Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5262. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode, stran 15064.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28 /99, 117/00, 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na 18. redni seji dne 11. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode
I. NAMEN USTANOVITVE
1. člen
Mestna občina Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj) zaradi uskladitve statusa z veljavno zakonodajo s tem aktom ustanavlja javni zavod Desetka Celje, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode, Krekov trg 3, Celje. Javni zavod Desetka Celje je samostojna pravna oseba za opravljanje nalog in dejavnosti s področij finančno – računovodskih in svetovalnih storitev, in sicer primarno za potrebe osnovnih šol in drugih javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Celje.
Javni zavod je pravni naslednik zavoda Združene osnovne šole, o.sol.o., Krekov trg 3, Celje.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda je: Desetka Celje, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode.
Skrajšano ime zavoda: Desetka Celje.
Sedež zavoda je: Krekov trg 3, 3000 Celje.
III. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu nastopa samostojno in brez omejitev, v okviru svoje registrirane dejavnosti.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IV. DEJAVNOSTI
4. člen
Ustanovitelj kot predmet poslovanja zavoda registrira naslednje osnovne dejavnosti:
72.300 Obdelava podatkov
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo podpori ali dopolnitvi glavne dejavnosti.
Zavod lahko opravlja storitve, za katere je registriran, tudi za druge javne zavode. Vse ostale dejavnosti zavoda služijo za podporo glavni dejavnosti.
5. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko v okviru svojih dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje ob predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za pristop drugih pravnih oseb kot soustanoviteljev mora ustanovitelj predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda in mnenje strokovnega sveta.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– direktor;
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo in pristojnosti določa statut zavoda.
Svet zavoda
7. člen
Svet zavoda ima pet članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti iz javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje in za katere zavod opravlja storitve v okviru svoje dejavnosti,
– en predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Celje.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog Kolegija ravnateljev osnovnih šol in glasbene šole Mestne občine Celje.
Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi največ glasov delavcev, ki so volili.
Mandat članov sveta traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja, oziroma za čas, ko opravljajo funkcijo, zaradi katere so imenovani v svet zavoda. Če član sveta zavoda preneha opravljati funkcijo, zaradi katere je bil imenovan v svet, preneha tudi njegov mandat.
8. člen
Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov svojih članov.
Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed članov na konstitutivni seji.
Delo sveta zavoda vodi predsednik, ki tudi sklicuje seje sveta zavoda.
9. člen
Svet zavoda:
– s soglasjem ustanovitelja sprejema statut zavoda;
– sprejema druge splošne akte zavoda;
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvajanje;
– na predlog direktorja zavoda sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– s soglasjem ustanovitelja odloča o delitvi presežka prihodkov nad odhodki;
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti zavoda;
– s soglasjem ustanovitelja odloča o povezovanju z drugimi pravnimi osebami;
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja zavoda;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom zavoda in ustanovnim aktom.
Direktor
10. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda in njegov strokovni vodja.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno.
Direktorja zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Postopek imenovanja direktorja opredeljuje statut zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku te dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana na to funkcijo.
Direktor je lahko pred potekom mandata razrešen v primerih, kot jih določata zakon in statut zavoda.
Strokovni svet
11. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Strokovni svet sestavljajo voljeni delavci javnega zavoda, določeni s statutom zavoda.
Direktor zavoda je član strokovnega sveta po funkciji.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda ali direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali statutom zavoda določene naloge.
Predsednik strokovnega sveta se izvoli izmed članov strokovnega sveta na konstitutivni seji.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
12. člen
Ustanovitelj je zavodu zagotovil ustrezne prostore za začetek dela in potrebna osnovna sredstva za načrtovanje in izvajanje dejavnosti. Prostori, ki jih zagotovi ustanovitelj, so last ustanovitelja, osnovna sredstva postanejo last zavoda.
Organi zavoda so dolžni upravljati s premoženjem zavoda s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje zavoda in uporabo premoženja je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz državnega proračuna,
– od ustanovitelja,
– s prihodki lastnih dejavnosti,
– s subvencijami,
– z dotacijami,
– s sponzorstvi,
– s projektnim financiranjem,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
14. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti. Sredstva nameni za opravljanje dejavnosti in za razvoj. Po predhodnem soglasju ustanovitelja lahko presežek prihodkov nad odhodki nameni tudi za delovno uspešnost delavcev zavoda v skladu s pozitivno zakonodajo. Sklep o višini delovne uspešnosti sprejme svet zavoda.
O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča na predlog direktorja svet zavoda.
15. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane pri opravljanju dejavnosti na podlagi programa dejavnosti zavoda, krije zavod iz lastnih sredstev.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
16. člen
Medsedbojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda so določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.
Zavod pri svojem delovanju:
– sprejema program dela in razvoja in poroča o njegovem izvajanju ustanovitelju,
– poroča o poslovanju organom upravljanja ustanovitelju vsaj enkrat letno,
– poroča ustanovitelju o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– oblikuje razvojne načrte,
– zagotavlja ustanovitelju druge potrebne podatke v skladu s statutom in zakonom,
– izvaja tudi druge storitve po naročilu ustanovitelja, v skladu z zakonom o zavodih, aktom o ustanovitvi in dejavnostjo zavoda, če so za to na voljo ustrezni pogoji in sredstva.
Ustanovitelj:
– nadzira zakonitost dela zavoda in uspešnost njegovega poslovanja,
– nadzira izvajanje dejavnosti zavoda.
17. člen
Obseg in način sofinanciranja stroškov zavoda in drugih dejavnosti zavoda, naročenih s strani ustanovitelja, ureja pogodba med zavodom in ustanoviteljem.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo,
– organe in njihove pristojnosti,
– način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti.
19. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za posamezno področje dela in za poslovanje zavoda. Sprejme jih svet zavoda oziroma drug pristojni organ.
XI. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
20. člen
O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj.
21. člen
Ustanovitelj odloča o prenehanju zavoda, če prenehajo potrebe za njegov obstoj ali prenehajo pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.
Zavod preneha tudi v drugih primerih, določenih z zakonom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati 17. člen Odloka o izločitvi enote javnega zavoda iz zavoda ZOŠ Celje in ustanovitvi javnih zavodov, ki ga je Skupščina občine Celje sprejela na skupni seji dne 24. 9. 1991.
23. člen
Pristojni organi morajo v roku 3 mesecev po ustanovitvi zavoda imenovati svet zavoda.
24. člen
Zavod je v roku 6 mesecev od ustanovitve dolžan sprejeti statut zavoda.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-00014/2004
Celje, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost