Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6027. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2004, stran 16558.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03), je Občinski svet občine Odranci na 11. seji dne 10. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 41/04) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov              v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
                                Rebalans
Konto Naziv                        prorač. 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             247.078
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  61.682
70   DAVČNI PRIHODKI                      47.002
    700 Davki na dohodek in dobiček              37.176
    703 Davki na premoženje                  4.800
    704 Domači davki na blago in storitev           5.026
    706 Drugi davki                        –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     14.680
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                       1.264
    711 Takse in pristojbine                   500
    712 Denarne kazni                      508
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
    714 Drugi nedavčni prihodki                12.408
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    1.858
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         1.858
73   PREJETE DONACIJE                        –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   183.538
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              183.538
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               301.591
40   TEKOČI ODHODKI                      44.546
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           13.047
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.248
    402 Izdatki za blago in storitve             28.111
    403 Plačila domačih obresti                 500
    409 Rezerve                         640
41   TEKOČI TRANSFERI                     67.106
    410 Subvencije                       3.877
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       23.135
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                       7.361
    413 Drugi tekoči domači transferi             32.733
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                  170.375
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          170.375
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  19.564
    430 Investicijski transferi                19.564
 
III.  PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           -54.513
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV           –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)              –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA                       –
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                       –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   2.667
55   ODPLAČILO DOLGA                      2.667
    550 Odplačilo domačega dolga                2.667
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)           -57.180
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)              -2.667
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VII. –IX.)           54.513
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
    DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA                59.724.
 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 96-11/2004
Odranci, dne 10. decembra 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.