Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

2714. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:- za ureditveno območje naselja Logatec,- za ureditvena naselja v občini Logatec,- za odprti prostor občine Logatec,- za naselje Hotedršica, stran 7578.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN 5/99), župan Občine Logatec objavlja
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:
– za ureditveno območje naselja Logatec,
– za ureditvena naselja v Občini Logatec,
– za odprti prostor Občine Logatec,
– za naselje Hotedršica
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskega akta
Na podlagi sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 2000 za območje Občine Logatec (sprejeto 14. 5. 2004) se spremenijo in dopolnijo naslednji dokumenti:
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec (Uradni list RS, št. 32/97 in 11/00),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v občini Logatec (Uradni list RS, št. 6/99),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih z odprt prostor občine Logatec (Uradni list RS, št. 6/99),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica (Uradni list RS, št. 21/97).
Osnova za spremembe prostorskih ureditvenih pogojev so spremembe in dopolnitve planskih dokumentov, ki se nanašajo na:
– spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve posameznih naselij, ki po veljavnem dolgoročnem planu predstavljajo možnost širitve za potrebe novogradenj, spremembe namembnosti zemljišč za potrebe kmetov v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– popravke tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Logatec ter njihovo uskladitev z izdanimi lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji,
– spremembo namembnosti za območja rekreacije,
– spremembo namembnosti za območja komunalne in prometne infrastrukture.
Sprejeti prostorsko ureditveni pogoji se uskladijo s sprejetimi spremembami plana, v katerih se prikaže podrobna namenska raba ter merila in pogoji v obstoječih in plansko predvidenih območjih.
Spremembe in dopolnitve odlokov prostorsko ureditvenih območij se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– vse zakonske osnove in predpisi v zvezi s prostorom.
 
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta
S spremembami in dopolnitvami obravnavanih odlokov se bodo določila merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje v prostoru za obstoječa ureditvena območja naselij z dopolnjena z območji zadnjh sprememb in dopolnitev planskih dokumentov (14. 5. 2004).
Prostorsko ureditveni pogoji morajo biti izdelani v skladu s 24., 34., 62., 63., 64., 65. in 66. členom ZUrep-1. Postopek bo potekal v skladu s 34. členom ZUrep-1 po skrajšanem postopku – to pomeni, da predhodne strokovne prostorske konference in variantne rešitve predlagane prostorske ureditve, niso potrebne.
Namen sprememb je tudi vektorizacija oziroma izdelava digitalnega kartografskega dela odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih.
 
III. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
Območja sprememb in dopolnitev obravnavanih odlokov PUP-ov so ureditvena območja sprejetih sprememb in dopolnitev planskih dokumentov.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi sprememb in dopolnitev obravnavanih prostorskih ureditvenih pogojev so:
– RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste,
– RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
– Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
– ELES Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana,
– Elektro Ljubljana – okolica,
– Komunala Logatec,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geo-plin d.o.o.
 
Nosilci urejanja prostora morajo v 15 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in soglasij posredovati svoje smernice in soglasja pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno.
Po predložitvi dopolnjenega predloga prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh, nosilci urejanja prostora, z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
 
V. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.
 
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP v digitalni obliki preskrbi Občina Logatec.
 
VII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev
Pridobitev pogojev in usmeritev 5 + 15 dni predvidoma do 20. 6. 2004.
Izdelovalec PUP mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelava osnutka sprememb
in dopolnitev PUP               predvidoma do 10. 7. 2004
Javna razgrnitev        predvidoma od 15. 7. 2004 do 1. 8. 2004
Javna obravnava                predvidoma od 25. 7. 2004
Sprejem stališč do pripomb          predvidoma od 10. 8. 2004
Izdelava dopolnjenega predloga
PUP                      predvidoma od 1. 9. 2004
Pridobitev mnenj nosilcev
planiranja                  predvidoma od 20. 9. 2004
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana občinski svet sprejme predlog odlokov PUP.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev odlokov PUP zagotovi Občina Logatec.
IX. Končna določba
Ta program priprave in sprememb in dopolnitev odlokov prostorskih ureditvenih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/04-5
Logatec, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost