Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3560. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003, stran 9751.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv                    Znesek v tisoč SIT
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            289.389
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                104.632
70   DAVČNI PRIHODKI                     78.695
700  Davki na dohodek in dobiček               45.242
703  Davki na premoženje                   14.056
704  Domači davki na blago in storitve            19.398
706  Drugi davki                         –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    25.936
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       3.399
711  Takse in pristojbine                    917
712  Denarne kazni                       182
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          14.418
714  Drugi nedavčni prihodki                 7.020
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     –
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
721  Prihodki od prodaje zalog                  –
722  Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                 –
73   PREJETE DONACIJE                       –
730  Prejete donacije iz domačih virov              –
731  Prejete donacije iz tujine                  –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  184.757
    Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij               184.757
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              275.016
40   TEKOČI ODHODKI                     37.261
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim            17.148
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.144
402  Izdatki za blago in storitve              15.538
403  Plačila domačih obresti                 1.051
409  Rezerve                         1.380
41   TEKOČI TRANSFERI                    114.471
410  Subvencije                        4.270
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom        22.833
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     7.277
413  Drugi tekoči domači transferi              80.090
414  Tekoči transferi v tujino                  –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 119.079
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev           119.079
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 4.204
430  Investicijski transferi                 4.204
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              14.373
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                2.638
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              2.638
750  Prejeta vračila danih posojil              2.638
751  Prodaja kapitalskih deležev                 –
752  Kupnine iz naslova privatizacije               –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                        –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        –
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  2.638
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)          17.011
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                    12.000
50   ZADOLŽEVANJE
500  Domače zadolževanje                   12.000
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)                     660
55   ODPLAČILO DOLGA
550  Odplačilo domačega dolga                  660
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)                11.340
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.-II.-V.+IX.)       28.351
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003 v višini 28.351 tisoč SIT se nameni za pokrivanje obveznosti nastale v letu 2003, ki zapadejo v plačilo leta 2004.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (rezervacija za naravne nesreče) se prenesejo v leto 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/2004
Sveta Ana, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost