Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3899. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju, stran 10655.

Na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju
1. člen
Delodajalci v Republiki Sloveniji, za katere velja Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), prikazujejo podatke o plačah na obrazcu, ki je sestavni del tega navodila. Ob izplačilu plač delodajalci – pravne osebe predložijo obrazce Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, delodajalci – zasebniki, ki opravljajo dejavnost, pa Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) prikazujejo podatke le za tisti del plač, ki se izplačuje v breme delodajalcev. Podatki o plačah se prikazujejo ločeno, in sicer za:
– zaposlene, za katere veljajo kolektivne pogodbe in
– zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
Na obrazcu se ne prikazujejo podatki o plačah za osebe, ki so vključene v programe javnih del na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ki jo sklenejo z izvajalcem del in prejemajo plačo na podlagi četrtega odstavka 53. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 69/98, 65/00, 97/01 – ZSDP, 42/02 – ZDR, 67/02, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI).
3. člen
Delodajalci ob vsakokratnem izplačilu plač predložijo Obrazec 1- Z, ki vsebuje naslednje podatke:
+----+---------------------------------+
|Zap.|Opis               |
|št. |                 |
+----+---------------------------------+
|A  |ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO   |
|  |KOLEKTIVNE POGODBE        |
+----+---------------------------------+
|1. |Število zaposlenih, izračunano  |
|  |iz ur v mesecu, za katere je   |
|  |bila obračunana plača oziroma  |
|  |nadomestilo v breme delodajalca. |
+----+---------------------------------+
|2. |Znesek izplačanih plač za tekoči |
|  |mesec na podlagi kolektivne   |
|  |pogodbe in zakona, izplačan za  |
|  |tekoči mesec v breme       |
|  |delodajalca.           |
+----+---------------------------------+
|3. |Izplačana najnižja plača za   |
|  |tekoči mesec (plača za polni   |
|  |delovni čas).          |
+----+---------------------------------+
|4. |Število zaposlenih, ki prejemajo |
|  |plačo na ravni minimalne plače. |
+----+---------------------------------+
|B  |ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO |
|  |KOLEKTIVNE POGODBE        |
+----+---------------------------------+
|5. |Število zaposlenih, izračunano  |
|  |iz ur v mesecu, za katere je   |
|  |bila obračunana plača oziroma  |
|  |nadomestilo v breme delodajalca. |
+----+---------------------------------+
|6. |Znesek izplačanih plač v skladu |
|  |z zakonom za tekoči mesec v   |
|  |breme delodajalca.        |
+----+---------------------------------+
|7. |Kontrolni seštevek.       |
+----+---------------------------------+
Pod zap. št. 3 se vpiše najnižja plača, izplačana za tekoči mesec, preračunana na polni delovni čas.
Pod zap. št. 4 se vpiše podatek o številu zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače, določene z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04). Delodajalec, ki izplačuje najnižjo plačo nad ravnijo minimalne plače, tega podatka ne izpolni.
Delodajalci v Obrazcu 1-Z navedejo podatek o kolektivni pogodbi dejavnosti, ki zanje velja, tako da v zaglavju obrazca v polje »Številka in naslov kolektivne pogodbe« vpišejo trimestno oznako kolektivne pogodbe iz Seznama kolektivnih pogodb s področja gospodarskih dejavnosti, ki je Priloga 1 tega navodila in njegov sestavni del.
4. člen
Podatki o plačah se prikazujejo ločeno za vsak mesec, na katerega se izplačilo nanaša. Ob izplačilu trinajste plače, božičnice ali drugega dodatnega izplačila, ki ne predstavlja redne mesečne plače, delodajalec izpolni dodaten obrazec. Delodajalec v zaglavju obrazca v polju »Vrsta izplačila« označi, ali gre za redno mesečno izplačilo plače (oznaka R) ali za izredno izplačilo plače (oznaka I).
5. člen
Obrazec 1-Z iz 3. člena tega navodila je Priloga 2 tega navodila in njegov sestavni del.
Delodajalci – pravne osebe Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) Obrazec 1-Z posredujejo praviloma v elektronski obliki, na način, ki ga AJPES objavi na svojem spletnem portalu na naslovu www.ajpes.si.
6. člen
Z dnem začetka uporabe tega navodila se za delodajalce, za katere velja Dogovor, preneha uporabljati Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah (Uradni list RS, št. 66/02).
7. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. septembra 2004 ter se uporablja za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah v zasebnem sektorju, ki se nanašajo na mesec avgust 2004 in dalje.
Št. 663-02/004/04-011
Ljubljana, dne 26. julija 2004.
EVA 2004-2611-0052
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost