Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3534. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1A), stran 9722.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini
(ZDoh-1A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji junija 2004.
Št. 001-22/04
Ljubljana, dne junija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-1A)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr. in 63/04 – popr.) se v prvem odstavku 107. člena znesek »668.100 tolarjev« nadomesti z zneskom »1,200.000 tolarjev«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Delodajalec, ki zaposli dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom, mora o tem, s predložitvijo napotnice, obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo najpozneje na dan začetka dela. Napotnica mora poleg podatkov, predpisanih z drugimi predpisi, vsebovati tudi davčno številko delodajalca, študenta ali dijaka in pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom.«
2. člen
V 121. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, če posamezen dohodek ne presega 74.000 tolarjev, izračuna in plača od davčne osnove iz četrtega odstavka 29. člena tega zakona po stopnji 12,5%.«
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 435-01/90-4/220
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1347-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost