Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

Kazalo

2510. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2003, stran 7029.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 14. seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec
za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2,468.396
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1,918.485
70 DAVČNI PRIHODKI                      1,577.760
    700 Davki na dohodek in dobiček            1,163.928
    703 Davki na premoženje                 138.074
    704 Domači davki na blago in storitve          275.758
71 NEDAVČNI PRIHODKI                      340.725
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                      161.990
    711 Takse in pristojbine                  6.711
    712 Denarne kazni                     1.038
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          615
    714 Drugi nedavčni prihodki               170.371
72 KAPITALSKI PRIHODKI                      60.283
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         27.782
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja               32.501
73 PREJETE DONACIJE                        6.037
    730 Prejete donacije iz domačih virov           6.037
74 TRANSFERNI PRIHODKI                     483.591
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                483.591
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2,393.046
40 TEKOČI ODHODKI                        615.874
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          153.064
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      21.856
    402 Izdatki za blago in storitve             265.829
    403 Plačila domačih obresti                14.494
    409 Rezerve                       160.631
41 TEKOČI TRANSFERI                      1.058.804
    410 Subvencije                      27.105
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    542.418
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                       140.948
    413 Drugi tekoči domači transferi            348.333
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    280.845
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          280.845
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   437.523
    430 Investicijski transferi               437.523
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                75.350
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            47.453
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 47.453
    750 Prejeta vračila danih posojil             12.887
    751 Prodaja kapitalskih deležev                –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije           34.566
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                         –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                                –
    440 Dana posojila                       –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)             47.453
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        –
50 ZADOLŽEVANJE                            –
    500 Domače zadolževanje                    –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                      33.619
    550 Odplačila domačega dolga               33.619
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    89.184
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                -33.619
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)               -75.350
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2004
Žalec, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.