Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4227. Odlok o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, stran 11531.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 in 51/04), Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjih in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 49/03), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95 in 85/99), ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji, dne 17. avgusta 2004, sprejel
O D L O K
o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote
iz sistema daljinskega ogrevanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju besedila: splošni pogoji) na območju Mestne občine Murska Sobota.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem, ter določajo pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca toplote za:
– naprave dobavitelja toplote,
– naprave odjemalca toplote,
– priključitev na sistem daljinskega ogrevanja,
– sklepanje pogodb o dobavi toplote,
– evidenco odjemalcev,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– reklamacije dobave toplote,
– neupravičen odjem toplote,
– ustavitev dobave toplote,
– obveznosti dobavitelja in odjemalca,
– ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Dobavitelj toplote iz sistema daljinskega ogrevanja po tem odloku je javno podjetje, ki ima v skladu z energetskim zakonom pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta priključenega na sistem daljinskega ogrevanja in prejema od dobavitelja toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo objekta ali del objekta, ki se bo priključil na sistem daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Pojmi imajo v tem odloku tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno energijo;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne vode po toplovodnem omrežju;
– toplovodno omrežje poteka po območju oskrbe do odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotne postaje so lahko direktne, kjer je ogrevna voda dobavitelja tudi v internih toplotnih napravah in indirektne, kjer toplotni izmenjevalec ločuje ogrevno vodo dobavitelja od ogrevne vode odjemalca;
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen toplotni števec in mesto v hišni postaji, kjer je nameščen vodomer za sanitarno toplo vodo;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– merilna naprava:
– je toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem;
– je vodomer, ki meri porabo količine vode za sanitarno toplo vodo in služi za obračun dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– delilnik toplote (delilnik) je naprava, ki omogoča določitev deležev stroškov za porabljeno toploto, ki se nanašajo na posamezne odjemne enote, kot delilniki se za določitev stroškov za toploto za pripravo tople vode lahko uporabljajo tudi števci za toplo vodo;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se ogreva s pomočjo toplotnih prenosnikov in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo, oziroma projektom izvedenih del;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so:
– proizvodni vir (kotlovnica),
– črpališče v kotlovnici,
– toplovodno omrežje iz kotlovnice do toplotnih postaj,
– priključna postaja v toplotni postaji.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– hišna postaja v toplotni postaji,
– interne toplotne naprave,
– merilna naprava za dobavljeno toploto, za ogrevanje prostorov,
– merilna naprava, za dobavljeno toploto, za ogrevanje sanitarne tople vode,
– delilnik.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA IN SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na sistem daljinskega ogrevanja, spremeniti že priključene toplotne naprave, ali spremeniti priključno moč, mora pridobiti od dobavitelja ustrezna dovoljenja ali soglasja.
7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov dobavitelj izdaja pogoje in soglasje, če tako določa zakon ali drug veljavni predpis:
– k planskim aktom (k prostorskim sestavinam planskih aktov),
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– h gradbenemu in enotnemu gradbenemu dovoljenju,
– k začasnemu priključku,
– za priključitev na javno toplovodno omrežje,
– za posege v prostor, kjer poteka javno toplovodno omrežje,
– v drugih primerih določenih z zakonom.
8. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči, če so zahteve v vlogi za izdajo soglasja usklajena s splošnimi pogoji in, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
9. člen
Tehnične pogoje za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja, določi dobavitelj v skladu z zakonodajo.
10. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh splošnih pogojev in tehničnih pogojev, ter predpisih o graditvi objektov.
Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
11. člen
Pred projektiranjem in gradnjo priključnega toplovoda in toplotne postaje si mora investitor pridobiti soglasje dobavitelja v skladu z zakonodajo.
12. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb. Če je objekt nov, je potrebno priložiti uporabno dovoljenje za objekt, za obstoječi objekt pa uporabno dovoljenje za toplotne naprave.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo in pogoji iz soglasja.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega ali odjemalčevega naročila in zapisnika o pričetku poskusnega obratovanja, lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav za določen čas, če je bil uspešno opravljen tehnični pregled. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.
13. člen
Odjemalčeve toplotne naprave morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative ali druge pogoje, s katerimi se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje, ter varnost ljudi in premoženja. Dobavitelj sme začasno odkloniti priključitev novih odjemalcev, prekiniti dobavo toplote odjemalcu, če ugotovi, da odjemalčeve naprave in napeljave ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev. Priključitev na sistem izvede dobavitelj šele, ko ugotovi, da so odpravljene pomanjkljivosti.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
14. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu oziroma lastniku in dobavitelju,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– način obračunavanja,
– ogrevano površino in/ali porabo po števcu,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– delež lastništva,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili splošnih pogojev, tehničnih pogojev in tarifnega pravilnika.
15. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved v skladu s pogodbo s prvim dnem po preteku odpovednega roka.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno. Odpoved posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu je možna, če odjemalec, ki želi odpovedati dobavo toplote, pridobi pisno soglasje vseh ostalih odjemalcev na skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno leto, je dolžan plačati za vse mesece te prekinitve, vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za več kot eno leto, ali za stalno, je dolžan plačevati dobavitelju toplote vrednost letnega fiksnega stroška dobave v enkratnem znesku.
16. člen
Vsak objekt mora pred dobavo toplote dobavitelju predložiti pogodbo, oziroma sporazum o načinu obračuna stroškov dobavljene toplote.
Kolikor tehnične možnosti v večstanovanjskih objektih dopuščajo merjenje toplote vsakemu odjemalcu, mora dobavitelj meriti energijo vsakemu odjemalcu po 93. členu Energetskega zakona.
Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih hišah ne dopuščajo merjenja dobavljene energije posameznemu odjemalcu, se ti dogovorijo za način delitve stroškov. Do sklenitve dogovora se upošteva kot ključ delitve stanovanjska površina po 94. členu Energetskega zakona.
17. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo ustreznih dokumentov. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ter načelno obsega:
– šifro odjemalca,
– ime, priimek in naslov dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo kopijo listino o prenosu lastninske pravice,
– davčno številko,
– stanje števca,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople sanitarne vode po številu oseb),
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali nova pogodba.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike naslednje podatke:
– šifro odjemalca,
– karakteristične tehnične podatke,
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je odprt,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in vzdržuje evidenco odjemalcev z zgornjimi podatki.
18. člen
Vsi iz prejšnjega člena tega odloka pridobljeni podatki, se morajo uporabljati skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.
19. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
20. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno in mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
21. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega toplovodnega sistema:
– nazivni tlak           16. 10 (na 5) Pa (16 bar)
– nazivna temperatura        110 °C
– najmanjša tlačna razlika     30. 10(na 3 )Pa (0,3 bar)
– temperatura dovoda ogrevne vode na pragu proizvodnega vira se
spreminja v odvisnosti od zunanje temperature.
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 °C in velja tudi
izven ogrevalne sezone.
Tehnični podatki internega toplovodnega sistema:
– nazivni tlak         6. 10 (na 5) Pa (6 bar)
– nazivna temperatura     85 °C
– najmanjša tlačna razlika   20. 10 (na 3 )Pa (0,2 bar)
– temperatura dovoda ogrevane vode na razdelilniku v hišni postaji se
spreminja v odvisnosti od zunanje temperature.
22. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe s toploto, pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje, ali pa dobavitelj opravi delo na odjemalčeve stroške.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
23. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto in vodomera opravi odjemalec na lastne stroške. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Posebne merilne naprave, oziroma delilniki, so last posameznih odjemalcev, če se le-ti za njih odločijo. Merilne naprave morajo ustrezati zakonskim predpisom in morajo biti skladne, ustrezno overjene in označene.
24. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo merilnih naprav (toplotnega števca na merilnem mestu in vodomera nameščenega pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode) lahko opravlja samo dobavitelj ali od njega pooblaščena oseba.
25. člen
Vsak od pogodbenih partnerjev skladno z zakonodajo skrbi za redno vzdrževanje in servisiranje, ter periodične overitve svojih merilnih naprav.
26. člen
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov iz prejšnjega člena tega odloka pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa tisti, za katerega se ugotovi, da je v zmoti. Dobavitelj na lastne stroške zamenja merilno napravo če ta ni točna.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna po 31. in 32. členu tega odloka.
27. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči potrebno zamenjati merilno napravo z novo, večje kapacitete, poravna stroške nabave in zamenjave naprave odjemalec.
28. člen
Količina toplote, merjene s toplotno napravo se ugotovi na podlagi odčitka merilne naprave.
29. člen
Podatke z merilnih naprav v toplotnih postajah odčita dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
30. člen
Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi odčitkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode.
Pri posredni meritvi so količine izražene v m3, pri tem velja, da je za 1 m3 vode, ogrete od 10 do 60 ˚C, potrebno 0,09 MWh dobavljene toplote. Dobavitelj lahko strošku toplote prišteje tudi vse stroške hladne vode, če dobavitelj plačuje dobavo hladne vode in slednja ni že zajeta v ceni m3 sanitarne tople vode.
31. člen
Za obdobje, ko je toplotni števec ali vodomer v okvari ali je odstranjena plomba z žigom, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem računskem obdobju, ko je toplotni števec ali vodomer še pravilno deloval, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote ali pa se uporabi določilo 32. člena tega odloka.
Primerljivo obračunsko obdobje določi dobavitelj.
32. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je toplotni števec v okvari, določi:
Q = Q(h) x K x Y
 
Pri tem pomenijo:
 
Q   dobavljena količina toplote,
Q(h)  priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje
    prostorov (KW, MW),
K   ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih
    toplotnih naprav s priključno močjo v
    obračunskem obdobju,
Y   faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko
    obdobje:
    – za stanovanjske prostore Y=0,65,
    – za poslovne in šolske prostore Y=0,85,
    – do prevzema odjemalčevih naprav v redno
    obratovanje Y=1,0
 
         t(n) – t(z sr)
K = 24 x Z x -------------------
        t(np) – t(z min)
 
Pri tem pomenijo:
Z       število ogrevalnih dni,
t(n)     20 ˚C, srednja projektna ali predpisana
       temperatura prostorov,
t(np)     20 ˚C, projektna notranja temperatura,
t(z sr)    srednja mesečna zunanja temperatura
       v Murski Soboti v obračunskem obdobju
       glede na 30-letno povprečje,
t(z min)   –16 ˚C, računska zunanja temperatura.
 
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|MESEC  |T(z sr)| Z | K  | 0,85 K| 0,75 K | 0,65 K|
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|Januar  |  –2,3| 31 |460,8 | 391,7 | 345,6 | 299,6 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|Februar |  0,5| 28 |364,0 | 309,4 | 273,0 | 236,6 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|Marec  |  4,8| 31 |334,8 | 284,6 | 251,1 | 217,6 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|April  |  9,8| 30 |204,0 | 173,4 | 153,0 | 132,6 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|Oktober |  9,3| 31 |221,2 | 188,0 | 165,8 | 143,7 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|November |  4,1| 30 |318,0 | 270,3 | 238,5 | 206,7 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
|December |  –0,6| 31 |425,7 | 361,9 | 319,3 | 276,7 |
+---------+-------+-----+------+-------+--------+-------+
33. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi pogoji.
Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in na način kot ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 31. in 32. člena tega odloka.
VIII. REKLAMACIJA
34. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih. Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote in druge storitve.
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pismene. Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno potrditi.
Reklamacije obračuna porabljene toplote, prispevka za priključno moč in storitve, so lahko samo pismene in jih je odjemalec dolžan predložiti v roku 8 dni od datuma prejema obračuna.
35. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
36. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali preko merilne naprave brez veljavnega žiga Urada Republike Slovenije za meroslovje ali, če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno z 31. in 32. členom tega odloka in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
37. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za celotno obdobje ogrevanja, neupravičen odjem sanitarne tople vode pa za dvanajst mesecev.
38. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške za vzpostavitev prvotnega stanja naprav in opreme in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
39. člen
Če odjemalec pridobi soglasja iz 7. člena tega odloka in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE
40. člen
Dobavitelj začasno prekine dobavo toplote, zmanjša deklarirani tlak in temperaturo ogrevne vode zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitve omrežja,
– višje sile.
Za predvideno prekinitev mora dobavitelj izbrati čas, ki bo čimmanj prizadel odjemalca. O predvideni prekinitvi mora pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja, vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
Motnje pri dobavi toplote, kot so znižanje tlaka ali temperature ogrevne vode, omejitev dobave ali prekinitev dobave toplote se odpravijo takoj, oziroma smejo trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do motenj.
41. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplote po predhodnem obvestilu:
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči pooblaščeni strokovni osebi varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odjema vodo iz dobaviteljevega sistema mimo certificiranih merilnih naprav,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote glede na pogodbo in splošne pogoje in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja vezanih na dobavljeno toplotno energijo in sanitarno toplo vodo,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja,
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz tega odloka.
42. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote odjemalcu takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec z obratovanjem svojih toplotnih naprav ogroža življenje in zdravje ljudi, ali ogroža premoženje,
– če se odjemalec, brez soglasja dobavitelja, priključi na sistem daljinskega ogrevanja.
43. člen
Dobavitelj je dolžan odjemalcu ponovno dobavljati toploto, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in, ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški in škoda, vezani na dobavljeno toploto in sanitarno toplo vodo.
Dobavitelj, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali prekinil dobavo toplote, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti naprave in napeljave odjemalca na sistem daljinskega ogrevanja. Odjemalec je upravičen do povračila stroškov in škode, ki mu je bila s tem povzročena.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
44. člen
Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
– stalna, zadostna, varna in kakovostna dobava toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– odprava motenj in redno vzdrževanje na toplovodnem omrežju,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote preko javnih občil,
– letno obvešča odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe toplote,
– seznanja odjemalce o značilnostih daljinskega ogrevanja in usmerjanje k učinkoviti rabi dobavljene toplote,
– vsakemu odjemalcu pri sklenitvi pogodbe ali na njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod splošnih pogojev,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji, odklopi toplotno postajo,
– vodi kataster infrastrukture in druge evidence,
– izdaja soglasja na priključevanje na infrastrukturo,
– vrši obračun storitev uporabnikom storitev javne službe,
– izdeluje poročila ter pripravlja letne plane,
– po ogrevalni sezoni pripravi končni obračun,
– pred ogrevalno sezono objavi veljavno ceno v skladu z zakonodajo.
45. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih pogojev za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja dobavitelja, pri tem pa to ne sme vplivati na kakovost ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
46. člen
Obveznosti odjemalca so predvsem naslednje:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje internih toplotnih naprav, ter potrebno tehnološko posodabljanje,
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.
XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH NAPRAV
47. člen
Redno vzdrževanje in nadzor priključnega voda ter primarnega dela toplotne postaje, opravlja dobavitelj in obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav (zaporni regulacijski, varnostni in merilni instrumenti),
– kontrolo vstopnih temperatur,
– nastavljanje regulacijskih naprav za pretok ogrevne vode.
Na podlagi odjemalčevega naročila in proti plačilu lahko v toplotni postaji opravi dobavitelj:
– zamenjavo mašilk, tesnil in električnih varovalk,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov odjemalčevih toplotnih naprav,
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje sanitarne vode,
– remont odjemalčevih toplotnih naprav,
– nastavitev delovanja odjemalčevih toplotnih naprav,
– čiščenje in vzdrževanje prostora toplotne postaje.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek dobavitelj:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne izpolni obveznosti iz druge, četrte in osme alinee 44. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba dobavitelja iz prvega odstavka tega člena.
49. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odjemalec, ki je pravna oseba:
– če se priključi na toplovodno omrežje brez soglasja dobavitelja,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, tretje, četrte, pete, sedme, devete, desete, dvanajste in štirinajste alinee 46. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne sobe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odjemalec, ki ni oseba iz prejšnjega člena, če:
– če se priključi na toplovodno omrežje brez soglasja dobavitelja,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, tretje, četrte, pete, sedme, devete, desete, dvanajste in štirinajste alinee 46. člena tega odloka.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
Globe določene v 48., 49. in 50. členu odloka, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem odlokom predpisanih glob.
52. člen
Splošni pogoji se uporabljajo za vsa že veljavna in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Postopki za priključitev na daljinsko ogrevanje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh pogojev, se dokončajo po določbah doslej veljavnih pogojev za dobavo in odjem toplote.
53. člen
Odjemalci, ki z dobaviteljem ob uveljavitvi teh pogojev nimajo sklenjene pisne pogodbe o dobavi toplote, morajo to skleniti v dveh letih od njihove uveljavitve.
Pisne pogodbe o dobavi toplote, sklenjene z odjemalci pred uveljavitvijo teh pogojev, veljajo do sklenitve novih pisnih pogodb po teh splošnih pogojih. Nove pogodbe morajo biti sklenjene v dveh letih od uveljavitve splošnih pogojev.
54. člen
Dobavitelj pripravi v roku dveh mesecev tehnične pogoje.
55. člen
Obračunavanje stroškov za dobavljeno toploto, se uredi s pravilnikom o tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja.
56. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnik o dobavi, odjemu in obračunu toplote, z dne 16. 10. 2001.
57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35204-0004/2004
Murska Sobota, dne 17. avgusta 2004.
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost