Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5353. Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, stran 15320.

Na podlagi petega odstavka 148. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa oskrbovalne standarde in ukrepe za opravljanje državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
(2) Za izvajanje meritev emisij snovi v zrak v zvezi z oskrbo kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za oskrbo naslednjih naprav:
– malih kurilnih naprav na vsa goriva,
– pomožnih naprav, ki so povezane z obratovanjem male kurilne naprave, kot so naprave za dovod goriva iz shrambe goriva do kurišča kurilne naprave, naprave za pripravo goriva, naprave za razprševanje goriva in mešanje goriva z zgorevalnim zrakom, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo (v nadaljnjem besedilu: pomožne naprave),
– dimnikov, rezervnih dimnikov, čistilnih dimniških vratc, čistilnih odprtin in iztočnic (v nadaljnjem besedilu: dimni vodi), in
– naprav za prezračevanje prostorov, v katerih je mala kurilna naprava, in naprav za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprav za prezračevanje stanovanj in poslovnih prostorov, če te naprave prezračujejo na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka tudi prostore, v katerih zgoreva gorivo (v nadaljnjem besedilu: zračniki).
3. člen
Izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. dimnikar je izvajalec državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
2. kurilna naprava je naprava, v kateri se z zgorevanjem goriv pridobiva toplota. Kurilno napravo sestavljajo kurišče ali več kurišč, dimniški priključki ali dimni vodi za odvajanje dimnih plinov skozi dimnik in dovodniki zgorevalnega zraka. Kurilne naprave so kondenzacijski, nizkotemperaturni, toplovodni, vročevodni in parni kotli, plinska trošila, štedilniki, peči, kamini, posebni generatorji toplega ali vročega zraka in podobno;
3. mala kurilna naprava je mala kurilna naprava iz predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav;
4. kurišče je del kurilne naprave, v kateri zgoreva gorivo;
5. dimnik je cev ali kanal za podtlačno ali nadtlačno odvajanje dimnih plinov in ima eno ali več dimovodnih tuljav;
6. rezervni dimnik je cev ali kanal za odvajanje dimnih plinov, ki nima na nobeni dimovodni tuljavi priključene kurilne naprave, vendar je vedno v takem tehničnem stanju, da se v primeru priključitve kurišča nanj lahko varno uporablja;
7. čistilna dimniška vratca so vratca dimnika nameščena nad dimniškim priključkom, namenjena kontroli in čiščenju dimnika;
8. čistilna odprtina je odprtina s pokrovom na dimniškem priključku namenjena nadzoru in čiščenju dimniškega priključka ali dimnega voda za povezavo kurilne naprave z dimnikom;
9. iztočnica so čistilna dimniška vratca vgrajena na dnu dimnika, namenjena čiščenju in nadzoru dimnika ter odstranjevanju ostankov zgorevanja goriva;
10. naprave za čiščenje dimnih plinov so čistilne naprave dimnih plinov, cikloni, filtri, katalizatorji, naprave za odvod kondenzata dimnih plinov in podobno;
11. naprave za odvod ostankov zgorevanja in ostankov goriva so naprave, ki služijo transportu pepela in ostankov goriva iz kurilne naprave ali kotlovnice na deponijo ali v ustrezne posode;
12. naprave za dovod goriva so naprave, ki dovajajo gorivo iz naprav za shranjevanje goriva do kurišča kurilne naprave ali gorilnikov (cevovodi, grelniki goriva, filtri za goriva, črpalke, dnevni rezervoarji, sistemi za transport trdnega goriva itd.);
13. naprave za pripravo goriva (v nadaljnjem besedilu: gorilniki) so naprave, kjer poteka filtriranje goriva, ogrevanje goriva, razprševanje goriva in mešanje goriva z zgorevalnim zrakom;
14. nazivna toplotna moč kurilne naprave je najvišja v trajnem pogonu koristno oddana toplota v časovni enoti, izražena v kW. Za nazivno toplotno moč velja vrednost toplotne moči, ki jo je proizvajalec v tehnični dokumentaciji ali na oznaki na mali kurilni napravi navedel kot najvišjo vrednost znotraj območja toplotne moči, ki je dosežena pri normalnem obratovanju naprave;
15. nova ali rekonstruirana stavba je stavba, za katere gradnjo ali rekonstrukcijo je bilo izdano gradbeno dovoljenje po uveljavitvi tega pravilnika, uporabno dovoljenje pa ni bilo izdano pred 1. januarjem 2006;
16. čiščenje naprav je opravljanje:
– rednega mehanskega čiščenja zaradi odstranjevanja oblog s površin za čiščenje, ki se ga opravi med obratovanjem naprav,
– kemičnega čiščenja z odstranjevanjem oblog s površin za čiščenje s pomočjo kemičnih sredstev,
– odstranjevanje katranskih oblog,
– generalnega čiščenja z mehanskim ali kemičnim čiščenjem površin za čiščenje;
17. površine za čiščenje so površine na gorilnikih, v kuriščih, v dimniških priključkih in v dimnikih, ki prihajajo v stik z gorivom, dimnimi plini ali ostalimi produkti zgorevanja in jih je potrebno čistiti ter nadzorovati;
18. pregledovanje naprav je opravljanje:
– prvega pregleda pred vpisom naprave v evidenco naprav ali
– rednega letnega pregleda, s katerim se ugotavlja, če je stanje naprave v skladu s predpisi,
– izrednega pregleda, ki se opravi na zahtevo inšpektorjev ali na zahtevo lastnika oziroma uporabnika naprav;
19. redno obratovanje naprav je obratovanje s prekinitvami, ki niso daljše od 10 mesecev. Obratovanje z daljšimi prekinitvami se šteje za občasno obratovanje;
20. kurilna sezona je obdobje med 1. oktobrom tekočega leta do 31. maja naslednjega leta, za primorske občine pa od 1. novembra tekočega leta do 30. aprila naslednjega leta;
21. območje primorskih občin je območje Občine Kanal ob Soči, Občine Brda, Mestne občine Nova Gorica, Občine Vrtojba – Šempeter, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Komen, Občine Sežana, Občine Divača, Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran.
II. OBSEG OSKRBE
4. člen
Storitve dimnikarske službe so:
1. pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
2. čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
3. pregledovanje in čiščenje zračnikov,
4. izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav,
5. posredovanje podatkov o malih kurilnih naprav za vpis v evidenco kurilnih naprav in o opravljenih storitvah.
III. PREGLEDOVANJE IN ČIŠČENJE KURILNIH NAPRAV
1. Pregledovanje kurilnih naprav
5. člen
Prvi pregled male kurilne naprave se opravi zaradi vpisa male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja dimnikarsko službo.
6. člen
(1) V okviru rednega letnega pregleda male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav dimnikar preveri, če so te naprave v uporabnem stanju in je njihovo obratovanje varno.
(2) Letni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav.se opravi enkrat letno sočasno s čiščenjem male kurilne naprave, če se opravlja čiščenje male kurilne naprave vsako leto.
(3) Z letnim pregledom dimnikar ugotovi ali mala kurilna naprava obratuje v skladu s predpisanimi zahtevami in podatki iz evidence kurilnih naprav.
(4) Po opravljenem letnem pregledu izda dimnikar uporabniku storitev dimnikarske službe poročilo o letnem pregledu, ki vsebuje njegove ugotovitve o stanju naprave.
7. člen
(1) Izredni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih napravah opravi dimnikar na zahtevo inšpektorja:
– inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, ali
– inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, če je izredni pregled potreben zaradi ugotavljanja pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak ali tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja.
(2) Pristojni inšpektor odredi izredni pregled, če sam ali iz pobude dimnikarja ugotovi potrebo po izrednem pregledu zaradi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri izrednem pregledu se preveri, ali naprave obratujejo skladno z vsemi predpisi in z določili dokumentacije, na podlagi katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo naprav ali stavbe, v kateri je kurilna naprava.
(4) Izredni pregled dimnikar zaključi z izdelavo in predajo poročila o izrednem pregledu pristojnemu inšpektorju.
(5) V primeru pomanjkljivosti mora dimnikar v poročilu o izrednem pregledu določiti rok za odpravo le-teh.
2. Pregledovanje kurišč z atmosferskimi gorilniki
8. člen
(1) Na mali kurilni napravi, kot je plinski grelnik za pripravo sanitarne vode ali kombinirani plinski grelnik za ogrevanje in pripravo sanitarne vode z atmosferskimi gorilniki in prekinjevalnikom vleka, in v kateri je zgorevanje goriva odvisno od zraka v prostoru, se mora enkrat letno preveriti kakovost zgorevanja, oziroma opraviti meritve vsebnosti ogljikovega monoksida v dimnih plinih.
(2) V primeru, da je v dimnih plinih male kurilne naprave iz prejšnjega odstavka presežena vrednost 200 mg/m3 za ogljikov monoksid v dimnih plinih, mora uporabnik naprave zagotoviti odpravo pomanjkljivosti, ponovne meritve pa se morajo opraviti najkasneje v 6 tednih od ugotovitve pomanjkljivosti.
(3) Ponovne meritve se opravijo z namenom, da se ugotovi, ali je uporabnik naprave odpravil pomanjkljivosti.
(4) Če tudi ob ponovnih meritvah emisije ogljikovega monoksida presegajo 200 mg/m3, mora dimnikar o tem obvestiti inšpekcijo, pristojno za okolje.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena mora dimnikar obvestiti inšpekcijo, pristojno za okolje, če ugotovi, da koncentracija ogljikovega monoksida v dimnih plinih presega vrednost 600 mg/m3.
9. člen
(1) Letni pregled dimnih vodov in zračnikov, kjer so nameščeni plinski grelniki za pripravo sanitarne vode ali kombinirani plinski grelniki za ogrevanje in pripravo sanitarne vode z atmosferskimi gorilniki in prekinjevalnikom vleka, opravi dimnikar enkrat letno.
(2) Po opravljenem letnem pregledu izda dimnikar uporabniku naprave poročilo o letnem pregledu, ki vsebuje ugotovitve o stanju naprave.
(3) V primeru pomanjkljivosti pri obratovanju naprav je treba v poročilu letnega pregleda določiti rok za odpravo le-teh.
3. Čiščenje kurilnih naprav
10. člen
(1) Čiščenje male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov se opravlja zaradi odstranjevanja oblog na površinah na dimni strani naprav.
(2) Glede na pogostost opravljanja in zahtevnost izvedbe je čiščenje male kurilne naprave redno ali generalno.
(3) Glede na način izvedbe je čiščenje male kurilne naprave mehansko ali kemijsko.
(4) Za čiščenje male kurilne naprave se šteje tudi odstranjevanje katranskih oblog z izžiganjem ali s kemičnimi postopki.
11. člen
(1) Na mali kurilni napravi na trdna goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje:
– dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev za male kurilne naprave do 250 kW na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z dimnimi plini,
– trikrat oziroma dvakrat, če gre za območje primorskih občin, v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za malo kurilno napravo od 250 kW do 1 MW na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z dimnimi plini,
– štirikrat oziroma trikrat, če gre za območje primorskih občin, v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za male kurilne naprave do 50 kW, ki niso naprave iz prejšnje alinee,
– petkrat oziroma štirikrat, če gre za območje primorskih občin, v kurilni sezoni s presledki najmanj enega meseca za male kurilne naprave od 250 kW do 1 MW, ki niso naprave iz prve alinee tega odstavka,
– šestkrat oziroma štirikrat, če gre za območje primorskih občin, v kurilni sezoni s presledki najmanj enega meseca za male kurilne naprave od 250 kW do 1 MW, ki niso naprave iz prve alinee, tega odstavka,
– enkrat izven kurilne sezone s presledki najmanj enega meseca za male kurilne naprave do 50 kW, in
– trikrat izven kurilne sezone s presledki najmanj enega meseca za male kurilne naprave od 50 kW do 1 MW.
(2) Na mali kurilni napravi na tekoča goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje v naslednjih rokih:
– enkrat v kurilni sezoni za malo kurilno napravo do 50 kW,
– dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev za malo kurilno napravo od 50 do 250 kW,
– trikrat v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za malo kurilno napravo od 250 do 1.000 kW in
– štirikrat oziroma trikrat, če gre za območje primorskih občin, v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za male kurilne naprave večje od 1.000 kW.
(3) Na mali kurilni napravi na plinasta goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje enkrat na vsako kurilno sezono.
12. člen
Če mala kurilna naprava obratuje kot kurilna naprava s kombinirano kurjavo, se redno čiščenje opravlja v rokih, ki veljajo za gorivo z bolj pogostim čiščenjem, če se to gorivo uporablja dlje kot dva meseca v letu.
13. člen
(1) Pogostejše čiščenje opravlja dimnikar za obdobje, ki ga je določil uporabniku storitev dimnikarske službe, da odpravi pomanjkljivosti.
(2) Pogostejše čiščenje se opravlja v enkrat krajših rokih, kot jih določa prejšnji člen.
(3) Pogostejše čiščenje se izvaja samo v primerih, ko kurilna naprava obratuje s pomanjkljivostmi in dokler niso te odpravljene.
(4) Pomanjkljivosti, zaradi katerih dimnikar pogosteje izvaja čiščenje kurilne naprave, so:
– pri mali kurilni napravi na trdna goriva:
– preseganje mejnih vrednosti za črnino dimnih plinov,
– prisotnost žlindre (staljeni pepel),
– prisotnost ostalih oblog, ki zmanjšujejo intenziteto prenosa toplotne energije na kurilno napravo;
– pri mali kurilni napravi na tekoča goriva:
– preseganje mejnih vrednosti za dimno število,
– prisotnost oljnih derivatov v dimnih plinih,
– prisotnost oblog, ki zmanjšujejo intenziteto prenosa toplotne energije na kurilno napravo.
– pri mali kurilni napravi na plinasta goriva:
– preseganje mejnih vrednosti za dimno število,
– prisotnost oblog, ki zmanjšujejo intenziteto prenosa toplotne energije na kurilno napravo.
14. člen
Za malo kurilno napravo in z njo povezane dimne vode, ki se uporabljajo samo občasno, se čiščenje izvaja v času obratovanja tako, da časovni presledki med dvema čiščenjema niso krajši od presledkov iz 12. člena tega pravilnika.
15. člen
(1) Dimovodne tuljave, na katere niso priključene kurilne naprave, je treba očistiti, če se ob pregledu vsako tretje leto ugotovi, da je čiščenje potrebno.
(2) Za dimovodne tuljave, na katere niso priključene kurilne naprave, je treba zagotoviti mehansko čiščenje pred priključitvijo male kurilne naprave.
16. člen
(1) Enkrat na leto dimnikar opravi generalno čiščenje male kurilne naprave s toplotno močjo nad 50 kW ne glede na vrsto goriva.
(2) Če se mala kurilna naprava redno čisti samo enkrat na leto, se takrat opravi tudi generalno čiščenje.
(3) Generalno čiščenje se lahko opravi tudi na zahtevo uporabnika naprave ali na zahtevo inšpektorja:
– inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če je generalno čiščenje potrebno zaradi pomanjkljivosti, ki vplivajo na varstvo pred požarom, ali
– inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, če je generalno čiščenje potrebno zaradi pomanjkljivosti, ki vplivajo na emisije snovi v zrak ali tveganje za okolje zaradi onesnaženja z gorivi ali ostanki zgorevanja.
(4) Inšpektor odredi generalno čiščenje, če ugotovi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka sam ali iz pobude dimnikarja.
(5) Generalnega čiščenja se ne izvaja v času kurilne sezone, če naprava redno obratuje, razen če je generalno čiščenje zahteval lastnik naprav ali pristojni inšpektor.
(6) Namesto mehanskega čiščenja se ob generalnem čiščenju lahko opravi kemično čiščenje male kurilne naprave, vendar mora dimnikar pridobiti soglasje uporabnika storitev dimnikarske službe.
(7) V primeru kemičnega čiščenja naprav je potrebno upoštevati tudi predpise s področja varstva okolja glede odvajanja odpadne vode, v kateri so uporabljena kemična sredstva za čiščenje, v vode, tla ali v kanalizacijo.
(8) Na zahtevo uporabnika storitev dimnikarske službe se po generalnem čiščenju opravi tudi protikorozijska zaščita male kurilne naprave.
17. člen
(1) Na zahtevo uporabnika storitev dimnikarske službe lahko opravlja dimnikar preglede in čiščenje z večjo pogostostjo, kot jo določa ta pravilnik, če gre za malo kurilno napravo in z njo povezane dimne vode ter za pomožne naprave v industrijski ali obrtni dejavnosti, v katerih je zaradi proizvodnega procesa zmanjšano varstvo pred požarom.
(2) Roke čiščenja iz prejšnjega odstavka dogovorita uporabnik storitev dimnikarske službe in dimnikar v pogodbi o izvajanju storitev dimnikarske službe.
4. Odstranjevanje katranskih oblog
18. člen
(1) Odstranjevanje katranskih oblog s površin za čiščenje z izžiganjem ali s kemičnimi postopki je treba izvesti, če katranskih oblog ni mogoče več odstraniti z orodjem za mehansko čiščenje.
(2) Odstranjevanje katranskih oblog predlaga uporabniku storitev dimnikarske službe dimnikar.
(3) Če se katranske obloge odstranjuje z izžiganjem, je treba zagotoviti, da:
– dimnikar pred izžiganjem katranskih oblog in saj v dimnikih obvesti o času in kraju izvajanja storitve regijski center za obveščanje na številko 112,
– se oblog v dimnikih ne izžiga v mraku, ponoči, ob močnem vetru, izredno suhem vremenu ali izredno mrzlem vremenu oziroma v primerih, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost,
– ima dimnikar v neposredni bližini dimnika, v katerem izvaja izžiganje, ustrezno opremo in druga sredstva, ki so potrebna za gašenje v primeru vžiga oblog v napravah,
– dimnikar pred izžiganjem oblog preveri stanje dimnika in stavbe glede požarne varnosti,
– dimnikar preneha z izžiganjem oblog, če ugotovi, da bi lahko prišlo do prevelikih poškodb naprav, ki jih izžiga ali prevelike požarne nevarnosti,
– po končanem izžiganju dimnikar preveri, če obstaja morebitna požarna nevarnost in jo tudi odstrani,
– je izžiganje končano, ko dimnikar zagotovi, da ni več požarne nevarnosti.
5. Pregled pomožnih naprav
19. člen
(1) Pregled pomožnih naprav je treba opraviti najmanj enkrat letno in sicer ob letnem pregledu.
(2) Opis stanja pomožnih naprav in morebitne pomanjkljivosti na njih zapiše dimnikar v poročilo o letnem pregledu kurilne naprave.
(3) Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, navede v poročilu tudi rok za odpravo le-teh.
IV. PREGLEDOVANJE IN ČIŠČENJE ZRAČNIKOV
20. člen
(1) Z letnim pregledom zračnikov dimnikar enkrat letno preveri, če so v uporabnem stanju in njihovo obratovanje zagotavlja varno bivanje v prostorih stanovanjske ali poslovne stavbe.
(2) Praviloma se pregled iz prejšnjega odstavka opravi sočasno s čiščenjem zračnikov.
21. člen
(1) Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov.
(2) Zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno.
(3) Zračnike za prezračevanje prostorov, v katerih ni kurilnih naprav in pri katerih je izmenjava zraka na osnovi naravnega ali umetnega obtoka, je treba očistiti, če je bilo ob rednem letnem pregledu ugotovljeno, da je čiščenje potrebno.
V. MERITVE OBRATOVALNEGA MONITORINGA IN INFORMIRANJE O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI
22. člen
(1) Meritve obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz male kurilne naprave opravlja dimnikar v obsegu in rokih iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) Inšpektor inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, lahko odredi izredne meritve ali večjo pogostost meritev emisij iz male kurilne naprave, kot jo določa predpis iz prejšnjega odstavka, če sam ugotovi, ali če iz pobude dimnikarja izhaja, da bi lahko zaradi manjših pomanjkljivosti na mali kurilni napravi emisija snovi v zrak iz kurilne naprave presegala mejne vrednosti.
23. člen
(1) Prve meritve emisij v zrak se izvedejo v času prvega pregleda po predpisu o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(2) Občasne meritve emisij v zrak se praviloma izvajajo v času rednega pregleda na način in v rokih iz predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(3) Občasne meritve emisij se izvajajo v obdobju obratovanja naprav.
(4) Občasne meritve emisij iz male kurilne naprave, ki obratujejo samo v kurilni sezoni, se praviloma opravijo v kurilni sezoni.
(5) Merilno mesto na napravi zagotovi uporabnik male kurilne naprave na podlagi načrta dimnikarja, oziroma ga na napravi izvede dimnikar, če to ne predstavlja zahtevnejšega posega.
(6) Dimnikar občasne meritve emisij zaključi z izdelavo in predajo poročila o meritvah emisij uporabniku naprave.
(7) Vrednotenje meritev in poročilo morata biti izdelana skladno z določbami predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
(8) Ob predaji poročila o meritvah emisij mora dimnikar informirati uporabnika naprave o energetski učinkovitosti male kurilne naprave in o primernosti oziroma možnosti njene nadaljnje uporabe, če mala kurilna naprava ne ustreza zahtevam glede predpisanih mejnih vrednosti emisij in energetske učinkovitosti ali glede ogrevalnih zahtev stavbe.
VI. POROČANJE O MALIH KURILNIH NAPRAVAH
IN O OPRAVLJENIH STORITVAH
24. člen
(1) Dimnikar mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, posredovati podatke o malih kurilnih napravah in o opravljenih storitvah dimnikarske službe
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo ministrstvu v elektronski obliki preko spletne aplikacije na spletni strani ministrstva.
(3) Dimnikar mora za pošiljanje podatkov ministrstvu preko spletne strani pridobiti uporabniško ime in geslo, s katerim mu je omogočen dostop do obrazcev za posredovanje podatkov, in nadgraditi programsko opremo svojega računalnika z moduli za oblikovanje poročil s podatki o malih kurilnih napravah in o opravljenih storitvah dimnikarske službe.
(4) Dimnikar mora geslo in datoteko za poslovanje z varnim elektronskim podpisom varovati kot poslovno skrivnost in ju hraniti tako, da je onemogočena uporaba s strani nepooblaščenih oseb.
(5) Module za oblikovanje poročil s podatki iz tretjega odstavka tega člena ter navodila za njihovo uporabo pripravi ministrstvo.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76 in Uradni list RS, št. 70/96).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 2/02).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-53/2004
Ljubljana, dne 23. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0336
Minister
za okolje, prostor
in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti