Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

6016. Sklep o imenovanju podžupana, stran 16551.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 34. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet občine Luče na predlog župana na 16. redni seji dne 29. 11. 2004 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana
I
Za podžupana Občine Luče se imenuje svetnik Stojan Funtek, roj. 14. 8. 1977, stanujoč Podveža 57, 3334 Luče.
II
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
III
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja.
Št. 002–15/2004
Luče, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.