Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1460. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2004, stran 3914.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 10. redni seji dne 23. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Logatec za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Logatec za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnih sektorjev na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                           v tisočih tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov             Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +74)         1.890.073
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                1.283.528
70  DAVČNI PRIHODKI                      927.317
   700 Davki na dohodek in dobiček             694.627
   703 Davki na premoženje                 143.442
   704 Domači davki na blago in storitve           89.248
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     356.211
   710 Udeležba na dobičku in dohodkih
      od premoženja                    166.785
   711 Takse in pristojbine                  6.765
   712 Denarne kazni                      511
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         4.650
   714 Drugi nedavčni prihodki               177.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    174.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         94.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopr. dolgoročnih sredstev            80.000
73  PREJETE DONACIJE                       500
   730 Prejete donacije iz domačih virov            500
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    432.045
   740 Transakcijski prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              432.045
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)           1.916.487
40  TEKOČI ODHODKI                      207.350
   400 Plače in drugi odhodki zaposlenim           91.300
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      14.500
   402 Izdatki za blago in storitve             88.700
   403 Plačila domačih obresti                4.350
   409 Rezerve                        8.500
41  TEKOČI TRANSFERI                     733.485
   410 Subvencije                      14.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       144.700
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     76.290
   413 Drugi tekoči domači transferi            498.495
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   733.454
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          734.352
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  241.300
   430 Investicijski transferi               241.300
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)              –26.414
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750 + 751 + 752)                 12.500
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    12.500
 
V.  DANA POSOJILA                          –
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440 + 441 + 442)
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)           –
 
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)              –13.914
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
 
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------
VIII. ZADOLŽEVANJE
50  ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                    –
 
IX.  ODPALČILA DOLGA
55  ODPLAČILA DOLGA                       8.370
   550 Odplačilo domačega dolga
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                     –8.370
   (VII.-VIII.-IX.)
 
XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
   NA RAČUNIH                        –22.284
 
XII. STANJE PRESEŽKOV PRIHODKOV
   NA KONCU LETA 2003                     22.284
-----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
V proračunu so vključeni tudi namenski prihodki ožjih lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti) in prihodki režijskega obrata.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske postavke in enkrat med letom ter konec leta poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna.
5. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve oblikovan po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0,1% od skupno doseženih prihodkov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namen drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za kritje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja v računu finančnih terjatev in naložb ter plačilu dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon o financiranju občin.
8. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, kateri ustanoviteljica je, v skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
9. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se uporabnikom proračuna dodeljujejo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma v skladu z zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– lahko razporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci prihodkov in odhodkov do 10%, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov, največ do višine 10 mio SIT in za namen, ki je določen s proračunom občine za leto 2004,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 10 mio SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in za zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po namenu, obsegu in dinamiki uporabe.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 015-03/03-1
Logatec, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti