Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

5982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A), stran 16516.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-191/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-1A)
1. člen
V Zakonu o davčni službi (Uradni list, RS, št. 57/04) se v 38. členu beseda »prekinitve« nadomesti z besedo »odpovedi«.
2. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedo »pravne« doda besedilo »osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti«.
3. člen
V 42. členu se za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda 8. točka, ki se glasi:
»8. združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti.«.
4. člen
Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vpis pravnih oseb, združenj oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti, in drugih oseb v davčni register)«.
V prvem odstavku se za besedo »Pravna« doda besedilo »oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti«.
5. člen
Za 53. členom se doda 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(prehodna ureditev glede pogojev za inšpektorje)
(1) Ne glede na pogoje iz 20. člena tega zakona lahko delo inšpektorja opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge inšpektorja, vendar le, če do 31. 12. 2005 predloži dokazilo o začetku izobraževanja za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne izobrazbe in do 31. 12. 2009 dokazilo o uspešnem zaključku izobraževanja.
(2) Inšpektor, ki ne predloži dokazila o začetku izobraževanja oziroma dokazila o uspešnem zaključku izobraževanja v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, se razreši naziva inšpektor in opravljanja nalog, ki so vezana na delovno mesto inšpektorja, ter se razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in delovnim izkušnjam, zahtevanim za zasedbo delovnega mesta.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delo inšpektorja izjemoma opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge inšpektorja, če ima na dan začetka uporabe tega zakona višjo strokovno izobrazbo ter največ 5 let delovne dobe do upokojitve.«.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 020-05/91-11/21
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 43-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost