Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1423. Odlok o grbu in zastavi Občine Litija, stran 3828.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – odl. US, 51/02 in 108/03 – odl. US), prvega odstavka 6. in 16. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 15. seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Litija (v nadaljevanju: občinska simbola), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalni skupnosti. Oba simbola predstavljata zgodovinske, naravne in kulturne vrednote območja Občine Litija. Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu litijske občine.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Litija.
3. člen
(1) Občinski simboli so avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po osebi, ki je te simbole ustvarila.
(2) Občinskih simbolov se ne more avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se jih ne sme zavarovati in uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo občinskih simbolov in izvajanje tega odloka skrbi Občinska uprava občine Litija, in sicer: sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi občinskih simbolov, vodi evidence izdanih odločb, ter opravlja druga dela, ki so povezana z občinskimi simboli.
5. člen
Gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Litija, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba občinskih simbolov oziroma njihovih atributov v določenih primerih in to v oznaki firme, zaščitnem znaku, v brošurah, v obliki spominkov ali značk, v obliki našitkov ali značk na praporih, delovnih oblekah-uniformah, v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja ter v priznanjih, ki jih podeljujejo.
6. člen
(1) Prošnja za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov Občine Litija mora vsebovati: ime in naslov uporabnika, ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki, namen uporabe občinskih simbolov, opis tehnike tiska, naklado, naziv in še, če gre za prireditev vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba občinskih simbolov.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno predložiti Občinski upravi občine Litija v dveh izvodih.
7. člen
(1) Odločbo o uporabi občinskih simbolov izda direktor občinske uprave. V odločbi, s katero se dovoli uporaba občinskih simbolov, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba, omeji uporaba za določen namen ali določi rok, v katerem je uporaba dovoljena. Že izdano dovoljenje se lahko vsak čas prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
(2) O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Litija.
II. GRB
8. člen
Grb Občine Litija je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, senitske oblike. Na ščitu modre barve so trije grbovni atributi, vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln preko reke Save. Detajlni prikaz s koordinatami položaja grbovnih atributov je prikazan v prilogi tega odloka.
9. člen
Grb Občine Litija se uporablja:
a) v štampiljkah, na pečatih in ostalih oznakah organov Občine Litija, lahko pa tudi v krajevnih in mestnih skupnostih na območju Občine Litija ter v javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Litija;
b) v prostorih in na poslopjih sedeža občine, mestne skupnosti in krajevnih skupnosti, na svečanih sejah, na listinah in čestitkah, na vizitkah, vabilih ali drugih izkazih, ki jih uporablja župan, zaposleni v Občini Litija in Občinski svet občine Litija;
c) na plaketah in drugih priznanjih občine.
10. člen
(1) Grb Občine Litija se lahko uporablja:
a) ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma na katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov;
b) na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
c) na osebnih vozilih.
(2) Kadar se grb Občine Litija uporablja poleg drugih grbov mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani grba druge slovenske občine ali tuje države. Izjemoma sme biti grb na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali visokega predstavnika tuje države.
(3) Če se grb Občine Litija uporablja z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Litija na sredini.
(4) Če se grb Občine Litija uporablja z večimi drugimi grbi, je grb Občine Litija:
– na sredini kroga, kadar so grbi razvrščeni v krogu;
– v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu;
– na čelu kolone, kadar so grbi razvrščeni v koloni;
– na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto;
– na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
(5) Če se občinski grb uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporabljajo določila zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94)
11. člen
Poškodovanega, zbledelega in umazanega grba ni dovoljeno uporabljati.
III. ZASTAVA
12. člen
Zasnova zastave je modra z belim središčnim poljem v katerem so na sredini atributi občinskega grba, rumena vaška situla z brodarjem v rečnem čolnu. Zastava Občine Litija je pravokotne oblike, razmerje višine in dolžine V : D je 1: 2,5. Zastavina ruta je horizontalno ali vertikalno razdeljena na tri pravokotna barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v modri barvi, srednje polje pa v beli barvi. V sredini belega polja je podoba vaške situle razdeljene z kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu. Grbovni atributi zavzemajo 1/3 belega barvnega polja. Detajlni prikaz razmerij, zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
13. člen
(1) Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Litija, lahko pa je tudi izobešena na sedežih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Litija.
(2) Zastava se izobeša:
a) ob občinskem prazniku;
b) ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
c) ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena;
d) ob obiskih mednarodnih in domačih delegacij in lokalnih skupnosti ter ostalih podobnih priložnostih;
e) v prostorih kjer se sklepajo zakonske zveze.
(3) V primerih navedenih v prejšnjem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev ter na drogovih za razsvetljavo.
(4) Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, ob slovesni in kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
(5) Če se občinska zastava uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije, se zastava izobesi na način, ki ga določa zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.
14. člen
Zastave, ki se izobešajo v času praznikov in prireditev, navedenih v 13. členu tega odloka se morajo odstraniti najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
15. člen
(1) Če je zastava Občine Litija izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani. Izjemoma sme biti gledano od spredaj na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma tuje države.
(2) Če se občinska zastava izobesi skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Litija postavljen pred drogovi teh zastav.
(3) Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima občinskima zastavam, mora biti zastava Občine Litija v sredini.
(4) Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Litija:
a) v sredini kroga, če so zastave razvrščene v krogu;
b) v sredini polkroga, če so zastave razvrščene v polkrogu;
c) na čelu kolone, če so zastave razvrščene v koloni;
d) na prvem mestu, gledano od spredaj, na levi, če so zastave razvrščene v vrsti;
e) na čelu, če so zastave razvrščene v skupini.
(5) Določbe o izobešanju občinskih zastav iz 15. člena veljajo le na območju Občine Litija.
16. člen
(1) Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje zadnje polje modro, drugo srednje polje pa je v beli barvi. Grbovni atributi, vaška situla in brodar s čolnom so v horizontalnem položaju. Horizontalno zastavo se izobeša na vertikalni drog oziroma na njegovo sidro. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
(2) Vertikalna zastava je tista, ki ima na belem srednjem polju grbovni atribut nameščen tudi horizontalno. Temu primerna je tudi njena uporaba, po analogiji uporab horizontalne zastavine rute.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
(1) Z globo 90.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, odgovorna oseba prave osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki uporablja občinske simbole brez dovoljenja Občine Litija ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(2) Z globo 45.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, odgovorna oseba prave osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki uporablja zastavo, ki je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana in tisti, ki uporablja grb, ki je poškodovan, zbledel in umazan.
(3) Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja organ, ki opravlja redarske naloge.
20. člen
(1) Globe določene s tem odlokom se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni, v višini določeni v 18. členu tega odloka.
(2) Odgovornim osebam samostojnega podjetnika posameznika se globe začnejo izrekati z dnem začetka uporabe zakona o prekrških.
21. člen
Sestavni del tega odloka so tudi priloge in sicer barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave Občine Litija (skica).
22. člen
Določbe tega odloka se morajo realizirati do 31. 12. 2004.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-6/2004
Litija, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti