Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5283. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec, stran 15089.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 – čistopis vključuje spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 17. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih projektov Občine Žalec, ki jih zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci projektov za sofinanciranje kulturnih projektov,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Žalec.
3. člen
Komisija se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih projektov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
4. člen
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: zavod) opravlja strokovna dela za dodeljevanje sredstev izvajalcem kulturnih projektov na podlagi tega pravilnika po pooblastilu Občine Žalec.
II. POGOJI
5. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
a) da opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo (za pravne osebe),
b) da imajo sedež v Občini Žalec, razen častnih občanov Občine Žalec,
c) da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika,
d) da imajo do Občine Žalec poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta,
e) za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev iz točk b), c) in d), da so lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje.
6. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili kulturne projekte iz naslednjih področij dejavnosti:
– založništvo: knjige, drugi projekti,
– glasba: produkcija, drugi projekti,
– uprizoritvene umetnosti: postprodukcija, prvi projekti,
– vizualne umetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, drugi projekti,
– radijski in televizijski kulturno-umetniški projekti,
– varstvo kulturne dediščine.
Občina lahko za vsako leto posebej določi katera od naštetih področij dejavnosti bo sofinancirala in jih v skladu s svojo odločitvijo objavi v vsakoletnem javnem razpisu.
III. POSTOPKI
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno področje dejavnosti po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok (odprt ali zaprt razpis),
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih projektov imajo izvajalci iz 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis oziroma poziv za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Sofinanciranje kulturnih projektov – ne odpiraj« na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija obravnavala vloge.
10. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa oziroma poziva v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
11. člen
Izbor projektov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 6. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavlja šest članov:
– dva predstavnika občinske uprave,
– predstavnik Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec,
– predsednik strokovnega sveta za kulturo pri Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec,
– predstavnik Zveze kulturnih društev Savinja Žalec,
– predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Žalec.
12. člen
Predlagatelje se o sofinanciranju projektov obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci programov se sklene pogodba o sofinanciranju izbranega projekta. V pogodbi se opredeli izbran projekt, višina in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
13. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga projekta.
14. člen
Izvajalci projektov so dolžni izvesti projekt v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Žalec lahko od izvajalcev projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov.
Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
15. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba in so v času razpisa na voljo v prostorih zavoda.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV
16. člen
Komisija bo prijavljene projekte obravnavala prednostno izhajajoč iz naslednjih meril in kriterijev za posamezna razpisana področja kulturnih dejavnosti:
a) založništvo: knjige, drugi projekti (skupaj možno število točk: 10):
– da predlagatelj zagotavlja kakovost izdanega dela (do 4 točke),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (do 2 točki),
– da vsebina projekta obravnava tematiko s področja Občine Žalec (1 točka),
– da projekt praviloma ni komercialno naravnan (1 točka),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov (1 točka);
b) glasba: produkcija, drugi projekti (skupaj možno število točk: 10):
– da predlagatelj zagotavlja ustrezno raven umetniške izvedbe projekta oziroma izdanega dela (do 4 točke),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (do 2 točki),
– da predlagatelj zagotavlja javno izvedbo projekta oziroma izdanega dela v Občini Žalec in medijsko predstavitev (1 točka),
– da projekt praviloma ni komercialno naravnan (1 točka),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov (1 točka);
c) uprizoritvene umetnosti: postprodukcija, prvi projekti (skupaj možno število točk: 10):
– da predlagatelj zagotavlja ustrezno raven umetniške izvedbe projekta (do 4 točke),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (do 2 točki),
– da predlagatelj zagotavlja javno izvedbo projekta v Občini Žalec in medijsko predstavitev (1 točka),
– da projekt praviloma ni komercialno naravnan (1 točka),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov (1 točka);
d) vizualne umetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, drugi projekti (skupaj možno število točk: 10):
– da predlagatelj zagotavlja ustrezno raven umetniške izvedbe projekta (do 4 točke),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (do 2 točki),
– da predlagatelj zagotavlja javno izvedbo projekta v Občini Žalec in medijsko predstavitev (1 točka),
– da projekt praviloma ni komercialno naravnan (1 točka),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov (1 točka);
e) radijski in televizijski kulturno-umetniški projekti (skupaj možno število točk: 10):
– da projekt obeta inovativno in zanimivo izvedbo (do 4 točke),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (1 točka),
– da vsebina projekta obravnava tematiko s področja Občine Žalec (1 točka),
– da predlagatelj zagotavlja javno izvedbo dela v Občini Žalec in njegovo medijsko predstavitev (1 točka),
– da projekt praviloma ni komercialno naravnan (1 točka),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov(1 točka);
f) varstvo kulturne dediščine (skupaj možno število točk: 10):
– da je objekt poškodovan ali mu grozi porušitev ali izguba spomeniških lastnosti (do 2 točki),
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti (1 točka),
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost (do 2 točki),
– da se predlagatelj pri prenovi objekta drži smernic spomeniške službe (1 točka),
– da objekt predstavlja pomemben element v arhitekturi naselja ali krajine (do 3 točke),
– da predlagatelj zagotovi najmanj 50% lastno udeležbo ali soudeležbo sponzorjev pri kritju stroškov (1 točka).
Rangiranje: Prag za uvrstitev posameznega projekta med sofinancirane projekte je doseženih 6 točk.
Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-01-0001/2004-336
Žalec, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.