Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3564. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, stran 9789.

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03), je Občinski svet občine Beltinci na 15. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Beltinci s sedežem v Beltincih, Mladinska ulica 2 (v nadaljevanju: ustanoviteljica) javni zavod Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev, promocije turizma in kulture ter informativne dejavnosti v Občini Beltinci.
2. člen
S soglasjem ustanoviteljice zavoda lahko druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež, vendar skupaj največ 49%.
Pogoji, pod katerimi lahko tudi druge pravne in fizične osebe odkupijo ustanovitveni delež in kriteriji za višino odkupa posameznih deležev, se določijio v statutu zavoda.
Prevzem oziroma odkup ustanoviteljskih pravic in obveznosti naknadnih ustanoviteljev, se uredi s posebno pogodbo.
3. člen
Zavod opravlja dejavnosti po 7. členu tega odloka kot neprofitne.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem in kulturo Beltinci.
Skrajšano ime: ZTK Beltinci.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Beltincih, Mladinska ulica 2.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
5. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanoviteljice ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
6. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanoviteljice za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
2211 – Izdajanje knjig,
2212 – Izdajanje časopisov,
2215 – Drugo založništvo,
5119 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5212 – Trgovina na drobno v drugih ne specializiranih prodajalnah,
5241 – Trgovina na drobno s tekstilom,
5247 – Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
52472 – Trgovina na drobno s časopisi, revijami,
52473 – Dejavnost papirnic,
52486 – Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
552 – Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas,
5523 – Druge nastanitve za krajši čas,
6022 – Storitve taksistov,
6023 – Drug kopenski, vodni in zračni potniški prevoz,
6330 – Storitev potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
6713 – Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
6720 – Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
71401 – Izposojanje športne opreme,
74831 – Prevajanje,
74832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
74841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
74843 – Druge poslovne dejavnosti,
7440 – Ekonomska propaganda,
7513 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti gostinstva in turizma,
9211 – Snemanje filmov in videofilmov,
9213 – Kinematografska dejavnost,
9220 – Radijska in televizijska dejavnost,
9231 – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
9232- Obratovanje objektov za kulturne prireditve
9233 – Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
9234 – Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
9240 – Dejavnost tiskovnih agencij,
92511 – Dejavnost knjižnic,
92512 – Dejavnost arhivov,
92521 – Dejavnost muzejev,
92522 – Varstvo kulturne dediščine,
92623 – Druge športne dejavnosti,
9272 – Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
9301 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
92711 – Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
8. člen
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s tem odlokom določenega zagotovljenega programa dela, v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Ustanoviteljica zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti za katero je zavod ustanovljen,
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna Občine Beltinci, za izvedbo programa zavoda – postavka turizem, kultura ter sredstev za plače in materialne stroške za zaposlene ter pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje.
Finančno računovodska opravila za potrebe zavoda opravlja finančna služba Občinske uprave občine Beltinci.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
10. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti zavoda so:
– sredstva ustanoviteljice,
– članarine, turistične takse,
– prostovoljni prispevki ustanoviteljice,
– plačila za opravljene storitve in drugi lastni prihodki zavoda,
– sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjene lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– darila, donacije in drugi prihodki.
11. člen
Za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma in kulture, za katro je zavod ustanovljen, ustanoviteljica zagotavlja:
– sredstva za financiranje potrjenega letnega programa dela zavoda,
– sredstva za financiranje plač in materialnih stroškov za zaposlene,
– pokritje drugih stroškov, ki obsegajo stroške za obratovanje, amortizacijsko in investicijsko vzdrževanje.
Ustanoviteljica in zavod skleneta pogodbo, s katero opredelita obseg financiranja za namene iz prvega odstavka tega člena, na osnovi potrjenega letnega programa dela zavoda. Pri ugotavljanju obsega sredstev za plače se upošteva število zaposlenih, ki jih je na osnovi sistemizacije odobrila ustanoviteljica ter obvezna izplačila po kolektivni pogodbi.
12. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljavskih pravic. Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
13. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanje porabe njegovih storitev,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo upravni odbor zavoda določi z letnim programom dela,
– daje soglasje k statutu zavoda, njegovim spremembam in dopolnitvam,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o odkupu ustanovnega deleža pravnim in fizičnim osebam na predlog upravnega odbora,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo 2,000.000 SIT
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k letnemu programu dela zavoda in njegovemu finančnemu ovrednotenju,
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ter odlokom in statutom zavoda,
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet občine Beltinci.
14. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanoviteljice.
15. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanoviteljice.
16. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni odbor, nadzoruje pa nadzorni odbor občine. Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov. Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
VIII. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
17. člen
Organa zavoda sta:
1. Upravni odbor,
2. Direktor.
1. Upravni odbor
18. člen
Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima na začetku 7 članov, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski svet občine Beltinci,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem,
– dva predstavnika izmed uporabnikov storitev zavoda.
Predsednika upravnega odbora imenujejo člani upravnega odbora izmed sebe na predlog ustanoviteljice.
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z večino glasov vseh. Kadar je glasovanje neodločeno, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora. Ob končanem naknadnem odkupu ustanoviteljskega deleža lahko upravni odbor šteje največ devet članov.
19. člen
Upravni odbor zavoda:
– sprejema statut zavoda, njegove spremembe in dopolnitve,
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 7. člena odloka in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom ter način pokrivanja izgube,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– daje soglasje k najemanju posojil do 2,000.000 SIT,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela in storitve, katerih vrednost presega 2,000.000 SIT,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena ali spremembo dejavnosti zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda ter število in vrste delovnih mest,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje.
Podrobneje se pristojnosti upravnega odbora, kot tudi trajanje mandata upravnega odbora in druga vprašanja določijo s statutom zavoda.
20. člen
Mandat članov upravnega odbora zavoda traja štiri leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Način dela upravnega odbora zavoda se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda. Občinski svet občine Beltinci lahko razreši člane upravnega odbora zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju turizma in kulture, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
2. Direktor
21. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Zavod zastopa z omejitvijo, da sklepa pogodbe o najemanju posojil do 2,000.000 SIT po soglasju upravnega odbora, nad 2,000.000 SIT pa po soglasju ustanoviteljice. Pogodbe o izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za delo in storitve, katerih vrednost presega 2,000.000 SIT sklepa po soglasju upravnega odbora.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda. S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
3. Organizacija zavoda
22. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
IX. NADZOR
23. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pooblaščene finančne organizacije in nadzorni odbor Občine Beltinci.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.
25. člen
Finančna sredstva za delovanje zavoda v obdobju enega leta v začetku delovanja zagotovi v celoti Občina Beltinci iz proračunskih sredstev.
26. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, Občinski svet občine Beltinci imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi vse potrebno za začetek dela zavoda.
27. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Ustanoviteljica imenuje upravni odbor zavoda v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka. Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju in ga predloži v soglasje Občinskemu svetu občine Beltinci.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2004-15- 231/III
Beltinci, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.