Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004

Kazalo

3775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 10198.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 45/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04 in 45/04) se v 18. členu za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek tega člena, doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je za promet z neskupnostnim blagom v skladu z ZDDV predpisana oprostitev plačila DDV, se ta oprostitev nanaša tako na dobavo neskupnostnega blaga v Sloveniji kot tudi na pridobitev neskupnostnega blaga znotraj Skupnosti v smislu 3.a člena ZDDV.«
2. člen
19.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»19.a člen
(prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga iz druge države članice z namenom vzpostavitve zaloge blaga, namenjene nadaljnji prodaji)
(1) Če davčni zavezanec prenese blago iz svojega podjetja v drugo državo članico z namenom vzpostaviti zalogo blaga pri kupcu, se takšen prenos blaga šteje za dobavo blaga v skladu s 7.a členom ZDDV takrat, ko se takšna transakcija v drugi državi članici obravnava kot pridobitev blaga znotraj Skupnosti.
(2) Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v drugi državi članici, prenese blago iz svojega podjetja v drugi državi članici kupcu, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu, se takšna transakcija obravnava kot pridobitev blaga znotraj Skupnosti takrat, ko kupec izvzame blago iz zaloge in opravi nadaljnjo prodajo blaga.
(3) Izraz »zaloge blaga pri kupcu« pomeni zaloge blaga, ki so v lasti prodajalca in skladiščene v skladišču kupca (lastnem ali najetem). Skladiščeno blago se ne sme uporabljati od trenutka, ko je dano v skladišče do trenutka, ko je prodano.
(4) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih je vzpostavil pri svojem kupcu, še posebej pa:
1. državo članico, kamor je odposlal blago in v kateri je vzpostavil zalogo blaga;
2. identifikacijsko številko za DDV kupca, pri katerem je vzpostavil zalogo blaga, in ki mu jo je izdala država članica, v kateri je vzpostavil zalogo blaga;
3. datum odpošiljanja blaga v drugo državo članico;
4. datum, ko kupec prejme blago v svoje skladišče;
5. skupno vrednost blaga v zalogi v tolarjih;
6. opis blaga v zalogi;
7. količino blaga v zalogi in
8. datum, ko kupec izvzame blago iz zaloge in se šteje, da je opravljena dobava skladiščenega blaga.
(5) Kupec blaga iz drugega odstavka tega člena je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih ima v svojem skladišču, še posebej pa:
1. državo članico, iz katere je bilo blago odposlano;
2. identifikacijsko številko za DDV dobavitelja blaga, ki mu jo je izdala država članica, iz katere je bilo blago odposlano;
3. datum odpošiljanja blaga iz druge države članice;
4. datum, ko prejme blago v svoje skladišče;
5. skupno vrednost blaga v zalogi v tolarjih;
6. opis blaga v zalogi;
7. količino blaga v zalogi in
8. datum, ko izvzame blago iz zaloge in se šteje, da je opravljena pridobitev skladiščenega blaga.«
3. člen
V 24. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni organ vodi evidenco dobav novih prevoznih sredstev iz tretjega odstavka tega člena za namene izmenjave podatkov o dobavah novih prevoznih sredstev med državami članicami.«
4. člen
V 27. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Tuji osebi se ni potrebno identificirati za namene DDV, če na ozemlju Slovenije ne bo opravila obdavčenega prometa, od katerega bi morala v skladu z ZDDV obračunati DDV.«
5. člen
V 29. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za storitve iz 18.a, 18.b, 18.c in 18.d člena ZDDV, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je plačnik DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 12. člena ZDDV oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji, ki predloži izvajalcu storitve svojo identifikacijsko številko za DDV, na podlagi katere se kraj obdavčitve prenese v Slovenijo.«
6. člen
V 31. členu se za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek tega člena, doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se cestni prevoz potnikov ne opravi le po Sloveniji, se DDV obračuna od dela prevoza, ki je opravljen po Sloveniji. Za namene določitve dela prevoza, ki je opravljen po Sloveniji, mora davčni zavezanec celotno plačilo za opravljeno prevozno storitev razdeliti sorazmerno prevoženi razdalji po Sloveniji in prevoženi razdalji v drugih državah, na ozemlju katerih je bila opravljena storitev prevoza potnikov.«
7. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(19. člen ZDDV)
Če je račun izdan v istem davčnem obdobju v katerem je opravljena dobava blaga oziroma opravljena storitev, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je izdan račun.«
8. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(obveznost obračuna DDV pri pridobivanju blaga znotraj Skupnosti)
(1) Če je bila opravljena pridobitev blaga, račun pa ni bil izdan do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV na petnajsti dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena pridobitev blaga.
(2) Če je bila opravljena pridobitev blaga in je bil račun izdan do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je izdan račun.
(3) Če je bila opravljena pridobitev blaga in je bil izdan račun do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena ZDDV, oseba, ki opravi pridobitev blaga pa računa ne prejme do tega roka, nastane obveznost obračuna DDV na petnajsti dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena pridobitev blaga.«
9. člen
V 48. členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če so storitve, ki se opravijo na neskupnostnem blagu, medtem ko je blago v prostem skladišču, v prosti coni ali v carinskem skladišču, oproščene plačila DDV v skladu z 32. členom ZDDV, deklarant, ne glede na prvi do osmi odstavek tega člena, ne more zahtevati, da se vrednost teh storitev izključi iz davčne osnove za obračun DDV od uvoza blaga.«
10. člen
V 62. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in upravljanje z njimi«.
11. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
(najem oziroma zakup nepremičnin)
(1) Najem oziroma zakup nepremičnin iz 2. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV pomeni dajanje nepremičnin v najem oziroma zakup (šifra standardne klasifikacije dejavnosti: K/70.2) . Vključuje tudi dajanje nepremičnin v podnajem.
(2) Temeljna značilnost pogodbe o najemu oziroma zakupu nepremičnin (vključno s podnajemom) za namene uporabe 2. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV je, da je najemniku oziroma zakupniku za dogovorjeno obdobje (za plačilo) dana pravica, da neovirano zaseda točno določeno nepremičnino ali njen del kot, da bi bil njen lastnik in da iz te pravice izključi vsako drugo osebo.
(3) Če storitev nima značilnosti najema oziroma zakupa nepremičnin iz drugega odstavka tega člena, je pa povezana z uporabo oziroma koriščenjem nepremičnine, pri čemer le-to predstavlja njen postranski oziroma spremljajoči del (na primer: uporaba športnih objektov, rezervacija mize v restavraciji, postavitev prodajnega avtomata znotraj nepremičnine, uporaba WC...), je obdavčitev takšne storitve odvisna od vsebine storitve.«
12. člen
V 85. členu se v dosedanjem besedilu, ki postane prvi odstavek tega člena, besedilo »drugim ustreznim dokumentom« nadomesti z besedilom »drug ustrezni dokument«, na koncu pa se doda stavek, ki se glasi: »Uvoznik mora v carinski deklaraciji navesti podatke o prejemniku blaga iz druge države članice, vključno z njegovo identifikacijsko številko za DDV.«
Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je uvoznik blaga oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji, je uvoz blaga na njeno zahtevo oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če uvoznik lahko ob uvozu dokaže, da je blago namenjeno za dobavo v drugo državo članico pod pogoji iz 31.a člena ZDDV.
(3) Če je uvoznik blaga oseba, identificirana za namene DDV v drugi državi članici, je uvoz blaga na njeno zahtevo oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če lahko ob uvozu dokaže, da bo blago preneseno v drugo državo članico ali da bo dobavljeno drugi osebi, identificirani za namene DDV v drugi državi članici pod pogoji iz 31.a člena ZDDV.«
13. člen
V 86. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Kot izvoz v smislu 1. točke 31. člena ZDDV se šteje tudi dobava blaga, ki se odpošlje ali odpelje izven Skupnosti iz druge države članice.«
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Če je neskupnostno blago preprodano na ozemlju Slovenije, davčni zavezanec dokazuje izvozno dobavo s prevoznim ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti nedvomno razvidno, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.«
14. člen
V 88. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za njen račun, lahko dobavitelj blaga poleg računa in namesto dokumenta iz prvega odstavka tega člena kot dokazilo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.
(3) V izjavi o prevozu blaga iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
– ime in naslov dobavitelja;
– številka in datum računa za dobavljeno blago;
– ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
– prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
– namembni kraj v drugi državi članici in
– navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršnekoli informacije glede namembnega kraja tega blaga.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
15. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen
(32. člen ZDDV)
(1) V skladu z drugim odstavkom 32. člena ZDDV je plačila DDV oproščena dobava blaga, dokler je blago pod carinskim nadzorom v okviru ene od carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga iz prvega odstavka 32. člena ZDDV. Kot dobava blaga se šteje tako dobava v smislu 1. točke 3. člena ZDDV kot tudi pridobitev v smislu 3.a člena ZDDV, dokler je to blago pod carinskim nadzorom.
(2) Oprostitev plačila DDV za storitve, povezane z vnosom blaga v prosto cono, prosto skladišče ali carinsko skladišče, oziroma iznosom iz cone ali skladišča, ter oprostitev plačila DDV za storitve na blagu v prostih conah, prostih in carinskih skladiščih, se nanaša tudi na blago iz četrtega odstavka 86. člena tega pravilnika.
(3) Za storitve na blagu v prostih conah, prostih in carinskih skladiščih, ki so oproščene plačila DDV, se štejejo storitve, ki jih je v skladu s carinskimi predpisi mogoče opraviti na blagu, medtem ko je blago v postopku carinskega skladiščenja ali medtem ko je blago v prosti coni ali v prostem skladišču.
(4) Oprostitev plačila DDV se ne nanaša na storitve:
– ki se ne opravijo v prostorih proste cone ali prostega oziroma carinskega skladišča;
– ki se opravijo na blagu, ki je vneseno v prosto cono, prosto skladišče ali v carinsko skladišče, vendar ima to blago carinski status blaga Skupnosti in ni namenjeno izvozu iz Skupnosti;
– predelave blaga, za katerega je začet postopek aktivnega oplemenitenja ali predelave pod carinskim nadzorom, ne glede na to, ali se te storitve opravijo v prostorih carinskega skladišča ali ne.
(5) Če storitve, ki so oproščene plačila DDV v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZDDV, povečujejo vrednost blaga in je v skladu z 20. členom ZDDV nastala obveznost obračuna DDV od uvoza blaga, se vrednost storitev, ki so bile opravljene na blagu, upošteva pri določitvi davčne osnove za obračun DDV od uvoza blaga.«
16. člen
V 90. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Račun iz prejšnjega odstavka mora biti izdan najmanj enkrat za davčno obdobje.«
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe tega člena se nanašajo na dobave blaga in opravljanje storitev, za katere se šteje, da je kraj obdavčitve Slovenija.«
17. člen
V 91. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se račun iz prvega odstavka tega člena izda za opravljen oproščen promet v zvezi s katerim dobavitelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV, mora dogovor, ne glede na drugi odstavek tega člena, vsebovati najmanj:
– dogovor, da dobavitelj pooblašča kupca oziroma naročnika za izdajo računa;
– čas trajanja dogovora;
– dogovor, da bo dobavitelj sprejel takšen račun v času trajanja dogovora kot svoj lasten račun in
– v primeru, da bo tretja oseba izdala račun v imenu in za račun kupca oziroma naročnika tudi dogovor, da bo kupec oziroma naročnik o tem obvestil dobavitelja.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane nov četrti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega in tretjega odstavka tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane nov peti odstavek, se za besedo »drugi« dodata besedi »oziroma tretji«.
18. člen
V 92. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, na izdanih računih ni treba navajati identifikacijske številke za DDV naročnika ali kupca, kadar ta ni določen kot plačnik DDV v skladu z 12. členom ZDDV.
(5) V skladu s 7. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV se kot datum opravljene dobave blaga vpiše datum obdavčljivega dogodka, to je datum, ko kupec prevzame odgovornost za blago in pridobi pravico razpolagati z blagom kot lastnik, in ki se določi na primer s pogodbo, paritetno klavzulo, datumom odpošiljanja blaga, datumom prejema blaga.«
19. člen
V 96. členu se v prvem odstavku v tretji alinei črta besedilo »ter svojo davčno številko«.
20. člen
V 101. členu se v tretjem odstavku besedilo »najkasneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje« nadomesti z besedilom »najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja«.
21. člen
V 102. členu se besedilo »najkasneje do roka za predložitev obračuna DDV« nadomesti z besedilom »najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, na katerega se plačilo nanaša«.
22. člen
V 113. členu se v prvem odstavku za besedo »blaga« doda besedilo »oziroma storitev«.
23. člen
V 133. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora predložiti obrazec KP-O pristojnemu davčnemu organu.«
24. člen
V 134. členu se besedna zveza »davčni zavezanec – prejemnik blaga« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »prejemnik blaga« v ustreznem sklonu.
V tretji alinei točke A prvega odstavka se črtata besedi »davčnega zavezanca«.
25. člen
V 141. členu se v devetem odstavku v prvem stavku za besedo »predložiti« doda beseda »pristojnemu«.
26. člen
V 169. členu se v prvem odstavku v deveti alinei v besedilu v oklepaju črtata besedi »prvega odstavka«.
V deseti alinei se besedi »je oproščen« nadomestita z besedama »so oproščene«.
Enajsta do osemnajsta alinea se spremenijo tako, da se glasijo:
» – v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 8,5%;
– v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji 8,5%;
– v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 20%;
– v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji 20%;
– v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 8,5%;
– v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji 8,5%;
– v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan DDV po stopnji 20%;
– v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji 20%.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V stolpec 10 knjige izdanih računov se vpiše tudi vrednost dobav novih prevoznih sredstev v drugo državo članico, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, osebi, ki ni identificirana za namene DDV, in je takšna dobava oproščena plačila DDV v skladu z 2. točko 31.a člena ZDDV.«
27. člen
V prilogi XVI (Obrazec I-RAČ) se naslov nad stolpci 11 do 14 »DAVČNIM ZAVEZANCEM« nadomesti z naslovom »Po računih na podlagi 34. člena ZDDV«.
Naslov nad stolpci 15 do 18 »KONČNIM POTROŠNIKOM« se nadomesti z naslovom »Po računih na podlagi 35. člena ZDDV«.
28. člen
V prilogi XXIV (Obrazec DDV-P3) se besedilo pod zaporednima številkama 08 in 16 spremeni tako, da se glasi:
»ime in priimek odgovorne osebe«.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2004.
Št. 426-02-20/2003/30
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0147
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance