Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2004 z dne 30. 11. 2004

Kazalo

5348. Pravilnik o medsebojni upravni pomoči med državami članicami Evropske unije pri izterjavi davščin in izmenjavi podatkov, stran 15294.

Na podlagi petega odstavka 205. člena in 250. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – Odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o medsebojni upravni pomoči med državami članicami Evropske unije pri izterjavi davščin
in izmenjavi podatkov
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila za izvajanje ukrepov medsebojne upravne pomoči med državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju: EU) pri izterjavi davščin in pri izmenjavi podatkov ter določajo obrazci, ki se pri tem uporabljajo v skladu z določbami:
– Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (UL L št. 73 z dne 19. 3. 1976, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Direktiva 76/308/EGS);
– Direktive Komisije 2002/94/ES z dne 9. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 76/308/EGS o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi s prelevmani, davki in drugimi ukrepi (UL L št. 337 z dne 13. 12. 2002; v nadaljevanju: Direktiva 2002/94/ES);
– Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja, nekaterih trošarin in obdavčevanja zavarovalnih premij (UL L št. 336 z dne 27. 12. 1977, z vsemi spremembami).
II. MEDSEBOJNA UPRAVNA POMOČ PRI IZTERJAVI DAVŠČIN
2. člen
(podrobnejša opredelitev izrazov)
(1) Za uvozne dajatve iz 3. točke 201. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – Odl. US; v nadaljevanju: ZDavP-1) se štejejo carine in druge dajatve z enakovrednim učinkom, ki se obračunavajo ob uvozu, ter uvozne davščine, ki so določene v okviru skupne kmetijske politike ali v okviru posebnih ureditev, ki veljajo za določeno blago, pridobljeno v okviru predelave kmetijskih proizvodov.
(2) Za izvozne dajatve iz 4. točke 201. člena ZDavP-1 se štejejo carine in druge dajatve z enakovrednim učinkom, ki se obračunavajo ob izvozu blaga, ter izvozne davščine, ki so določene v okviru skupne kmetijske politike ali v okviru posebnih ureditev, ki veljajo za določeno blago, pridobljeno v okviru predelave kmetijskih proizvodov.
(3) Za davke na dohodek in kapital iz 7. točke 201. člena ZDavP-1 se štejejo davki na celotni dohodek ali celotni kapital ali del dohodka ali kapitala, vključno z davki na kapitalske dobičke od prodaje premičnega ali nepremičnega premoženja, davki na plačo, ki jih plačujejo delodajalci, in davki na prirast kapitala, kot so določeni z veljavnimi predpisi držav članic EU, kot so zlasti naslednji:
 
– v Belgiji:
– Impôt des personnes physiques/Personenbelasting
– Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting
– Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting
– Impôt des non-résidents/Belasting der niet-verblijfhouders
 
– na Danskem:
– Indkomstskat til staten
– Selskabsskat
– Den kommunale indkomstskat
– Den amtskommunale indkomstskat
– Folkepensionsbidragene
– Sømandsskat
– Den særlige indkomstskat
– Kirkeskat
– Formueskat til staten
– Bidrag til dagpengefonden
 
– v Nemčiji:
– Einkommensteuer
– Körperschaftsteuer
– Vermögensteuer
– Gewerbesteuer
– Grundsteuer
 
– v Grčiji:
– Φόρος ετσοδήματος φυσικών προσώπων
– Φόρος ετσοδήματος νομικών προσώπων
– Φόρος ακινήτον περιονσίας
 
– v Španiji:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
– Impuesto sobre Sociedades
– Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas
 
– v Franciji:
– Impôt sur le revenu
– Impôt sur les sociétés
– Taxe professionnelle
– Taxe foncière sur les propriétés bâties
– Taxe foncière sur les propriétés non bâties
 
– na Irskem:
– Income tax
– Corporation tax
– Capital gains tax
– Wealth tax
 
– v Italiji:
– Imposta sul reddito delle persone fisiche
– Imposta sul reddito delle persone giuridiche
– Imposta locale sui redditi
 
– v Luksemburgu:
– Impôt sur le revenu des personnes physiques
– Impôt sur le revenu des collectivités
– Impôt commercial communal
– Impôt sur la fortune
– Impôt foncier
 
– na Nizozemskem:
– Inkomstenbelasting
– Vennootschapsbelasting
– Vermogensbelasting
 
– v Avstriji:
– Einkommensteuer
– Körperschaftsteuer
– Grundsteuer
– Bodenwertabgabe
– Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
 
– na Portugalskem:
– Contribuição predial
– Imposto sobre a indústria agrícola
– Contribuição industrial
– Imposto de capitais
– Imposto profissional
– Imposto complementar
– Imposto de mais-valias
– Imposto sobre o rendimento do petróleo
– Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes
 
– na Finskem:
– Valtion tuloverot – de statliga inkomstskatterna
– Yhteisöjen tulovero – inkomstskatten för samfund
– Kunnallisvero – kommunalskatten
– Kirkollisvero – kyrkoskatten
– Kansaneläkevakuutusmaksu – folkpensionsförsäkringspremien
– Sairausvakuutusmaksu – sjukförsäkringspremien
– Korkotulon lähdevero – källskatten på ränteinkomst
– Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero – källskatten för begränsat skattskyldig
– Valtion varallisuusvero – den statliga förmögenhetsskatten
– Kiinteistövero – fastighetsskatten
 
– na Švedskem:
– Den statliga inkomstskatten
– Sjömansskatten
– Kupongskatten
– Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.
– Den statliga fastighetsskatten
– Den kommunala inkomstskatten
– Förmögenhetsskatten
 
– v Združenem kraljestvu:
– Income tax
– Corporation tax
– Capital gains tax
– Petroleum revenue tax
– Development land tax
 
– na Češkem
– Danĕ z přijmů
– Daň z nemovitostí
– Daň dĕdická, daň darovací a daň z prěvodu nemovitostí
– Daň z přidané hodnoty
– Spotřební daně
 
– v Estoniji:
– Tulumaks
– Sotsiaalmaks
– Maamaks
 
– na Cipru:
– Φόρος Εισοδήματος
– ‘Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας
– Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
– Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 
– v Latviji:
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– nekustamā īpašuma nodoklis
– uzņēmumu ienākuma nodoklis
 
– v Litvi:
– Gyventojų pajamų mokestis
– Pelno mokestis
– Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis
– Žemės mokestis
– Mokestis už valstybinius gamtos išteklius
– Mokestis už aplinkos teršimą
– Naftos ir dujų išteklių mokestis
– Paveldimo turto mokestis
 
– na Madžarskem:
– személyi jövedelemadó
– társasági adó
– osztalékadó
– általános forgalmi adó
– jövedéki adó
– építményadó
– telekadó
 
– na Malti
– Taxxa fuq l-income
– na Poljskem:
– Podatek dochodowy od osób prawnych
– Podatek dochodowy od osób fizycznych
– Podatek od czynności cywilnopranych
 
– v Sloveniji:
– Dohodnina
– Davki občanov
– Davek od dobička pravnih oseb
– Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
 
– na Slovaškem
– daň z príjmov fyzických osôb
– daň z príjmov právnických osôb
– daň z dedičstva
– daň z darovania
– daň z prevodu a prechodu nehnutel’ností
– daň z nehnutel’ností
– daň z pridanej hodnoty
– spotrebné dane.
 
(4) Za davke na zavarovalne premije oziroma požarne takse iz 8. oziroma 9. točke 201. člena ZDavP-1 se štejejo naslednji davki in druge dajatve, ki jih zaračunavajo posamezne države članice EU:
– v Avstriji:
– Versicherungssteuer
– Feuerschutzsteuer
– v Belgiji:
– Taxe annuelle sur les contrats d'assurance
– Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
– v Nemčiji:
– Versicherungssteuer
– Feuerschutzsteuer
– na Danskem:
– Afgift af lystfartøjsforsikringer
– Afgift af anvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
– Stempelafgift af forsikringspræmier
– v Španiji:
– Impuesto sobre la prima de seguros
– v Grčiji:
– Φòρoς κύκλoυ εργασιων (Φ. Κ. Ε.)
– Τέλη Χαρτοσήμου
– v Franciji:
– Taxe sur les conventions d'assurances
– na Finskem:
– Eräistä vakuutusmaksuista souritettava vero/skatt på vissa försäkringspermier
– Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift
– v Italiji:
– Imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29. 10. 1967 No 1216
– na Irskem:
– levy on insurance premiums
– v Luksemburgu:
– Impôt sur les assurances
– Impôt dans l'interêt du service d'incendie
– na Nizozemskem:
– Assurantiebelasting
– na Portugalskem:
– Imposto de selo sobre os prémios de seguros
– v Združenem kraljestvu:
– insurance premium tax (IPT)
– na Malti:
– Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti
– v Sloveniji:
– davek od prometa zavarovalnih poslov
– požarna taksa.
(5) Za davek iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena se štejejo tudi enaki ali podobni davki, ki se uvedejo po uveljavitvi tega pravilnika poleg ali namesto davka, navedenega v tretjem oziroma četrtem odstavku tega člena. V tem primeru minister, pristojen za finance, izda ugotovitveni sklep, s katerim ugotovi, na katere davke se ta pravilnik nanaša.
(6) Za »prenos podatkov po elektronski poti« v smislu 204. člena ZDavP-1 se šteje prenos podatkov z uporabo elektronske opreme za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo) podatkov in z uporabo žic, radijske transmisije, optične tehnologije ali drugih elektromagnetnih sredstev.
(7) Za »skupno komunikacijsko omrežje/skupni sistemski vmesnik« v smislu 204. člena ZDavP-1 se šteje skupna platforma, ki temelji na skupnem komunikacijskem omrežju (CCN) in skupnem sistemskem vmesniku (CSI), ki ga razvija Evropska skupnost, da bi zagotovila ves prenos podatkov po elektronski poti med pristojnimi organi držav članic EU na carinskem in davčnem področju.
3. člen
(zaprosilo za pridobitev podatkov)
(1) Zaprosilo za pridobitev podatkov iz 209. člena ZDavP-1 se sestavi v pisni obliki, v skladu s prilogo k Direktivi 2002/94/ES, na obrazcu »Zaprosilo za pridobitev podatkov«, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Če zaprosila iz prejšnjega odstavka ni mogoče posredovati po elektronski poti, mora pooblaščena oseba organa države prosilke obrazec podpisati. V tem primeru mora organ države prosilke obrazec tudi žigosati.
(3) Če je organ države prosilke podobno zaprosilo naslovil tudi na kateri drug organ, mora na obrazcu iz prvega odstavka navesti tudi naziv organa ali organov, na katere je zaprosilo naslovil.
4. člen
(zaprosilo za vročitev)
(1) Zaprosilo za vročitev iz 215. člena ZDavP-1 se sestavi v pisni obliki, v skladu s prilogo k Direktivi 2002/94/ES, na obrazcu »Zaprosilo za vročitev«, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora pooblaščena oseba organa države prosilke podpisati. Organ države prosilke mora obrazec tudi žigosati.
(3) Zaprosilu iz prvega odstavka tega člena morata biti priložena dva izvoda akta oziroma odločbe, katere vročitev se zahteva.
5. člen
(zaprosilo za izterjavo ali za zavarovanje plačila davčne obveznosti)
(1) Zaprosilo za izterjavo oziroma za zavarovanje plačila davčne obveznosti iz 217. oziroma 218. člena ZDavP-1 se sestavi v pisni obliki, v skladu s prilogo k Direktivi 2002/94/ES, na obrazcu »Zaprosilo za izterjavo in/ali ukrepe za zavarovanje«, je Priloga 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora podpisati pooblaščena oseba organa države prosilke. Organ države prosilke mora obrazec tudi žigosati.
(3) Znesek davščin, na katerega se zaprosilo nanaša, mora biti v zaprosilu izražen v slovenskih tolarjih in valuti države prosilke oziroma, če slovenski pristojni organ pošilja zaprosilo v drugo državo članico, v valuti zaprošene države. Za preračun zneskov se uporabi tečaj iz devetega odstavka 220. člena ZDavP-1.
6. člen
(medsebojno obveščanje o zahtevkih)
(1) Če pristojni organ zavrne izpolnitev zaprosila za medsebojno pomoč v skladu z 207. členom ZDavP-1, mora obvestiti organ države prosilke o razlogih za odklonitev izpolnitve zaprosila za pomoč, kakor hitro sprejme odločitev o tem, najpozneje pa v roku treh mesecev od dneva prejema zaprosila za pomoč.
(2) Če pristojni organ zavrne izpolnitev zaprosila za pridobitev podatkov v skladu z 212. členom ZDavP-1, mora pri navedbi razlogov za neizpolnitev zaprosila navesti tudi sklic na določbo 212. člena ZDavP-1 oziroma 4. člena Direktive 76/308/EGS, na podlagi katere zavrača izpolnitev zaprosila.
(3) Pristojni organ do 15. marca tekočega leta poroča Evropski komisiji o uporabi ukrepov medsebojne upravne pomoči v preteklem letu in o doseženih rezultatih uporabljenih ukrepov. Če je mogoče, pristojni organ Evropski komisiji poroča po elektronski poti. Za poročanje se uporabi obrazec »Vzorec sporočila držav članic Komisiji iz 25. člena Direktive 76/308/EGS«, ki je priloga k Direktivi 2002/94/ES in je objavljen tudi v Prilogi 4 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
7. člen
(postopek za povrnitev stroškov)
(1) Organ, pristojen za sodelovanje z drugimi državami članicami glede povračila stroškov v skladu s tretjim odstavkom 205. člena ZDavP-1 ali porazdelitve stroškov v skladu s četrtim odstavkom 205. člena ZDavP-1, je organ, določen v skladu z 202. členom ZDavP-1.
(2) Če pristojni organ zahteva porazdelitev stroškov za nudenje pomoči v skladu s četrtim odstavkom 205. člena ZDavP-1, mora organ države prosilke pisno obvestiti o razlogih za svoje ukrepanje in priložiti natančen pregled oziroma oceno stroškov, za katere zahteva povračilo.
(3) Če pristojni organ prejme zahtevek za povrnitev stroškov s strani organa zaprošene države, pisno potrdi prejem zahtevka najpozneje v roku sedmih dni od prejema le-tega. V roku dveh mesecev od dneva potrditve prejema zahtevka pa mora obvestiti organ zaprošene države ali sprejema oziroma v kakšnem obsegu sprejema predlagani način porazdelitve stroškov.
(4) Postopek dogovarjanja o povrnitvi stroškov ne vpliva na obravnavo zaprosila za upravno pomoč.
III. MEDSEBOJNA UPRAVNA POMOČ PRI IZMENJAVI PODATKOV
8. člen
(podrobnejša opredelitev pojmov)
(1) Za davek na celotni dohodek ali celotni kapital v smislu 230. člena ZDavP-1 se štejejo predvsem davki, navedeni za posamezno državo članico v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika.
(2) Za davek na zavarovalne premije v smislu 3. točke 230. člena ZDavP-1 se štejejo davki iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika.
9. člen
(prenos pristojnosti)
V skladu z 232. členom ZDavP-1 minister za finance pooblašča:
1. Davčno upravo Republike Slovenije – Generalni davčni urad, da si v skladu z 234. oziroma 235. členom ZDavP-1 avtomatično oziroma spontano izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU podatke o davkih iz 1. in 3. točke 230. člena ZDavP-1 ter
2. Carinsko upravo Republike Slovenije – Generalni carinski urad, da si v skladu z 234. oziroma 235. členom ZDavP-1 avtomatično oziroma spontano izmenjuje s pristojnimi organi drugih držav članic EU podatke o davkih iz 2. točke 230. člena ZDavP-1.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-10-3/2004/27
Ljubljana, dne 18. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0184
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance