Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2005 z dne 14. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2005 z dne 14. 3. 2005

Kazalo

875. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (uradno prečiščeno besedilo) (ZUKD-UPB1), stran 2239.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki obsega:
– Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD (Uradni list SRS, št. 23/76 z dne 11. 10. 1976),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-A (Uradni list SRS, št. 24/88 z dne 30. 6. 1988),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-B (Uradni list RS, št. 110/99 z dne 30. 12. 1999) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-C (Uradni list RS, št. 73/04 z dne 5. 7. 2004).
Št. 435-05/99-3/12
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 1483-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
Z A K O N
O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZUKD-UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Katastrski dohodek zemljišč vključuje dohodek od rastlinskih pridelkov in dohodek od živinoreje.
2. člen
Dohodek od rastlinskih pridelkov je denarna vrednost poprečnega pridelka oziroma poprečnega prirastka lesne mase, ki se doseže na 1 hektar zemljiške površine pri običajnem načinu gospodarjenja po odbitku poprečnih materialnih stroškov.
3. člen
(1) Dohodek od živinoreje je denarna vrednost prirastka pri živini in dohodek od živalskih proizvodov, po odbitku poprečnih materialnih stroškov.
(2) Dohodek od živinoreje se vključuje v dohodek od rastlinskih pridelkov, ki se uporabljajo za krmo.
3.a člen
Dohodek od rastlinskih pridelkov se ugotavlja:
– od njiv, po poprečnih pridelkih in strukturi njivskih površin s strnenimi žiti, koruzo, njivskimi vrtninami, krmnimi in industrijskimi rastlinami na 1 ha površine;
– od vrtov, po poprečnih pridelkih in odstotni udeležbi glavnih vrst vrtnin za 1 ha površine;
– od plantažnih sadovnjakov, po strukturi sadovnjakov in poprečnem pridelku sadja na 1 ha površine;
– od ekstenzivnih sadovnjakov, po strukturi sadovnjakov, poprečnem številu rodnih dreves na 1 ha površine in poprečnem pridelku sadja na sadno drevo;
– od olivnih nasadov, po številu rodnih stebel na 1 ha površine in poprečnem pridelku na enem steblu;
– od hmeljišč, po poprečnem pridelku hmelja na 1 ha površine;
– od vinogradov, po poprečnem številu rodnih trsov na 1 ha površine in poprečnem pridelku grozdja na en trs; število rodnih trsov se ugotovi po običajni saditvi v posameznem katastrskem okraju;
– od travnikov, barjanskih travnikov in pašnikov, po poprečnem pridelku sena na 1 ha površine;
– od gozdov in gozdnih plantaž, po poprečnem prirastku lesne mase na 1 ha površine in po sestavi sortimentov po vrstah drevja;
– od trstičja po poprečnem pridelku trsja, rogoza in drugih rastlin na 1 ha površine.
4. člen
(1) Poprečni materialni stroški so dejanski materialni izdatki pri običajnem načinu gospodarjenja.
(2) Med materialne stroške po tem zakonu spada tudi amortizacija gospodarskih objektov, osnovne črede, kmetijskega inventarja in trajnih nasadov. Amortizacija se obračunava v znesku, ugotovljenem glede na nabavno oziroma napravno vrednost osnovnega sredstva in dobo možnega izkoriščanja.
(3) Med materialne stroške po tem zakonu se ne šteje vrednost vloženega lastnega človeškega dela.
5. člen
(1) Katastrski dohodek se ugotavlja za vsako katastrsko kulturo in za vsak katastrski razred zemljišč v katastrskem okraju.
(2) Podlaga za ugotavljanje katastrskega dohodka so podatki o poprečnih pridelkih, cenah in materialnih stroških, zbranih na vzorčnih zemljiščih, kot tudi statistični in drugi podatki o kmetijski proizvodnji oziroma izkoriščanju gozdov.
(3) V primeru, ko materialni stroški presegajo znesek denarne vrednosti proizvodnje, se katastrski dohodek izkazuje v negativnem znesku.
6. člen
Za vsak katastrski okraj se določi lestvica katastrskega dohodka, razčlenjena po razredih za vsako posamezno katastrsko kulturo.
7. člen
Za ugotavljanje katastrskega dohodka in njegovo valorizacijo se denarna vrednost kmetijskih in gozdnih proizvodov določa po odkupnih oziroma tržnih cenah, materialni stroški pa po nabavnih cenah iz leta pred letom, v katerem se ugotavljanje oziroma valorizacija katastrskega dohodka izvaja. Te cene se valorizirajo s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v zadnjih dveh letih. Kmetijski proizvodi, za katere se določajo zaščitne cene, se obračunavajo po zaščitnih cenah iz tekočega leta.
7.a člen
(1) Ugotavljanje katastrskega dohodka se izvede v primeru, ko se bistveno spremeni obseg in struktura kmetijske proizvodnje, količina pridelkov, cene kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški.
(2) Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede, če se spremenijo cene kmetijskih in gozdnih proizvodov, tehnologija pridelave ali materialni stroški, mora pa se izvesti, če se zaradi navedenih razlogov katastrski dohodek za posamezno katastrsko kulturo na ravni Republike Slovenije spremeni za najmanj 3%.
7.b člen
(1) Ugotavljanje katastrskega dohodka in valorizacija katastrskega dohodka se začne po odločitvi Vlade Republike Slovenije na podlagi predloga, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance.
(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka, s katerim se prične ugotavljanje katastrskega dohodka, se določijo obdobja, po katerih se ugotavljajo pridelki, cene in materialni stroški iz drugega odstavka 5. člena tega zakona.
(3) Z aktom iz prvega odstavka tega člena, s katerim se odloči o valorizaciji katastrskega dohodka, se ugotovi tudi količnik za izvedbo valorizacije katastrskega dohodka.
(4) Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se določi za vsako katastrsko kulturo v vsakem katastrskem okraju. Če pa se cene kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški spremenijo v približno enakem razmerju in enakomerno delujejo na spremembo vrednosti katastrskega dohodka vseh katastrskih kultur, se valorizacija izvede z enotnim količnikom za vse katastrske kulture in vse katastrske okraje.
II. DOLOČANJE LESTVIC KATASTRSKEGA DOHODKA
8. člen
Osnutek lestvic katastrskega dohodka za vse katastrske okraje izdela komisija Vlade Republike Slovenije, katero sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za okolje, prostor in energijo ter neodvisni strokovnjaki s področja ekonomije, kmetijstva, gozdarstva, geodezije in statistike, ki jih določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. člen
Osnutek lestvic katastrskega dohodka se za 30 dni razgrne na javni vpogled. V času razgrnitve lahko občani oziroma organizacije dajo pripombe, pobude in mnenja na osnutek lestvic.
10. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije na podlagi prejetih pripomb izdela predlog lestvic katastrskega dohodka in ga predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije.
11. člen
(1) Lestvice katastrskega dohodka začnejo veljati potem, ko jih potrdi Vlada Republike Slovenije in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Podatki iz lestvic katastrskega dohodka se z dnem uradne objave lestvic pripišejo vsaki parceli kmetijskega in gozdnega zemljišča v zemljiškem katastru glede na njeno površino, katastrsko kulturo, katastrski razred ter pripadajoči katastrski okraj. Povezavo med lestvicami katastrskega dohodka in podatki zemljiškega katastra vzpostavi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Podatki o katastrskem dohodku se vodijo in vzdržujejo v zemljiškem katastru na način kot je določen za geodetske podatke.
11.a člen
(1) Ne glede na določbe 8., 9., 10. in 11. člena tega zakona v obdobju med dvema ugotavljanjema katastrskega dohodka v primeru uvedbe nove katastrske kulture ali razreda v katastrski operat v posameznem katastrskem okraju, katastrski dohodek določi Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Katastrski dohodek za nove katastrske kulture in razrede se določi na ravni veljavnega katastrskega dohodka za isto katastrsko kulturo in razred v katastrskem okraju, ki je po naravnih in proizvodnih značilnostih najbolj primerljiv s katastrskim okrajem, za katerega se določa nov katastrski dohodek. V primeru, da je primerljivih katastrskih okrajev več, se katastrski dohodek za nove katastrske kulture in razrede lahko določi na ravni povprečja katastrskih dohodkov za isto katastrsko kulturo in razred v katastrskih okrajih, ki so po naravnih in proizvodnih značilnostih primerljivi s katastrskim okrajem, za katerega se določa nov katastrski dohodek.
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD (Uradni list SRS, št. 23/76) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe kot so spremenjene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-A (Uradni list SRS, št. 24/88) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-B (Uradni list RS, št. 110/99):
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predpiše v soglasju z direktorjem Statističnega urada Republike Slovenije in z direktorjem Geodetske uprave Republike Slovenije način ugotavljanja, zbiranja in evidentiranja poprečnih hektarskih pridelkov v smislu drugega odstavka 5. člena tega zakona na zasebnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predpiše navodila o načinu ugotavljanja in valorizaciji katastrskega dohodka ter obrazce za izdelavo lestvic katastrskega dohodka.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-A (Uradni list SRS, št. 24/88) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-B (Uradni list RS, št. 110/99) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-C (Uradni list RS, št. 73/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.