Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6092. Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci, stran 16618.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in 20. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet Občine Beltinci na 18. redni seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Beltinci
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Beltinci, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero se zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
3. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
DOLOČANJE VIŠINE TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Beltinci znaša 10 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.
ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Beltinci:TURISTIČNA TAKSA: 01202-4023206223.
Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek predložiti Občini Beltinci in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistične takse.
SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, število prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc in izterjavo turistične takse opravlja DURS, Davčni urad Murska Sobota. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek Občine Beltinci in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Beltinci.
KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po 6. členu tega odloka,
– nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 8. členom tega odloka,
– vodi evidence v skladu z 9. členom tega odloka.
Z globo 30.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odloka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 70.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odloka samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odloka sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Beltinci do sedanji Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 10/99).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, začne pa se uporabljati s 1. 1. 2005.
Št: 032-01/2004-18-280/III
Beltinci, dne 22. dne 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.