Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 2004

Kazalo

1684. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče, stran 4763.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02) ter 7. in člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 3/99 in 6/02) je Občinski svet občine Luče na 10. redni seji dne 9. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Luče iz javnih sredstev lokalne skupnosti.
2. člen
(predlagatelji programov)
Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Luče.
3. člen
(uporabnik)
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Luče,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(dejavnosti sofinanciranja)
Občina Luče sofinancira naslednje kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občani,
– nove medije,
– ter druge vsebine s področja kulture.
III. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV
5. člen
1. Javni razpis
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede po sprejetju proračuna in se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom takoj po objavi javnega razpisa.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca programa pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
2. Komisija za kulturo
Župan pred objavo razpisa, s sklepom, določi tričlansko komisijo za kulturo in predsednika komisije, in sicer:
– enega člana – predstavnika kulturnega društva,
– dva člana – predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Luče.
Naloge komisije za kulturo so:
– odpiranje prispelih prijav na razpis iz predhodne točke tega pravilnika,
– pregled prijavljenih kulturnih programov, ki jih v skladu z določili tega pravilnika ovrednoti služba družbenih dejavnosti Občine Luče,
– pregled in potrditev predloga ovrednotenih programov in pripravljenih poročil županu,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava – področje družbenih dejavnosti Občine Luče, kjer je tudi sedež komisije.
6. člen
Poročila in programi kulturne dejavnosti, ki jih izvajalci dajo na oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena dopolnjeni z dokazili, če to zahteva komisija za kulturo ali občinska uprava – področje družbenih dejavnosti Občine Luče.
7. člen
Vrednost točke, za vrednotenje programov, je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, ki so namenjena za posamezne programske naloge, in se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Župan z izbranimi izvajalci v imenu občine sklene pogodbo. Pogodba opredeljuje vrste programov in nadzor nad realizacijo programov.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
8. člen
Programi se sofinancirajo po naslednjih namenih:
a) program redne dejavnosti društva:
– honorar strokovnih delavcev,
– programski stroški,
– materialni stroški;
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini;
c) nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (kostumi…);
d) strokovno izpopolnjevanje.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore.
9. člen
a) Pri vrednotenju redne dejavnosti se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbor
Prizna se največ 55 vaj na sezono.
 Honorar zborovodje na vajo (3 šolske ure)     20 točk
 Programski stroški na vajo             5 točk
 Materialni stroški na sezono
 – pri najmanj 32 članih              990 točk
 – pri najmanj 18 članih              495 točk
 – pri manj kot 18 članih             253 točk
2. Otroški in mladinski pevski zbori
Prizna se največ 20 vaj na sezono izven učnega programa.
Honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri)      20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono            360 točk
Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti pevskega zbora, ki presega šolski program.
3. Gledališke skupine
Prizna se največ 40 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na
vajo (4 šolske ure)                 30 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na otvoritveno predstavo    1080 točk
4. Lutkovne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(2 šolski uri)                   20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono            360 točk
5. Instrumentalne, vokalno instrumentalne ali vokalne skupine
Prizna se največ 30 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca oziroma vodje
na vajo (2 šolski uri)               20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono:
– pri najmanj 32 članih              540 točk
– pri najmanj 18 članih              270 točk
– pri manj kot 18 članih              138 točk
6. Recitacijske in literarne skupine
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono            360 točk
7. Folklorne, tamburaške in plesne skupine
Prizna se največ 45 vaj na sezono.
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(dve šolski uri)                  20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono            810 točk
8. Likovne, fotografske, video in filmske skupine
Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono.
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      20 točk
Programski stroški na vajo              5 točk
Materialni stroški na sezono            720 točk
9. Ljudski pevci
Pavšal za materialne stroške na sezono       300 točk
Pogoj: Najmanj 3 nastopi v sezoni
10. Ohranjanje kulturne dediščine (društva, sekcije in posamezniki za muzejsko ali zgodovinsko dejavnost)
Pavšal za materialne stroške na sezono       300 točk
Pogoj: najmanj 3 javni nastopi, projekti, razstave… v sezoni oziroma izvedba vsaj dveh izobraževanj oziroma predavanj v sezoni.
11. Kulturna društva, ki ne izvajajo lastne dejavnosti
Del kulturne dejavnosti v občini predstavljajo tudi kulturne prireditve, ki so nadgradnja celotne kulturne dejavnosti v občini. Sofinancirajo se kulturne prireditve v organizaciji društev, samostojnih kulturnih delavcev, posameznikov, drugih izvajalcev kulturnih programov in dejavnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda s sedežem v Občini Luče.
Za organizacijo kulturnih prireditev se prizna:
– od 1 do 5                  80-400 točk,
– od 6 do 10                 480-800 točk,
– več kot 10                 880-1200 točk.
Sofinanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno z obveznimi nastopi na območni ravni, razen v objektivnih primerih.
10. člen
b) Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (nastop, razstava…):
– na prireditvah v Občini Luče
(občinski praznik, državni praznik,
tradicionalne prireditve in podobno)       200 točk,
– na medobčinski ravni              200 točk,
– na republiški ravni               200 točk,
– v tujini                    200 točk.
11. člen
c) Nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
Sofinanciranje nakupa in vzdrževanja opreme se izvede do višine 20% vrednosti vloge posameznega izvajalca kulturnih dejavnosti.
12. člen
d) Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancira se strokovno izpopolnjevanje strokovnih vodij, članov društva in posameznikov, ki delujejo na področju kulturne dejavnosti, in sicer - 50 točk/posameznika.
13. člen
(izvajanje programov)
Koristniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom.
Tajnik Občine Luče bo, na predlog komisije za kulturo, izdal sklep o številu točk izbranim izvajalcem kulturnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 8 dni vloži pritožbo na sklep o številu točk pri županu občine. Odločitev župana je dokončna.
Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan s sklepom ukine sofinanciranje, ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Kolikor se ugotovi, da koristniki ta sredstva nenamensko uporabljajo, se jim višina sredstev za ta del zmanjša.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03/2004
Luče, dne 9. februarja 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost