Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005

Kazalo

263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2003, stran 711.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 10. in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) in 90. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 52/95, 37/96, 25/97, 32/97, 38/99, 13/01) je Občinski svet občine Jesenice na 16. seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2003 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|   |                 |     |      |  v 000 SIT|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|Post. |Opis               | Proračun|  Krajevne|  Konsolid.|
|   |                 |     |   skup.|    izkaz|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|I.  |Prihodki             | 3,055.684|   15.502|  3,061.582|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|II.  |Odhodki              | 2,969.129|   15.510|  2,974.033|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|III. |Proračunski presežek       |  86.556|     -7|   87.548|
|   |(primanjkljaj)          |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|     |      |      |
|B)  |                 |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in |    476|      |     476|
|   |prod. kap. deležev        |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje    |     –|      |      –|
|   |kapitalskih deležev        |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in  |    476|      |     476|
|   |pov. kap. deležev         |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|VII. |Skupni presežek (primanjkljaj)  |  87.032|     -7|   88.024|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|   |RAČUN FINANCIRANJA        |     |      |      |
|C)  |                 |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|VIII. |Zadolževanje           |     –|      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|IX.  |Odplačilo dolgov         |   5.072|      |    5.072|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|X.  |Neto zadolževanje         |  -5.072|      |   -5.072|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|XI.  |Povečanje (zmanjšanje) sredstev na|  81.960|     -7|   82.953|
|   |računih              |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|XII. |Stanje sredstev na računih konec |  245.817|   4.086|   249.903|
|   |preteklega leta          |     |      |      |
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
|XIII. |Sredstva na računih        |  327.777|   4.079|   331.856|
+------+----------------------------------+----------+-----------+------------+
3. člen
Ostanek sredstev v višini 327,777.000 tolarjev se prenese na račun proračuna občine naslednjega leta. Sredstva v višini 221,844.000 tolarjev se namenijo:
                                 SIT
1. za počitniško dejavnost               11,601.000
2. za poravnavo obveznosti in realizacijo
  programov, ki se nanašajo na leto 2003,
  bremenijo pa proračun leta 2004           42,294.000
3. prenos požarne takse                 7,845.000
4. za Mladinski center za projekt Most          1,488.000
5. za nakup samskega doma Plavž             63,000.000
6. za urbanizem – projekt brv čez Savo          3,000.000
7. za urejanje stavb. zemljšč –
  komunalni prispevek                  3,000.000
8. za požarne stopnice OŠ Polde Stražišar,
  Blejska Dobrava                   12,000.000
9. za Parkirišče Spodnji Plavž – služnost        3,000.000
10. za odkup Korenove hiše                 500.000
11. za vodovodno omrežje – Vodovod Ukova         4,500.000
12. za nakup sp. Postaje žičnice Španov vrh       12,000.000
13. za zunanjo ureditev Stare Save            12,000.000
14. za obnovo kasarne                   8,000.000
15. v splošno proračunsko rezervacijo          37,616.000
Ostanek sredstev se nameni za pokrivanje planiranega proračunskega primanjkljaja v letu 2004.
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese na račun te krajevne skupnosti. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
                                 SIT
1. Stanje rezervnega sklada 1. 1. 2003          23,541.000
2. Oblikovanje v letu 2003                8,750.000
3. Poraba sredstev v letu 2003                  –
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2003         32,291.000
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 15.537,411.000 SIT.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-37/02
Jesenice, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.