Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4321. Pravilnik o tarifnem sistemu za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, stran 11984.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odločba US), 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 51/04), Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 49/03), 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) in 55. člena odloka o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 95/04) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 17. 8. 2004, sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote in sanitarne tople vode,
– kriteriji in merila za določanje ravni cen toplote,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk, ter spodbujanje k racionalni rabi toplote in smotrne uporabe proizvodnih in distribucijskih objektov.
2. člen
Tarifni sistem po tem pravilniku velja za vse odjemalce toplote iz sistema daljinskega ogrevanja s katerim upravlja izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toploto.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih odjemalcev morajo biti javno objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi za katere se ugotavljajo tarifne postavke so:
– priključna moč,
– dobavljena količina toplote.
5. člen
Priključna moč se določa po določilih pogojev za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja in se obračunava v MW, vrednost pa se zaokroži na pet decimalnih mest.
6. člen
Količina dobavljene toplote se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, posredno za pripravo sanitarne tople vode z vodomerom nameščenima v toplotni postaji ali pa določa pavšalno kot je določeno z odlokom o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto priključne moči v SIT/MW/leto,
– cena za toploto v SIT/MWh,
– cena za sanitarno toplo vodo SIT/m3.
8. člen
Letni znesek za priključno moč predstavlja fiksni del stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska). Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da se letna tarifna postavka za priključno moč v SIT/MW/leto pomnoži s priključno močjo. Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplote in pokriva naslednje neodvisne stroške poslovanja:
– stroške materiala (brez stroškov energenta),
– stroške dela in storitev,
– amortizacijo,
– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– popravke vrednosti terjatev,
– druge odhodke (stroške poslovanja),
– odhodke financiranja.
9. člen
V večstanovanjski stavbi se znesek za priključno moč za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika). Če so v večstanovanjski stavbi tudi poslovni prostori, se znesek določi po dejanski priključni moči posameznega poslovnega prostora ali sorazmerno ogrevni površini poslovnih prostorov.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote v SIT/MWh. Znesek za dobavljeno količino toplote predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja in pokriva stroške:
– energentov,
– električne energije za proizvodnjo in distribucijo toplote,
– kemične priprave vode.
11. člen
Znesek za količino dobavljene toplote za pripravo sanitarne tople vode, ki se ugotavlja posredno z vodomerom, se ugotovi tako, da se količina porabljene vode, merjene v m3, pomnoži s ceno za sanitarno toplo vodo v SIT/ m3.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
12. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
– I. Tarifna skupina – stanovanjski odjem,
– II. Tarifna skupina – ostali odjem.
Dobavitelj lahko sklene z določenimi odjemalci iz II. tarifne skupine posebno pogodbo, s katero se določi vrednost posameznih tarifnih postavk.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
13. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu izvrši z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom priključne moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
– obračun dobavljenih količin sanitarne tople vode po veljavni ceni.
14. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem mestu in ustrezno tarifno skupino.
15. člen
Znesek za priključno moč se obračunava praviloma mesečno to je 1/12 od letnega zneska.
16. člen
Dobavljena količina toplote se obračunava:
– pri obračunu po toplotnem števcu se količina dobavljena toplote obračuna na podlagi odčitkov toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji,
– pri obračunu po vodomeru se količina dobavljena toplote obračuna na podlagi odčitkov z vodomera, ki je nameščen pred sistemom za pripravo sanitarne tople vode v hišni postaji.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
17. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za priključno moč in storitve v plačilnem roku navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave.
18. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave glede na dejanske sodne stroške in ustavitve dobave toplote tako, da mora odjemalec poravnati fiksni del stroškov dobave toplote za čas, ko mu je bila po določbah odloka o splošnih pogojih prekinjena dobava toplote.
19. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTE
20. člen
Cene toplote iz sistema daljinskega ogrevanja se določajo v skladu z veljavnimi predpisi, politiko cen in razvoja daljinskega ogrevanja v Mestni občini Murska Sobota.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporabljati določbe pravilnika o dobavi, odjemu in obračunu toplote z dne 16. 10. 2001, ki se nanašajo na sistem daljinskega ogrevanja.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35204-0005/2004
Murska Sobota, dne 17. avgusta 2004.
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti