Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3524. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, stran 9701.

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini, kriteriji, nameni za dodelitev finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje (v nadaljevanju: sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Vitanje:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Vitanje z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Vitanje se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Vitanje ter bodo sredstva investirali na območju Občine Vitanje;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Vitanje na področju kmetijstva in so registrirani najmanj eno leto;
– Kmetijsko svetovalna služba Slovenske Konjice za spodbujanje aktivnosti in interesa kmetov za različne oblike izobraževanja in sodelovanja z društvi na področju Občine Vitanje;
– Veterinarska postaja Slovenske Konjice za delo na področju Občine Vitanje.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot sofinanciranje.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javne objave za sofinanciranje v občilih;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov Odbora za kmetijstvo Občine Vitanje;
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občinske uprave občine Vitanje ter Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.
V primeru nenamenske porabe sredstev je koristnik sredstev dolžan takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečana za 50%.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, in sicer za:
– plačila storitev,
– sofinanciranje v kmetijstvu,
– manjše investicije v kmetijstvu.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijsko svetovalne službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: Vloge pripravlja in vlaga kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Vitanje. K vlogi mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov
Sofinanciranje dejavnosti strokovnega društva
Namen: sofinanciranje programa in izvedenih aktivnosti za izobraževanje, promocijske aktivnosti in publikacije.
Pogoj: potrdilo o registraciji društva in finančno ovrednoten letni program.
Sofinancira se do največ 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
2. Subvencije
Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži pooblaščena veterinarska služba z dokazilom o opravljenih osemenitvah.
Sofinancira se 1.500 SIT/kom. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja.
Sofinanciranje mastitis programa
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna veterinarska služba z dokazilom o opravljenem mastitis programu.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Sofinanciranje paše na Pohorju
Namen: ohranjanje tradicionalne paše na Rogli in preprečevanje zaraščenosti površin.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna kmetijska svetovalna služba s seznamom koristnikov organizirane paše in programom upravičenih stroškov.
Sofinancira se do največ 2.000 SIT po glavi pašne živine. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov organizacije paše na Pohorju.
Sofinanciranje zavarovanja in reje plemenskega žrebca
Namen: ohranjanje in širjenje dobrih genetskih lastnosti konj.
Pogoj: sklenitev zavarovanja in vodenje stroškov reje plemenskega žrebca.
Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zavarovanja in reje.
Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji: zahtevke uveljavljajo pooblaščene zavarovalnice, ki zahtevku priložijo kopije zavarovalnih polic.
Sofinancira se 3.000 SIT/kom letne premije za zavarovanje goveje živine. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov premij zavarovanja.
Sofinanciranje dežurne veterinarske službe
Namen: zagotavljanje nujne veterinarske pomoči v vsakem trenutku.
Pogoji: zahtevek predloži pristojna veterinarska služba.
Sofinancira se največ 300.000 SIT/leto.
Sofinanciranje ekološke pridelave živil in reje živine
Namen: pospeševanje razvoja ekološko usmerjenih kmetijskih gospodarstev
Pogoji: vključenost v sistem kontrole ekološkega pridelovanja pri Kmetijsko pospeševalni službi
Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zagotavljanja kontrole ekološke pridelave.
3. Investicije
Urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije)
Namen: razširiti kmetijsko proizvodnjo, izboljšati rodovitnost tal, olajšati spravilo krme, urediti kmečko polje, preprečiti zaraščanje kmetijskih zemljišč in s tem vplivati na urejen videz okolja, krčenje drevesnih zrasti in grmičevja na zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče in zatravljanje zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje.
Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov tega urejanja je 300.000,00 SIT, subvencionira se do 50% vrednosti računa od maksimalne višine priznanih stroškov.
Sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč
Namen te postavke je zagotoviti dovolj prostora za ekološko nesporno shranjevanje živalskih iztrebkov ter vplivati na urejenost kmetij in varstvo okolja.
Pogoji: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje. Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksi­malna priznana višina stroškov za sofinanciranje je 300.000 SIT.
Sofinancira se do 50% priznanih stroškov.
Prednost pri sofinanciranju imajo investitorji, ki so vključeni v organizirano oddajo mleka in tisti, ki izvajajo sonaravno rejo. Do sredstev iz tega naslova niso upravičeni investitorji, ki koristijo nepovratna sredstva za tovrstno investicijo iz drugih naslovov.
11. člen
Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru ustrezne poklicne sposobnosti kmeta. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru do 50% upravičenih stroškov na manj razvitih področjih. V primeru, da investicijo izvaja mlad kmet v roku 5 let od prevzema kmetije se najvišja stopnja pomoči zviša na 55%. S strani Kmetijske svetovalne službe mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej.
12. člen
Odbor za kmetijstvo Občine Vitanje po sprejetju proračuna Občine Vitanje za proračunsko leto na podlagi le-tega sprejme sklep o javnem razpisu. Na osnovi tega sklepa objavi župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta sofinanciranja in višina razpoložljivih sredstev za posamezno sofinanciranje za posamezno leto.
13. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča Odbor za kmetijstvo.
14. člen
Organizacija ali kmet, ki je pridobil sredstva za programe iz tega pravilnika iz drugih virov, ne more uveljavljati te pravice za programe iz tega pravilnika. Ravno tako ne sme organizacija ali kmet, ki so mu bila odobrena sredstva za programe iz tega pravilnika, kandidirati z istimi programi na druga sredstva iz proračuna Občine Vitanje.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02-10/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti