Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004, stran 8453.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 7. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Uradni list RS, št. 29/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v 000 SIT)
-------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2004
-------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             351.273
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   179.409
70 DAVČNI PRIHODKI                     124.103
   700 Davki na dohodek in dobiček            89.874
   703 Davki na premoženje                14.143
   704 Domači davki na blago in storitve         20.086
71 NEDAVČNI PRIHODKI                     55.306
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                       3.549
   711 Takse in pristojbine                1.554
   712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
   prostora                          10
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         364
   714 Drugi nedavčni prihodki              49.829
72 KAPITALSKI PRIHODKI                    2.997
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        2.997
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev             -
74 TRANSFERNI PRIHODKI                   168.867
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                      168.867
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              342.686
40 TEKOČI ODHODKI                      87.242
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         24.428
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     3.067
   402 Izdatki za blago in storitve            47.647
   403 Plačila domačih obresti               9.600
   409 Rezerve                       2.500
41 TEKOČI TRANSFERI                     126.815
   410 Subvencije                     7.600
   411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom      73.315
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  24.700
   413 Drugi tekoči domači transferi           21.200
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  110.537
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        110.537
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  18.092
   430 Investicijski transferi              18.092
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              8.587
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2004
-------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)            –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
   750 Prejeta vračila danih posojil              –
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                    –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                           –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                        –
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)              –
 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2004
-------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50 ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                   –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  8.587
55 ODPLAČILO DOLGA                      8.587
   550 Odplačilo domačega dolga              8.587
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              –
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              -8.587
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)              -8.587
-------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-04
Vransko, dne 7. junija 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost