Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2005 z dne 14. 1. 2005

Kazalo

91. Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj, stran 185.

Na podlagi 12. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 17. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Sevnica sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Krmelj, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt Krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško pod št. projekta 04101-00.
2. člen
(sestava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Krmelj vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje:
a) odlok;
b) obrazložitev odloka:
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine Sevnica
– prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev
– zazidalna situacija
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez
– prikaz prostorskih ureditev po posameznih področjih
– rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja
– zasnova ureditve zelenih površin
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami
– seznam parcel v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– ocena stroškov
– etape izvajanja načrta
– tolerance;
c) smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje naslednje priloge:
– Izsek iz prostorskega plana občine Sevnica     M 1: 5000
– Izsek iz zazidalnega načrta Krmelj         M 1: 1000
– Pregledna situacija
(s prikazom območja urejanja)             M 1: 5000
– Digitalni ortofoto načrt
(s prikazom območja urejanja)             M 1: 5000
– Katastrski načrt (s prikazom območja urejanja)   M 1: 1000
– Geodetski načrt
(s certifikatom geodetskega podjetja)         M 1: 500
– Geodetski načrt (s prikazom območja urejanja)    M 1: 1000
– Zazidalna situacija                 M 1: 1000
– Načrt gradbenih parcel z elementi za zakoličbo   M 1: 1000
– Zbirna situacija komunalne
in energetske infrastrukture             M 1: 1000
– Situacija prometne ureditve             M 1: 1000
– Prečni prerez območja                M 1: 500
II. PRIKAZ PROSTORSKIH POGOJEV IN UREDITEV
3. člen
(meja območja)
V 2. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88; v nadaljevanju: odlok) se v tretjem odstavku »Južni del« briše druga alinea in nadomesti z besedilom, ki glasi:
»– Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je velikosti ca. 0,75 ha in zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: k.o. Goveji dol: 1255/2, 1250/2, 1250/5, 1250/6, 1000/4«.
4. člen
(pogoji za funkcioniranje območja)
V 3. členu odloka se v tretjem odstavku »Južni del« briše druga alinea in nadomesti z besedilom, ki glasi:
»– Na območju med regionalno cesto R3-738 Tržišče-Krmelj-Hotemež in opuščeno železniško progo Krmelj – Tržišče je predvidena izgradnja stanovanjsko poslovnega objekta s parkirnimi površinami ter ureditev okolice objekta.«
5. člen
(pogoji za arhitektonsko-urbanistično oblikovanje)
V 4. členu odloka se v drugem odstavku »Južni del« na koncu doda nova alinea, ki glasi:
»Predvideni stanovanjsko poslovni objekt na območju med regionalno cesto in opuščeno železniško progo z urbanističnim oblikovanjem in arhitekturnimi pogoji (smeri slemena, barva kritine) ne sme bistveno odstopati od obstoječe pozidave vzdolž regionalne ceste.«
6. člen
(pogoji za prometno – komunalno urejanje območja)
(1) V 5. členu odloka se v prvem odstavku »Pogoji za realizacijo komunalnega urejanja znotraj meje ZN so:« za prvo alineo doda nova alinea, ki glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena izgradnja novega cestnega priključka z regionalne ceste na parc. št. 1250/5, rekonstrukcija regionalne ceste in obstoječega priključka, izgradnja pločnikov in kolesarske steze, ureditev parkirišč ob stanovanjsko poslovnem objektu za potrebe stanovalcev ter poslovnega dela, na parc. št. 1250/2 pa odstraniti opuščene tirnice železniške proge.«
(2) V 5. členu odloka se v prvem odstavku »Pogoji za realizacijo komunalnega urejanja znotraj meje ZN so:« za drugo alineo doda nova alinea, ki glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena izgradnja tipske male čistilne naprave z izpustom v bližnji potok.«
(3) V 5. členu odloka se v tretjem odstavku »Dodatno je potrebno pri objektih upoštevati še:« za drugo alineo doda nov stavek, ki glasi:
»Stanovanjsko poslovni objekt ob regionalni cesti na zemljišču parc. št. 1250/5 je troetažen (pritličje, nadstropje, izkoriščena mansarda)«.
(4) V 5. členu odloka se v tretjem odstavku »Dodatno je potrebno pri objektih upoštevati še:« za šesto alineo doda nov stavek, ki glasi:
»V sklopu zelenih ureditev ob stanovanjsko poslovnem objektu je na zemljišču parc.št. 1250/2 predvidena ureditev otroškega igrišča in postavitev manjše fontane.«
7. člen
(etapnost izvedbe)
Izvajanje posegov na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izvaja etapno, in sicer v naslednjem vrstnem redu:
– komunalno-energetska in prometna ureditev območja (eventuelne prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, izgradnja novega komunalno-energetskega omrežja, izgradnja prometnic po novih trasah ter rekonstrukcija obstoječih, ureditev novih ter obstoječih cestnih priključkov),
– gradbena dela (gradnja poslovno stanovanjskega objekta…).
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih gradbenih parcelah se sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo oziroma zasadijo preostale površine.
8. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so naslednje:
– pred pričetkom zemeljskih del pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad izvajanjem del;
– začetek in zaključek del v območju regionalne ceste prijaviti na DRSC;
– objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po pogojih upravljavca;
– za posege na objektih javne gospodarske infrastrukture je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI) (rekonstrukcije, zamenjave, prestavitve, novogradnje);
– pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj;
– gradbišče mora biti racionalno urejeno. Zaradi izvedbe gradbenih del pod prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje;
– omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji;
– v primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo ceste;
– v času izvedbe je izvajalec del dolžan promet na cesti zavarovati z ustrezno cestno-prometno signalizacijo, vršiti stalno kontrolo nad njo in jo odstraniti po zaključku del, prav tako mora redno čistiti prometne površine, če pride do onesnaženja le teh;
– rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja, medtem ko se odkopani material na delih na regionalni cesti sproti odvaža na deponijo, ponovno vgrajevanje odkopanega materiala pa ni dovoljeno.
9. člen
(tolerance)
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja dopustna odstopanja od oblikovalskih in tehničnih rešitev, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje (hrup, zrak, voda…).
Odstopanja od predlaganih rešitev določenih s temi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve odloka na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se šteje, da je v tem delu spremenjen in dopolnjen naslednji občinski izvedbeni akt:
– Odlok o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88).
11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled občanom pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v občini Sevnica, KS Krmelj in Upravni enoti Sevnica.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe v občini Sevnica.
13. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0002/2004
Sevnica, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost