Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5388. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter, stran 15373.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 25. novembra 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN,
– obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Ocena stanja:
V osrednjem delu naselja Šempeter, severno od regionalne ceste R2-447 Petrovče-Vransko, med trgovsko poslovnimi objekti »SPAR« in »Pluton« ter bencinsko črpalko »PETROL« ima podjetje Agrocenter AC d.o.o. Šempeter obstoječe trgovske in poslovne objekte. S postopno porušitvijo obstoječih objektov in razširitvijo proti vzhodu (do trgovskih površin »SPAR«) želi zagotoviti in izboljšati pogoje za opravljanje svojih servisnih, poslovnih, trgovskih in skladiščnih dejavnosti.
Ob robu oziroma preko območja potekajo vsi pomembnejši vodi komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:
– načrtna ureditev neustrezno izkoriščenega prostora,
– uskladitev vsebine sprejetih prostorskih ureditev z novimi potrebami investitorja oziroma obstoječega uporabnika prostora.
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter (poselitveno območje po ZUreP-1), ki se urejuje z že sprejetimi izvedbenimi prostorskimi akti:
– Odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list SRS, št. 47/86)
– Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list RS, št. 4/91).
Izvedbena prostorska načrta opredeljujeta obstoječe objekte investitorja kot poslovne objekte, skrajni vzhodni objekt pa kot pomožno skladišče, pripadajoče zunanje površine pa kot površine, namenjene dostopu in zelenicam.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt oziroma spremembe in dopolnitve ZN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je ureditveno območje v osrednjem delu naselja Šempeter ob regionalni cesti Petrovče-Vransko, med površinami SPAR na vzhodu, industrijskega območja SIP na severu in PETROL na zahodu.
Programska izhodišča LN:
Na delno pozidanem območju so predvidene prostorske ureditve za razvojni program sedanjega lastnika objektov in zemljišč za servisne, poslovne in skladiščne dejavnosti.
Dovoz do kompleksa je predviden z južne, jugozahodne in severozahodne strani preko obstoječih priključkov.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN zajema območje, ki ga na vzhodu omejujejo parkirne površine trgovskega objekta SPAR, na jugu severni rob regionalne ceste II. reda Petrovče-Vransko, na zahodu jugozahodni rob napajalne ceste bencinske črpalke PETROL in na severu južni rob manipulacijskih površin industrijskega območja SIP Šempeter.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 17. 11. 2004 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave sprememb in dopolnitev ZN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Geoplin d.o.o. Ljubljana, Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Občine Žalec, krajevne skupnosti Šempeter ter Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN:
– celovito prouči in načrtuje prometna ureditev območja (krožni promet preko obstoječih priključkov ali možnost prometne navezave območja na križišče za območje »Spar«, nadaljevanje hodnika za pešce in kolesarske steze z elementi že izvedene rekonstrukcije regionalne ceste).
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
4. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
5. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje,
8. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana
10. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
11. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
12. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
13. Krajevna skupnost Šempeter,
14. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Agrocenter AC d.o.o., Rimska cesta 104, Šempeter
– Naročnik vseh strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev ZN: Agrocenter AC d.o.o., Rimska cesta 104, Šempeter
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1
(imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov)
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: Agrocenter AC d.o.o., Rimska cesta 104, Šempeter.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (fiksna obodna prometna ureditev in raba sosednjih zemljišč, majhna površina obravnavanega območja) izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
Spremembe in dopolnive ZN se po vsebini, obliki in načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list SRS, št. 47/86),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter (Uradni list RS, št. 4/91),
– Idejno situacijo ureditve območja (P&A, Projektivni atelje Velenje, junij 2004),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (GEOPROJEKT d.o.o. Žalec, št. dela 12Ž/04, avgust 2004) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev ZN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Sprejem programa priprave
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave (v drugi polovici novembra 2004).
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN po potrebi dopolni gradivo »Idejna situacija ureditve območja« (P&A, Projektivni atelje Velenje, junij 2004).
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN v sodelovanju z OŽ OVOUP zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve in sicer v 30 dneh po potrditvi usmeritev.
– Pripravljavec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev ZN
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN v 40 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu krajevne skupnosti Šempeter za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– Pripravljavec v sodelovanju s krajevno skupnostjo Šempeter evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev ZN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN v sodelovanju z OŽ OVOUP pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN OŽ OVOUP v 45 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem sprememb in dopolnitev ZN
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev ZN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0004/2004 2/3
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.