Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004

Kazalo

5980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A), stran 16513.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-189/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-1A)
1. člen
V 1. točki prvega odstavka 18. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04 – ZDavP-1 in 70/04 – popr.) se številka »25« nadomesti s številko »20«.
2. člen
V 2. točki prvega odstavka 68. člena se doda nova podtočka c), ki se glasi:
»c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih bank;«.
3. člen
V 1. točki prvega odstavka 69. člena se številka »25« nadomesti s številko »20«.
4. člen
V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona se ne uporablja za obresti iz pogodb, sklenjenih po dnevu uveljavitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.«.
5. člen
V prvem odstavku 88. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Prvi odstavek 23. člena, kolikor se nanaša na zavarovalno tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, in prvi odstavek 43. člena se ne uporabljata za leto 2004.«.
6. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»in razen določb drugega odstavka 27. člena, ki se uporablja že za obračun (davka od dobička pravnih oseb) za leto 2004.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na določbe 1. in 3. člena tega zakona, v 1. točki prvega odstavka 18. člena in v 2. točki prvega odstavka 69. člena zakona od 1. januarja 2007 dalje velja stopnja »15%« in od 1. januarja 2009 dalje stopnja 10%.
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 435-01/90-3/59
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 41-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost