Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5284. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma, stran 15091.

Na podlagi 24. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 – čistopis vključuje spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 17. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na območju Občine Žalec (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih in projektnih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja Zavod za kulturo, šport in turizem, kot s strani Občine Žalec pooblaščena institucija,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na področju turistične dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Za opravljanje strokovnih opravil po tem pravilniku pooblašča Občina Žalec Zavod za kulturo, šport in turizem, Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec.
3. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– društva, združenja in zveze, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter projektov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa ali javnega poziva za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa ali javnega poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– navedbo, da gre za zbiranje programov in projektov s področja spodbujanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa ali poziva,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa ali poziva.
Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od enega meseca.
7. člen
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa ali poziva do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju turizma za izvajanje njihovih rednih letnih programov in projektov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje letnih programov in projektov, ki zagotavljajo spodbujanje razvoja turizma v Občini Žalec.
8. člen
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa ali poziva, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis ali poziv za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Zavod za kulturo, šport in turizem, Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija za sofinanciranje projektov na področju turizma obravnavala vloge.
9. člen
Izbor programov in projektov ter postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 7. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani, in sicer:
– predstavnik občinske uprave (vodja odd. za gospodarske in negospodarske dejavnosti),
– predstavnik Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec (programski direktor za turizem),
– predstavnik Zveze turističnih društev Občine Žalec (predsednik).
10. člen
Nepopolne vloge se s sklepom župana zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je možna pritožba na župana občine.
Na odločitev župana ni možna pritožba.
11. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov in projektov na področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Žalec.
12. člen
Z izvajalci programov in projektov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov in projektov. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov izvajalca,
– izbran program oziroma projekt, ki se sofinancira oziroma financira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
13. člen
V tridesetih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v tridesetih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju predloga projekta oziroma programa.
Skupni obseg sofinanciranja programov in projektov izvajalcev določi občinski svet v proračunu občine.
14. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in so v času razpisa na voljo v prostorih Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA
15. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje projektov in programov:
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|Zbirni opis kriterija    |Posamičen opis kriterija        | Možno|
|              |                    |  št.|
|              |                    |  točk|
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|1. Sredstva za redno    |1. Poročilo društva o delu v preteklem |   50|
|dejavnost društva      |letu                  |   50|
|              |2. Program dela društva za tekoče leto |    |
|              |3. Število članov            |   10|
|              |– do 20 članov,             |   30|
|              |– od 21 do 50 članov,          |   50|
|              |– od 51 do 100 članov,         |   80|
|              |– 101 in več članov           |   50|
|              |4. Delovanje turističnega podmladka v  |    |
|              |okviru TD                |   20|
|              |5. Delovanje sekcij v okviru društva,  |    |
|              |za vsako sekcijo            |   20|
|              |6. Sodelovanje s KS in drugimi društvi |    |
|              |v kraju                 |    |
|              |(konkretne aktivnosti, prireditve,   |    |
|              |delavnice, ipd.)            |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|2. Organizacija in udeležba |Če se čistilne akcije udeleži:     |    |
|na čistilnih akcijah v   |1. Do 5 članov,             |   10|
|krajih, ki         |2. Vsak nadaljnji član 1 točka (več kot |   50|
|jih pokrivajo turistična  |50 točk ni možno)            |    |
|društva.          |Opomba: Mišljene so lastne čistilne   |    |
|              |akcije                 |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|3. Prireditve        |1. Prireditve krajevnega značaja    |    |
|              |a) Organizacija tradicionalne      |  150|
|              |prireditve, ki traja en dan in več   |    |
|              |b) Organizacija tradicionalne      |   80|
|              |prireditve, ki traja en dan       |    |
|              |c) Organizacija tradicionalna      |   50|
|              |prireditev, ki traja do 5 ur      |    |
|              |d) Sodelovanje na tradicionalni     |   30|
|              |prireditvi krajevnega značaja      |    |
|              |2. Prireditve občinskega pomena     |    |
|              |Prireditev, ki predstavlja kulturno,  |    |
|              |naravno dediščino in ljudske običaje  |    |
|              |ter promovira Občino Žalec, je     |    |
|              |prireditev občinskega pomena.      |    |
|              |a) Organizacija prireditve, ki traja 3 |  500|
|              |dni in več               |  400|
|              |b) Organizacija prireditve, ki traja  |    |
|              |več kot 1 dan do 3 dni         |  250|
|              |c) Organizacija prireditve, ki traja 1 |  150|
|              |dan                   |   80|
|              |d) Organizacija prireditve, ki traja do |    |
|              |5 ur                  |    |
|              |e) Sodelovanje na prireditvi občinskega |    |
|              |pomena                 |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|4. Projekti         |1. Projekti v zvezi z urejanjem javnih |  200|
|              |površin                 |    |
|              |(nasadi, klopi, usmerjevalne table)   |  300|
|              |2. Spletna stran (postavitev in zagon) |   20|
|              |3. Spletna stran (vzdrževanje)     |  500|
|              |4. Organizacija muzejske dejavnosti in |    |
|              |ureditev muzejske zbirke (etnološka   |   20|
|              |zapuščina)               |    |
|              |5. Vzdrževanje in dopolnjevanje     |    |
|              |muzejske zbirke ter obratovanje muzeja, |  100|
|              |za mesec obratovanja          |    |
|              |6. Ostali projekti povezani s turizmom |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|5. Sodelovanje v projektih |1. Za vsako hiško ena rož'ca      |  200|
|Zavoda za kulturo, šport in |2. Najlepši kraj, hiša, kmetija     |   30|
|turizem ter Zveze TD Občine |3. Pustni karneval           |    |
|Žalec            |a) 1 voz                |   70|
|              |b) 2 voza                |   90|
|              |c) 3 vozi ali več            |  110|
|              |d) sodelovanje v drugi obliki      |   50|
|              |4. Pohod po hmeljski poti        |    |
|              |a) sodelovanje članov pri izvedbi,   |   60|
|              |skupina 5 članov            |    |
|              |b) lastna stojnica           |   80|
|              |5. Drugi projekti            |   80|
|              |(srečanje TD, kolesarjenje, ipd.)    |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|6. Informacijske table   |1. Informacijska tabla velikosti do 2,5 |  300|
|krajevnega značaja     |m2,                   |  400|
|              |2. Informacijska tabla velikosti nad  |   20|
|              |2,5 m2                 |    |
|              |3. Vzdrževanje tabel, za eno tablo   |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|7. Promocijski       |1. Brošura o kraju – večlistna,     |  500|
|materiali          |dimenzije 10x21cm            |    |
|              |2. Zgibanka o kraju – format A3 ali   |  200|
|              |manj, zgiban (na dimenzijo A4 ali 10x21 |    |
|              |cm                   |  100|
|              |3. Razglednica             |   80|
|              |4. Drugi materiali (plakati,      |    |
|              |transparenti, zgo­ščenke...)      |    |
|              |Opomba: na vseh predstavitvenih     |    |
|              |materialih društev je obvezen znak in  |    |
|              |logotip Zveze TD Občine Žalec      |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|8. Izobraževanje      |1. Organiziranje strokovne ekskurzije  |  100|
|              |2. Organiziranje delavnice, tečaja   |   80|
|              |3. Udeležba na seminarju, delavnici   |   10|
|              |drugih izvajalcev, za enega udeleženca |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|9. Ostalo – jubileji,    |1. Za 5 let (delovanja, obstoja...),  |   30|
|nagrade           |2. Za 10 let (delovanja, obstoja...),  |   60|
|              |3. Za 20 let (delovanja, obstoja...),  |   80|
|              |4. Za 30 let in več (delovanja).    |  100|
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
|10. Financiranje novo­   |Novoustanovljenemu društvu, ki ne    |  100|
|ustanovljenih društev    |izpolnjuje pogoja o delovanju iz 4.   |    |
|              |člena, za prvo leto           |    |
+----------------------------+----------------------------------------+-------+
 
   Opombe:
  1. Vrednost točke se vsako leto določi potem, ko so ovrednoteni programi
posameznih društev.
  2. Tradicionalna prireditev je tista, ki je bila izvedena že vsaj dvakrat
pod istim imenom.
16. člen
Pogoji in merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Žalec se spreminjajo po enakem postopku, kot se sprejemajo.
17. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Vrednost posameznih programov in projektov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Izvajalci so dolžni do 31. 1. naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Sprotna poročila o izvedbi in letno poročilo oddajo Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, ki tudi izvaja reden nadzor.
19. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila izvajalcem do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
V. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-00-0002/2004-336
Žalec, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost