Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5282. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec, stran 15084.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 – čistopis vključuje spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem listu RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 17. seji dne 28. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Žalec in jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje ljubiteljsko-kulturne dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Žalec.
3. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
4. člen
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: zavod) opravlja strokovna dela za dodeljevanje sredstev kulturnim društvom, strokovna opravila za Zvezo kulturnih društev Savinja Žalec in vsa potrebna strokovna opravila na podlagi tega pravilnika po pooblastilu Občine Žalec.
Zveza kulturnih društev Savinja Žalec pa preko upravnega odbora potrjuje razvrstitev skupin v kategorije na podlagi pregleda poročil društev.
II. POGOJI
5. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo kulturna društva, ki so člani Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino (izjema so šolska kulturna društva, katerih člani ne plačujejo članarine) in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.
6. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili naslednje dejavnosti:
– redno dejavnost društev oziroma njihovih sekcij,
– redno vzdrževanje društvenih prostorov,
– investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.
III. POSTOPKI
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa oziroma poziva za zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev iz preteklega leta.
8. člen
Objava javnega razpisa oziroma poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno področje dejavnosti po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo pooblaščene osebe za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Predmet javnega razpisa oziroma poziva je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
– redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje skupine:
a) vokalno glasbena dejavnost,
b) instrumentalno glasbena dejavnost,
c) dejavnost gledaliških skupin,
d) dejavnost lutkovnih skupin,
e) dejavnost plesnih skupin in mažorete,
f) dejavnost likovnih skupin,
g) dejavnost šolskih kulturnih društev,
h) jubileji društev in skupin,
i) organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena,
j) posebni dosežki skupin:
– redno vzdrževanje društvenih prostorov,
– investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.
10. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa oziroma poziva, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija za kulturo obravnavala vloge.
11. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa oziroma poziva v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
12. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavlja sedem članov:
– dva predstavnika občinske uprave,
– predstavnik Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec,
– predsednik strokovnega sveta za kulturo pri Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec,
– dva predstavnika Zveze kulturnih društev Savinja Žalec,
– predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Žalec.
13. člen
Predlagatelje se o sofinanciranju programov obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega pravilnika.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti poročilo.
14. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
15. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Žalec lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Obrazce za prijavo na razpis oziroma poziv pripravi strokovna služba in so v času razpisa na voljo v prostorih zavoda.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI
17. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo društva, ki so člani Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, s sedežem v Občini Žalec, določajo vrste dejavnosti in način njihovega financiranja iz sredstev lokalne skupnosti.
18. člen
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje ljubiteljske dejavnosti
1. Redno dejavnost, ki zajema:
a) vokalno glasbena dejavnost,
b) instrumentalno glasbena dejavnost,
c) dejavnost gledaliških,
d) dejavnost lutkovnih skupin,
e) dejavnost plesnih skupin in mažorete,
f) dejavnost likovnih skupin,
g) dejavnost šolskih kulturnih društev,
h) jubileji društev in skupin,
i) organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena,
j) posebni dosežki skupin.
2. Tekoče vzdrževanje prostorov, v katerih se izvaja kulturna dejavnost.
3. Investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, v katerih se izvaja kulturna dejavnost.
19. člen
Vokalno glasbena dejavnost
Skupine, ki izvajajo vokalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti vsako sezono tri samostojne koncerte in dva sokoncerta in pet nastopov,
– pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti 12 novih pesmi oziroma 40 minut nove glasbe,
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov, dobiti strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana na medobmočno revijo pevskih zborov.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2 – 1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsako sezono en samostojni koncert, dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti sedem novih pesmi,
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9 – 0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti vsako sezono dva sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za sokoncert na nivoju lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti pet novih pesmi,
– se mora udeležiti območne revije in si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6 – 0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti en sokoncert in pet nastopov,
– imeti pripravljenih vsaj pet pesmi za potrebe takojšnje izvedbe na nivoju lokalne skupnosti,
– se naučiti pet novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3 – 0,1.
20. člen
Vokalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se ovrednotijo s 36 točkami.
Za malo vokalno skupino (t.j. skupino z manj kot 16 člani) se upošteva korekcijski faktor 0,75, kar velja tudi za otroške vokalne skupine, ne glede na število članov.
Skupini, ki šteje 32 in več članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.730 točk.
Skupini, ki šteje 16 do 32 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1.028 točk.
Skupini z manj kot 16 člani se na sezono priznajo materialni stroški v višini 430 točk.
21. člen
Vse vokalne skupine se morajo vsako leto udeležiti območne revije pevskih zborov, na kateri jih strokovno ocenijo. Skupino, ki se zaradi objektivnih okoliščin ne udeleži revije, naknadno oceni isti ocenjevalec, za kar poskrbi član upravnega odbora zadolžen za vokalno glasbo.
Razvrstitev vokalnih skupin v kategorije se opravi na območnih pevskih revijah in jo na predlog zborovodij potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno.
22. člen
Instrumentalno glasbena dejavnost
Skupine, ki izvajajo instrumentalno glasbeno dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora imeti:
– vsako sezono dva samostojna koncerta (pet novih skladb domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na vsaj treh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta v širšem slovenskem ali mednarodnem kulturnem prostoru,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo ZKD Savinja Žalec, na kateri mora biti izbrana za udeležbo na reviji višjega nivoja ter si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2 – 1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora imeti:
– vsako sezono en samostojni koncert (tri nove skladbe domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na dveh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega koncerta na nivoju lokalne skupnosti ali v širšem slovenskem kulturnem prostoru,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo ZKD Savinja Žalec, ter si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9 – 0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– vsako sezono imeti vsaj en samostojni koncert (vsaj ena nova skladba) in gostovati na enem skupnem koncertu,
– pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na področju lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih skupin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo ZKD Savinja Žalec, ter si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6 – 0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti v kraju delovanja vsaj tri nastope v sezoni.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3 – 0,1.
23. člen
Instrumentalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se ovrednotijo z 52 točkami. Skupini se priznajo pavšalni programski stroški v višini 1.720 točk.
Za instrumentalno skupino s 40 do 18 članov se upošteva korekcijski faktor 0,8, za instrumentalno skupino z 18 do 8 članov se upošteva korekcijski faktor 0,6, in za malo instrumentalno skupino z manj kot 8 člani se upošteva korekcijski faktor 0,5, kar velja tudi za otroške instrumentalne skupine, ne glede na število članov.
Samo skupini, ki šteje nad 30 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 415 točk.
24. člen
Razvrstitev instrumentalnih skupin v kategorije se opravi na območnih revijah in jo potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno.
25. člen
Gledališka dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 80 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin in biti predlagana za medobmočno revijo ter si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2 – 1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9 – 0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 60 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6 – 0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj tri nastope (gledališki prizor, recital in podobno) v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3 – 0,1.
26. člen
Gledališki skupini se na sezono prizna največ 45 vaj, ki se ovrednotijo z 52 točkami.
Gledališki skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1280 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše gledališke prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 211 točk.
27. člen
Razvrstitev gledaliških skupin v kategorije se opravi na območnih revijah in jo potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno.
28. člen
Lutkovna dejavnost
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 40 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana za državno tekmovanje lutkovnih skupin.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2 – 1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9 – 0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora imeti:
– na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6 – 0,4.
29. člen
Lutkovni skupini se na sezono prizna največ 30 vaj, ki se ovrednotijo z 52 točkami.
Lutkovni skupini se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1020 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše lutkovne prizore, recitale in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 211 točk.
30. člen
Razvrstitev lutkovnih skupin v kategorije se opravi na medobmočnih revijah in jo potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno.
31. člen
Plesna dejavnost in mažorete
Skupine, ki izvajajo plesno dejavnost in mažorete, se razporedijo v tri kategorije:
I. kategorije
Skupina iz I. kategorije:
– mora pripraviti vsaj štiri plesne koreografije za takojšnjo izvedbo,
– vsako sezono samostojno plesno prireditev,
– vsako sezono izvesti 6 gostovanj na območju lokalne skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo ter biti predlagana za republiško srečanje plesnih skupin Slovenije.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2 – 1,0.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsaj dve plesni koreografiji za takojšnjo izvedbo,
– na vsaki dve sezoni pripraviti samostojno plesno predstavo,
– vsako sezono izvesti 3 gostovanja na območju lokalne skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih skupin in si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9 – 0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora opraviti vsaj tri nastope v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vrednotenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6 – 0,4.
32. člen
Plesni skupini in mažoretam se na sezono prizna največ 45 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami.
Plesni skupini in mažoretam, ki šteje nad 16 članov, se na sezono priznajo materialni stroški v višini 1730 točk.
Plesni skupini in mažoretam z manj kot 16 člani se priznajo materialni stroški v višini 1038 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše plesne koreografije, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 211 točk.
33. člen
Razvrstitev plesnih skupin in mažoret v kategorije se opravi na občinskih ali območnih revijah in jo potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno.
34. člen
Likovna dejavnost
Skupine, ki izvajajo likovno dejavnost, se razdelijo v dve kategoriji:
I. kategorija
Skupina za I. kategorijo:
– se mora vsako sezono udeležiti vsaj 5 kreativnih delavnic,
– mora imeti vsako sezono 5 skupinskih razstav,
– se mora udeležiti območne likovne kolonije, ki jo organizira JSKD OI Žalec, na kateri mora biti vsaj en član skupine izbran za selektivno razstavo.
Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 1.
II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora:
– sodelovati pri pripravi scene 5 prireditev na nivoju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vrednotenju upošteva korekcijski faktor 0,5.
35. člen
Likovni skupini se na sezono prizna največ 25 delavnic, vsaka se ovrednoti z 52 točkami.
Skupini se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 1500 točk.
36. člen
Razvrstitev likovnih skupin se opravi na območni likovni koloniji in jo potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih.
37. člen
Dejavnost šolskih kulturnih društev
Za dejavnost šolskih kulturnih društev se:
– mentorju večje centralne šole za mentorstvo šolskega kulturnega društva prizna do 400 točk,
– mentorju centralne šole za mentorstvo šolskega kulturnega društva prizna do 300 točk,
– mentorju šolskega kulturnega društva na podružnični osnovni šoli prizna do 200 točk.
Vodji posameznega krožka se za udeležbo na kulturnih prireditvah prizna:
– za sodelovanje na občinski prireditvi do 50 točk,
– za sodelovanje na medobčinski prireditvi do 100 točk,
– za sodelovanje na državni prireditvi do 150 točk,
– za sodelovanje na mednarodni prireditvi do 200 točk.
Za delovanje šolskega kulturnega društva se prizna:
– 500 točk pavšala za materialne stroške centralni šoli,
– 350 točk pavšala za materialne stroške na podružnični šoli.
38. člen
Jubileji društev in skupin
Jubileji kulturnih društev in skupin v okviru društva se ovrednotijo od 10 let naprej in vsakih naslednjih 10 in 25 let s 500–2500 točk.
39. člen
Organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena
Posebej se ovrednoti organizacija in izvedba prireditve ali projekta občinskega pomena, kolikor ni to jubilej, s 500–1000 točk.
40. člen
Posebni dosežki skupin
Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za dosežene izjemne rezultate na državnih tekmovanjih prizna 1000 točk na leto, ki jih potrdi upravni odbor ZKD Savinja Žalec enkrat letno po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih.
41. člen
Redno vzdrževanje društvenih prostorov
Vsakemu društvu se za tekoče vzdrževanje prostorov, ki služijo kulturni dejavnosti, prizna letno za vsak m2 10 točk. Razpolaganje s prostorom mora društvo dokazati z lastništvom ali s sklenjeno pogodbo o najemu oziroma koriščenju.
42. člen
Investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme
O investicijskem vzdrževanju opreme in prostorov, v katerih se izvaja kulturna dejavnost odloča komisija na osnovi razpoložljivih sredstev v ta namen v občinskem proračunu in na osnovi prispelih vlog na razpis oziroma poziv. Pri tem se upoštevajo dosedanja vlaganja in lastništvo prostorov oziroma sklenjene dolgoročne pogodbe, za najmanj 10 let.
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodisi upravljajo z javno infrastrukturo na področju kulture ali pa javno kulturno infrastrukturo v celoti ali deloma trajneje najemajo in tisti predlagatelji, ki neposredno ali posredno s kupljeno opremo omogočajo kakovostnejše in trajnejše delovanje nepridobitnih kulturnih organizacij. Prednostno bodo obravnavani nakupi tiste tehnološke opreme, ki je neobhodna za delovanje predlagatelja.
43. člen
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti društva na posebnih obrazcih. Poročilo odda dvakrat letno, prvič najkasneje do konca junija in drugič najkasneje do konca novembra. Do oddaje prvega poročila se društvom nakazujejo akontacije dotacij, skladno z razporeditvijo v kategoriji iz preteklega leta, razen šolskim kulturnim društvom, katerim se prva akontacija dotacij nakaže po oddanem polletnem poročilu.
44. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
S tem pravilnikom se nadomestijo Kriteriji za financiranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
46. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-01-0002/2004-336
Žalec, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.