Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3875. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004 (čistopis), stran 10586.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena Statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 16. redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004
(čistopis)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vipava.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji za Občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                       v tisoč tolarjev
 
Skupina/podskupina kontov                            Proračun leta 2004
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        940.920
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                    496.731
70   DAVČNI PRIHODKI                                            392.201
     700 Davki na dohodek in dobiček                            271.000
     703 Davki na premoženje                                     63.282
     704 Domači davki na blago in storitve                       57.919
     706 Drugi davki                                                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                                          104.530
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                                               96.825
     711 Takse in pristojbine                                     2.721
     712 Denarne kazni                                              420
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      500
     714 Drugi nedavčni prihodki                                  4.064
72   KAPITALSKI PRIHODKI                                         27.326
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   10.000
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega
     premoženja                                                  17.326
73   PREJETE DONACIJE
     730 Prejete donacije iz domačih virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                                        416.863
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                                  416.863
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                         1.103.069
40   TEKOČI ODHODKI                                             179.128
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       29.727
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost               5.785
     402 Izdatki za blago in storitve                           139.664
     403 Plačila domačih obresti
     409 Rezerve                                                  3.952
41   TEKOČI TRANSFERI                                           279.973
     410 Subvencije                                               4.500
     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom               155.600
     412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                                                32.988
     413 Drugi tekoči domači transferi                           86.885
     414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                                      615.731
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     615.731
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     28.237
     430 Investicijski transferi                                 28.237
     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                 162.149
 
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                                25.640
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               25.640
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev                             25.000
     752 Kupnine iz naslova privatizacije                           640
     V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                              192
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                                                             192
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            192
     VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                      25.448
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
     VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                    130.000
50   ZADOLŽEVANJE                                               130.000
     500 Domače zadolževanje                                    130.000
     VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
     IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
     NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                        –6.701
     Stanje sredstev na računu 31. 12. 2003                      28.697
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                          130.000
     XI. NETO FINANCIRANJE (VI. – IX. +X.)                      162.149
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                       v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov                            Proračun leta 2004
     I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                         32.088
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                      5.036
70   DAVČNI PRIHODKI                                                  –
     700 Davki na dohodek in dobiček
     703 Davki na premoženje
     704 Domači davki na blago in storitve                            –
     706 Drugi davki                                                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                                            5.036
     710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                                                4.901
     711 Takse in pristojbine                                         –
     712 Denarne kazni                                                –
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                    3.135
     714 Drugi nedavčni prihodki
72   KAPITALSKI PRIHODKI                                          1.800
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                    1.800
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     materialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                                             4.300
     730 Prejete donacije iz domačih virov                        4.300
     731 Prejete donacije iz tujine                                   –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                                         20.952
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                                   20.952
     II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                            44.089
40   TEKOČI ODHODKI                                              15.255
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                            –
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                   –
     402 Izdatki za blago in storitve                            15.255
     403 Plačila domačih obresti                                      –
     409 Rezerve                                                      –
41   TEKOČI TRANSFERI                                             1.310
     410 Subvencije                                                   –
     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                   200
     412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                                                 1.110
     413 Drugi tekoči domači transferi
     414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                                       27.524
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      27.524
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                                          –
     430 Investicijski transferi
     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                                  12.001
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
     VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                          –
50   ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje
     VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
     IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
     (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)                           –12.001
     X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
     XI. NETO FINANCIRAJE (VI. – IX.+X.)                        –12.001
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu ali načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2004 oblikuje v višini 1,352.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan, proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine 10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 130,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2004 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo stanovanjskega bloka Ob Beli (Vrhpoljski blok), kanalizacijo Vrhpolje in za gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Lože, Manče in Podraga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občin.
Št. 40302-0001/2004-5
Vipava, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.