principalement dans le but de tirer avantage des dispositions du présent article.
ARTICLE 13
GAINS EN CAPITAL
1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur – directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables- de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en considération.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
REVENUS D’EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
ARTICLE 15
JETONS DE PRÉSENCE
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 16
ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, que dans le premier Etat lorsqu’au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 17
PENSIONS
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 18
RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 19
ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
Sous réserve des dispositions de l’article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 14, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans l’autre Etat. Cette disposition ne s’applique que pour une période n’excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 s’appliquent.
ARTICLE 20
ÉTUDIANTS
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
ARTICLE 21
AUTRES REVENUS
1. a) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l’impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition d’imposition n’est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l’autre Etat contractant et selon sa législation.
b) La condition d’imposition prévue au a ne s’applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités territoriales ou une personne morale de droit public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 22
FORTUNE
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur -directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables- de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation ne sont pas pris en considération.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 23
ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante:
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Slovénie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt slovène n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal:
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt slovène à raison de ces revenus;
ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé en Slovénie conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Slovénie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Slovénie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) Il est entendu que l’expression »montant de l’impôt français correspondant à ces revenus« employée au a désigne:
– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué;
– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression »montant de l’impôt français correspondant à cette fortune« employée au b.
ii) Il est entendu que l’expression »montant de l’impôt payé en Slovénie« employée aux a et b désigne le montant de l’impôt slovène effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Slovénie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante:
a) Lorsqu’un résident de Slovénie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Slovénie accorde:
(i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France;
(ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en France.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Slovénie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Slovénie, la Slovénie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
ARTICLE 24
NON-DISCRIMINATION
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11, du paragraphe 8 de l’article 12 ou du paragraphe 3 de l’article 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans cet Etat de la même façon, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat à condition que:
(i) l’autorité compétente du premier Etat admette que le régime de retraite correspond à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat; et que
(ii) cette personne avait cotisé à ce régime de retraite avant qu’elle ne contracte un emploi dans le premier Etat.
b) Pour l’application du a:
i) l’expression »régime de retraite« désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a;
ii) un régime de retraite est »reconnu aux fins d’imposition« dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
ARTICLE 25
PROCÉDURE AMIABLE
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
ARTICLE 26
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
ARTICLE 27
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET
POSTES CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situés dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 28
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront:
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. En ce qui concerne les relations entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus, signée à Paris, le 28 mars 1974 cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois.
ARTICLE 29
DENONCIATION
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable:
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ljubljana le 7 avril 2004, en double exemplaire, en langues slovène et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de
la République de Slovénie
Milojka Kolar m.p.
 
Pour le Gouvernement de
la République française
Dominique Gazuy m.p.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
 
1. a) En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires et la taxe sur les banques et caisses d’épargne sont régies par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises;
b) En ce qui concerne le b) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
 
2. En ce qui concerne l’article 7:
a) lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité;
b) dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
 
3. En ce qui concerne l’article 10, tant que la Slovénie n’est pas membre de l’Union Européenne, les dividendes visés au b) du paragraphe 2 sont imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes.
 
4. En ce qui concerne l’article 11, tant que la Slovénie n’est pas membre de l’Union Européenne, les intérêts visés au c) du paragraphe 3 sont imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
 
5. En ce qui concerne l’article 12:
a) tant que la Slovénie n’est pas membre de l’Union Européenne, les redevances visées au paragraphe 4 sont imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, mais, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
b) les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces rémunérations sont considérées comme étant des rémunérations pour lesquelles les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
 
6. Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux revenus visés à l’article 62 du code général des impôts français revenant à une personne physique qui est un résident de Slovénie en sa qualité d’associé ou de gérant d’une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l’impôt sur les sociétés.
 
7. En ce qui concerne l’article 24:
a) en ce qui concerne le paragraphe 1 de cet article, il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elle sont des résidents;
b) Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de cet article, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
 
8. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 de son code général des impôts relatif à la sous-capitalisation, ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
Les dispositions de la Convention n’empêche en rien la Slovénie d’appliquer les dispositions de sa législation interne relative à la sous-capitalisation.
 
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
 
10. Chacun des Etats contractants conserve le droit d’imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d’une qualification divergente des revenus concernés.
 
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
 
Fait à Ljubljana le 7 avril 2004 en double exemplaire, en langues slovène et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de
la République de Slovénie
Milojka Kolar m.p.
 
Pour le Gouvernement de
la République française
Dominique Gazuy m.p.
3. člen
Za izvajanje konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Številka: 432-01/05-39/1
Ljubljana, dne 23. februarja 2005
EPA 115-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti