Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4243. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Beltinci, stran 11671.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US RS 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US RS, 73/95 – Odl. US RS, 9/96 – Odl. US RS, 39/96 – Odl. US RS, 44/96 – Odl. 26/97, 70/97 in 68/98 – Odl. US RS, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US) 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03), je Občinski svet občine Beltinci na 16. redni seji, ki je bila dne 5. 8. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Beltinci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za dodeljevanje stimulacij rednim in izrednim študentom na območju Občine Beltinci. Izredni študenti, ki študirajo ob delu in iz dela, niso upravičeni do stimulacije.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Beltinci.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva vpis v višji letnik na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. 2004 naprej.
Pogoj za pridobitev stimulacije je potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
5. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.
6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (višješolski, visokošolski in univerzitetni).
7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka petkratni vrednosti stimulacije zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Posebna stimulacija se lahko dodeli študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Beltinci.
Višino posebne stimulacije študentu odobri Občinski svet občine Beltinci, na predlog Odbora za družbene dejavnosti.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ
8. člen
Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.
Čas izplačevanja stimulacije za napredovanje v višji letnik je ob koncu študijskega leta.
Stimulacije iz 7. člena se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.
Podatki o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju tajnih podatkov.
9. člen
Če študent ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik, ni upravičen do stimulacije.
10. člen
Študent mora vrniti stimulacijo:
– če navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o vpisu v naslednji letnik.
11. člen
Neupravičeno dobljena stimulacija skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi se vrne v roku enega leta, računajoč od dneva, ko je bila študentu izplačana.
12. člen
Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnik znaša:
– za višješolski in visokošolski program 15.000 SIT;
– za univerzitetni program 20.000 SIT.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2004-16-255/III
Beltinci, dne 5. avgusta 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.