Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1953. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2004, stran 5423.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 24. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2004 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuhna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (njihove možnosi in potrebe), ki se kažejo v proračunu občine in zagotavljajo sredstva po zakonodaji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjih
-------------------------------------------------------------------
7   PRIHODKI                       966.449
70  DAVČNI PRIHODKI                    421.760
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK              328.038
703  DAVKI NA PREMOŽENJE                  56.379
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE           37.343
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   94.796
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI IZ PREMOŽENJA      10.685
711  TAKSE IN PRISTOJBINE                  4.220
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV         14.215
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                65.676
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  68.000
720  PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV               28.000
722  PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     40.000
73  PREJETE DONACIJE                      –
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  381.893
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INŠT.  381.893
4   ODHODKI                       1.060.914
40  TEKOČI ODHODKI                    266.359
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM           51.053
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST       9.045
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             193.944
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE       15.254
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE              10.220
4022 ENERGIJA VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE   34.970
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE              1.750
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA               585
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE                   85.795
4028 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE                1.815
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI                43.555
409  REZERVE                        12.317
41  TEKOČI TRANSFERI                   374.244
410  SUBVENCIJE                       22.000
411  TRANSERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM        192.225
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM (DRUŠTVA)   37.174
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI             122.845
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 229.011
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV          229.011
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                191.300
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI                191.300
   RAZLIKA – PRIHODKI – ODHODKI PO BILANCI A       -94.465
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           -4.000
 
   KREDITI FIZIČNIM OSEBAM IN POSAMEZNIKOM (DEPOZITI)   10.500
   VRAČ.KREDITOV/DEPOZITOV                 6.500
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA                     0
 
   STANJE NA RAČUNIH 1. 1.                108.834
   PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ          -98.465
   SKUPAJ PRESEŽKI/PRIMANJKLJAJI IN STANJE 31. 12.    10.369
-------------------------------------------------------------------
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, samoprispevki in drugi prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno-cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo in druge javne potrebe.
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine in Razvojnega sklada Občine Beltinci.
8. člen
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti in društev v skladu z možnostmi proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov na področju:
– obnove in izgradnje vaških cest in poljskih poti do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– razširitve sekundarnega vodovodnega omrežja do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja do višine 50% vrednosti po končni situaciji (cevi, jaški, cestni požiralniki, čistilna naprava),
– obnova vaško gasilskih domov do višine 30% vrednosti po končni situaciji,
– za investicije v druge komunalne objekte do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov do 30% vrednosti,
– razširitve n.n. el. omrežja do 30% vrednosti,
– za investicije in investicijsko vzdrževanje sakralnih objektov – 30% vrednosti,
– za investicije v objekte širšega občinskega pomena do 70% vrednosti – o uvrstitvi investicije v to alineo na predlog župana odloča občinski svet.
V specifičnih primerih lahko občinski svet spremeni udeležbo krajevne skupnosti ali društva iz tega odstavka.
Nakazila se izvršujejo direktno izvajalcem del ali upravičeni krajevni skupnosti oziroma društvu.
Sofinanciranje investicij oziroma investicijskega vzdrževnanja se izvede v kolikor je krajevna skupnost oziroma društvo pridobilo soglasje občine, če višina sofinanciranja iz občinskega proračuna presega 500.000 SIT.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2004. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobdja začnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 3,658.293,76 SIT za občinski del proračuna in 659.116,16 SIT za proračune krajevnih skupnosti.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet. Za proračune posamezne KS o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča predsednik KS in o tem obvešča svet krajevne skupnosti.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 8,000.000 SIT oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2004 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2005 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2004 in realizacijo finančnega načrta za leto 2004 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%. O prerazporaditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami razvojnega sklada odloča upravni odbor sklada do višine 50%, nad tem pa s sklepom Občinskega sveta občine Beltinci.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-01/2004-13-197/III
Beltinci, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.