Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4644. Dodatek št. 1 h kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, stran 13477.

Na podlagi četrtega odstavka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04) in v skladu s 3. in 4. členom Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepata pogodbeni stranki:
Združenje bank Slovenije – Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev in
Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije in Sindikat Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
D O D A T E K Š T. 1
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
1. člen
Znesek uskladitve plač za leto 2004 znaša mesečno 10.420 SIT za redno delo za polni delovni čas in se izplačuje od plače za mesec avgust 2004 dalje. Uskladitveni znesek se izplačuje kot poseben dodatek k izplačanim plačam in mora biti posebej prikazan na plačilni listi delavca.
2. člen
Če so se plače od 1. januarja 2004 do 31. julija 2004 pri delodajalcu sistemsko že povečale vsem zaposlenim, se od izplačila avgustovskih plač dalje izplačuje le razlika do zneska iz prvega člena tega dodatka.
3. člen
Dodatek se izplačuje dokler se ne vključi v sistem plač v Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta o uskladitvi plač za leto 2005 v skladu s 4. členom dogovora začeli pogajati, ko bodo znani podatki o izplačanih plačah za december 2004, vendar najkasneje do 31. marca 2005.
5. člen
Dodatek št. 1 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2004 dalje.
Ljubljana, dne 29. septembra 2004.
Sindikat delavcev bank
in hranilnic Slovenije
 
Predsednik
Drago Jurenec l. r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana
 
Predsednik
Miran Marentič l. r.
 
Združenje bank Slovenije
– GIZ, Ljubljana
 
Predsednik NS
Aljoša Tomaž l. r.
Ta dodatek št. 1 h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji dodatka št. 1 h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Mini­strstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v regi­ster kolektivnih pogodb z datumom 4. 10. 2004 pod zap. št. 35/5 in št. spisa 121-03-039/94-021.