Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E), stran 13573.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E)
Razglašam Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. oktobra 2004.
Št. 001-22-184/04
Ljubljana, dne 15. oktobra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU NA DODANO VREDNOST
(ZDDV-E)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: »v skladu s Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L št. 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1, z vsemi spremembami)«.
2. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za davčnega zavezanca, ki šele začne opravljati obdavčljivo dejavnost, je, ne glede na vrednost pričakovanega prometa, prvih 12 mesecev davčno obdobje koledarski mesec.«
3. člen
V 40. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: »Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet blaga in storitev oziroma carinske deklaracije za uvoženo blago.«
V tretjem odstavku se v 2. točki besedilo »prvim in tretjim odstavkom 32. člena« nadomesti z besedilom »prvim, drugim in četrtim odstavkom 32. člena«.
V osmem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.
V devetem odstavku se za besedo »odbitka« postavi vejica, besedilo »v skladu z drugim in tretjim odstavkom« pa nadomesti z besedilom »ki se lahko uveljavlja v skladu s sedmim odstavkom«.
4. člen
V 41. členu se v prvem odstavku besedilo »v skladu z drugim in tretjim odstavkom« nadomesti z besedilom », ki se lahko uveljavlja v skladu s sedmim odstavkom«.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi njegovi uveljavitvi.
Št. 434-02/96-13/82
Ljubljana, dne 7. oktobra 2004.
EPA 1496-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.