Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6069. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec, stran 16583.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 22. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan 31. 12. 2004 191.748 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, in sicer:
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|1,2% za I.   |mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom,    |
|območje, ki   |Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo vasjo, Levec; |
|obsega:     |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|1,0% II. za   |naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, |
|območje, ki   |Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja vas, Mala in    |
|obsega:     |Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;            |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|0,8% III. za  |ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma    |
|območje, ki   |razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za  |
|obsega:     |gradnjo.                          |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo na dan 31. 12. 2004:
a) za individualno komunalno rabo 10.283 SIT/m2,
b) za kolektivno komunalno rabo 10.283 SIT/m2.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01, 19/03, 7/04, 117/04).
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0001/2004
Žalec, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.