Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004

Kazalo

1347. Pravilnik o trženju semenskega krompirja, stran 3688.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena, osmega in devetega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 14. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju semenskega krompirja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
vsebina
Ta pravilnik predpisuje v skladu z Direktivo Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja (UL L 193, 20. 7. 2002) z vsemi spremembami, kategorije in stopnje semenskega krompirja, ki se pridelujejo in uradno potrdijo v Republiki Sloveniji, za posamezno kategorijo določa zahteve za trženje, zahteve glede velikosti gomoljev v partiji, glede pakiranja, zapiranja in označevanja, barvo, obliko in vsebino uradne etikete, izjeme glede zahtev za trženje, postopek uradne potrditve semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja ter naknadno kontrolo.
2. člen
uporaba
(1) Ta pravilnik se uporablja za pridelavo z namenom trženja in za trženje semenskega krompirja v Skupnosti.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za semenski krompir, ki je dokazljivo namenjen izvozu v tretje države.
3. člen
pomen izrazov
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. 'semenski krompir' ali 'seme krompirja' so gomolji krompirja (Solanum tuberosum L.);
2. 'dobavitelj semenskega krompirja' (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridelava, priprava za trg, uvoz, ali trženje semenskega krompirja;
3. 'mesto pridelave' je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska enota, vključno z zemljišči, objekti, stroji, in opremo, kjer se opravljajo pridelava, priprava za trg in trženje semenskega krompirja. Mesto pridelave ima lahko več enot pridelave;
4. 'enota pridelave' je vsak nasad semenskega krompirja (semenski nasad) ali drug objekt ali zemljišče, kjer se pridobiva ali prideluje semenski krompir;
5. 'KMG-MID' je identifikacijska številka mesta pridelave, ki se jo mestu pridelave dodeli v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje registra kmetijskih gospodarstev in vodenje registra dobaviteljev;
6. 'objekti za pripravo za trg in trženje' so zlasti skladišča, hladilnice, objekti za sortiranje, razkuževanje oziroma pakiranje in podobni objekti;
7. 'partija' je količina semenskega krompirja iste sorte, kategorije in izvora, pridobljena ali pridelana isto leto na istem mestu pridelave;
8. 'oznaka partije' je vsaka numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost partije;
9. 'organ za potrjevanje' je organ ki je v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin pooblaščen za vodenje postopka uradne potrditve semenskega krompirja v skladu s tem pravilnikom;
10. 'karantenski škodljivi organizmi' so organizmi, katerih vnos in širjenje sta prepovedana in so določeni s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
11. 'imenovani laboratorij' je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega krompirja v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin ali laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostike škodljivih organizmov v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
12. 'oznaka »pravila in standardi ES«' pomeni, da semenski krompir izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika;
13. 'Skupnost' je oznaka za Evropsko skupnost.
4. člen
kategorije semenskega krompirja
Kategorije semenskega krompirja so:
1. 'osnovno seme' so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani v skladu z uveljavljeno metodo vzdrževanja sorte in zdravstvenega stanja,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo certificiranega semena,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za osnovno seme krompirja v prilogi 1 in v prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki;
2. 'certificirano seme' so gomolji krompirja:
– ki so bili pridelani neposredno iz osnovnega ali certificiranega semena, ali iz generacije ali kategorije pred osnovnim semenom, za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve za osnovno seme,
– ki so namenjeni predvsem za pridelavo krompirja, ki ni semenski krompir,
– ki izpolnjujejo minimalne zahteve, predpisane za certificirano seme v prilogah 1 in 2,
– za katere je bilo z uradnimi pregledi ugotovljeno, da izpolnjujejo minimalne zahteve, navedene v tej točki.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA TRŽENJE
5. člen
zahteve glede dobavitelja
Semenski krompir lahko prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži le dobavitelj, ki je pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev) v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin.
6. člen
zahteve za semenski krompir
(1) Semenski krompir se lahko trži, če je bil uradno potrjen kot osnovno seme ali certificirano seme in izpolnjuje vsaj zahteve iz prilog 1 in 2.
(2) Če semenski krompir iz prejšnjega odstavka na trgu ne izpolnjuje vseh zahtev iz priloge 2, se ga sme ponovno sortirati. Pred trženjem mora biti semenski krompir, ki po sortiranju ustreza vsem zahtevam iz priloge 2, ponovno uradno pregledan in potrjen.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko v skladu s tem pravilnikom uradno potrdi in trži tudi semenski krompir kategorije predosnovno seme, ki je bil pridelan v skladu z eno od metod vzdrževalne selekcije, predpisanih v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, in uradno potrjen v skladu z določbami III. poglavja tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora semenski krompir za trženje izpolnjevati zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
7. člen
stopnje kategorij
(1) Uradno potrjeno osnovno seme krompirja, ki izpolnjuje zahteve iz 1. točke 4. člena tega pravilnika ter dodatne pogoje in zahteve, navedene v skladu z Direktivo Komisije 93/17/EGS (UL L 106, 30. 4. 1993) v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, se razdeli na naslednje stopnje Skupnosti za osnovni semenski krompir:
– stopnja 'ES 1',
– stopnja 'ES 2',
– stopnja 'ES 3'.
(2) Če je bilo izpolnjevanje zahtev in pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, ugotovljeno z uradnimi pregledi, se ustrezna stopnja Skupnosti iz prejšnjega odstavka označi na uradni etiketi, predpisani za kategorijo osnovno seme v 12. členu tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: uradna etiketa) pod »stopnja«.
(3) Kategorije semenskega krompirja, ki je bil uradno potrjen v skladu z določbami III. poglavja tega pravilnika, se razdelijo na naslednje stopnje:
1. kategorija predosnovno seme se razdeli na:
– stopnjo 'IS' ali izvorno seme: to so rastline, mikrogomolji ter minigomolji, pridobljeni oziroma razmnoženi v skladu z 'in vitro' metodo vzdrževalne selekcije, predpisano v 2. točki priloge 4,
– stopnjo 'S 1': to so gomolji, pridelani iz izvornega semena iz prejšnje alinee ali v skladu z metodo klonske selekcije, predpisano v 3. točki priloge 4,
– stopnjo 'S 2': to so gomolji, pridelani iz semena stopnje 'S 1';
2. kategorija osnovno seme se razdeli na:
– stopnjo 'SE 1': to so gomolji krompirja, pridelani iz predosnovnega semena,
– stopnjo 'SE 2': to so gomolji krompirja, pridelani neposredno iz osnovnega semena stopnje 'SE 1',
– stopnjo 'E': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'SE 2', lahko pa tudi iz osnovnega semena stopnje 'SE 1' ali iz predosnovnega semena, če ne izpolnjujejo zahtev za potrditev v stopnjo 'SE 1' ali v stopnjo 'SE 2';
3. kategorija certificirano seme se razdeli na:
– stopnjo 'A': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'A',
– stopnjo 'B': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'B',
– stopnjo 'C': to so gomolji, pridelani praviloma iz osnovnega semena stopnje 'E', lahko pa tudi iz katerekoli predhodne stopnje, če ne izpolnjuje zahtev za potrditev v višjo stopnjo od stopnje 'C'.
(4) Semenski krompir, ki za uradno potrditev v posamezno kategorijo in stopnjo iz prejšnjega odstavka izpolnjuje zahteve, predpisane za uradno potrditev v III. poglavju tega pravilnika, se lahko trži z oznako ustrezne kategorije in stopnje, ki se označita na uradni etiketi, predpisani s tem pravilnikom za kategorijo predosnovno seme, osnovno seme ali certificirano seme.
8. člen
zahteve glede sorte
Trži se lahko le uradno potrjen semenski krompir sort, ki so vpisane v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo postopek vpisa sorte v sortno listo, oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES (UL L 193, 20. 7. 2002), z vsemi spremembami.
9. člen
zahteve glede velikosti gomoljev
(1) Semenski krompir se pred trženjem kalibrira in spakira.
(2) Gomolji semenskega krompirja, ki pri kalibriranju padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 25 mm x 25 mm, ne smejo biti dani na trg. Pri večjih gomoljih, ki ne padejo skozi kvadratno mrežo dimenzij 35 x 35 mm, se določi zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev v partiji z večkratnikom števila pet. Največja dovoljena razlika med zgornjo in spodnjo mejno velikostjo gomoljev v partiji je 25 mm.
(3) Partija ne sme vsebovati več kot 3 utežne % gomoljev, ki so manjši od navedene spodnje mejne velikosti, in ne več kot 3 utežne % gomoljev, ki so večji od navedene zgornje mejne velikosti.
(4) Zahteve glede velikosti gomoljev iz tega člena ne veljajo za predosnovno seme iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, kadar se trži kot minigomolji, ki so bili pridelani neposredno iz rastlin krompirja, vzgojenih v 'in vitro' pogojih.
10. člen
zahteve glede pakiranja
Uradno potrjen semenski krompir kategorij predosnovno seme, osnovno seme in certificirano seme se lahko trži le v homogenih partijah in zapakiran v vrečah, zabojih ali kontejnerjih, ki morajo biti zaprti in označeni, kot je predpisano v 11. členu tega pravilnika. Vreče morajo biti nove, zaboji ali kontejnerji morajo biti čisti.
11. člen
zahteve glede zapiranja in označevanja
(1) Pakiranja uradno potrjenega semenskega krompirja iz prejšnjega člena morajo biti zaprta in označena uradno ali pod uradnim nadzorom tako, da pakiranj ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem poškodoval sistem zapiranja oziroma ne da bi bilo opazno nepooblaščeno spreminjanje uradne etikete ali pakiranja. Sistem zapiranja mora omogočati, da se ob zapiranju pakiranj uradna etiketa vpne ali pritrdi z uradno plombo, razen če se uporablja sistem zapiranja za enkratno uporabo.
(2) Na vsakem pakiranju uradno potrjenega semenskega krompirja iz prejšnjega člena mora biti na zunanji strani pritrjena uradna etiketa. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, mora biti njena pritrditev vedno zavarovana z uradno plombo. Dovoljena je uporaba samolepilnih etiket, če je semenski krompir pakiran v embalažo, s katere samolepilne etikete ni možno odstraniti. Če se uradna samolepilna etiketa zamenja, mora biti to opazno na uradni etiketi ali embalaži. Za uradno zapiranje in označevanje se sme uporabiti samo uradna etiketa, ki pred tem še ni bila uporabljena.
(3) Vsako pakiranje uradno potrjenega semenskega krompirja iz prejšnjega člena mora vsebovati uradni dokument iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni vsaj podatki iz 3., 5. in 7. točke drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(4) Uradni dokument iz prejšnjega odstavka ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če se uporabi samolepilna etiketa iz drugega odstavka tega člena ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(5) Uradno zaprtih in označenih pakiranj se ne sme ponovno zapirati in označevati drugače kot uradno ali pod uradnim nadzorom. Pri ponovnem zapiranju in označevanju, se na uradni etiketi navede datum zadnjega ponovnega zapiranja in označevanja ter uradni organ, ki je za to odgovoren.
12. člen
zahteve za uradno etiketo
(1) Uradna etiketa mora biti:
– bela za osnovno seme,
– modra za certificirano seme.
(2) Na uradni etiketi morajo biti navedeni vsaj naslednji podatki:
1. ‘Pravila in standardi ES’,
2. organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice,
3. identifikacijska številka pridelovalca ali referenčna številka partije,
4. mesec in leto zapiranja,
5. sorta, navedena najmanj v latinici,
6. država pridelave,
7. kategorija in stopnja,
8. velikost,
9. deklarirana neto masa.
(3) Minimalne dimenzije uradne etikete so: 110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena morajo biti na uradni etiketi, s katero se označi predosnovno seme, vsaj podatki iz 2., 3., 4., 5. in 7. točke drugega odstavka tega člena ter botanično ime vrste, ki mora biti vsaj v latinici. Uradna etiketa za predosnovno seme mora biti bele barve z vijolično diagonalno črto.
13. člen
dodatne zahteve glede označevanja
(1) Na vseh etiketah, potrdilih ali drugih dokumentih, uradnih ali neuradnih, ki so pritrjeni oziroma ki spremljajo partije semenskega krompirja sort, ki so bile gensko spremenjene, mora biti jasno navedeno, da je sorta gensko spremenjena.
(2) Če so bili gomolji semenskega krompirja tretirani s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim sredstvom, mora biti to sredstvo navedeno na uradni etiketi na pakiranju oziroma na vsakem dobaviteljevem dokumentu, ki je na ali v posameznem pakiranju semenskega krompirja.
14. člen
ostale zahteve za trženje
Semenski krompir se ne sme tržiti, če je bil pred tem tretiran z inhibitorji kalitve.
15. člen
izjeme glede zahtev za trženje
(1) Semenski krompir, ki glede kategorije ali sorte ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje, predpisanih s tem pravilnikom, se lahko začasno trži na podlagi dovoljenja, ki ga izda Uprava v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in v skladu z odločbo ustreznega organa Skupnosti, izdano na podlagi prvega odstavka 22. člena Direktive Sveta 2002/56/ES. Tak semenski krompir mora biti označen z uradno etiketo, na kateri mora biti navedeno: »Kategorija semenskega krompirja izpolnjuje manj stroge zahteve od predpisanih.«
(2) Uradna etiketa za semenski krompir iz prejšnjega odstavka mora biti:
– enaka kot je predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom, če semenski krompir ne izpolnjuje vseh zahtev, predpisanih za to kategorijo s tem pravilnikom in z Direktivo Sveta 2002/56/ES,
– rjave barve za semenski krompir sorte, ki ni vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, kot je zahtevano v 8. členu tega pravilnika.
16. člen
Semenski krompir, ki je dan na trg v skladu s tem pravilnikom, se lahko neomejeno trži na območju Skupnosti, razen če trženja ne omejujejo predpisi Skupnosti.
III. POSTOPEK URADNE POTRDITVE SEMENSKEGA KROMPIRJA
17. člen
postopek uradne potrditve – splošno
(1) Semenski krompir se po tem pravilniku uradno potrdi v naslednje kategorije: predosnovno seme, osnovno seme in certificirano seme.
(2) Postopek uradne potrditve semenskega krompirja vodi organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja iz 20. ali 21. člena tega pravilnika, ki jo dobavitelj pridobi pri organu za potrjevanje.
(3) Organ za potrjevanje vodi postopek uradne potrditve v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin in s tem pravilnikom.
(4) Organ za potrjevanje ne izvede postopka uradne potrditve, če na podlagi vložene popolne prijave:
– ugotovi, da dobavitelj ni vpisan v register dobaviteljev, kot je določeno v 5. členu tega pravilnika,
– se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika, razen če je Uprava pred tem z odločbo dovolila uradno potrditev semenskega materiala sorte, ki je prijavljena v postopek vpisa v sortno listo, ali če se semenski krompir te sorte prideluje za izvoz,
– je bilo na zemljišču, na katerega se nanaša prijava, s pregledom iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika ugotovljeno, da so v zemlji navzoče krompirjeve cistotvorne ogorčice, navedene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: krompirjeve cistotvorne ogorčice),
– je iz prijave oziroma iz prilog k prijavi razvidno, da je bil za zasaditev semenskega nasada uporabljen semenski krompir kategorije ‘certificirano seme’, ali
– prijava ni bila vložena v roku, ki bi organu za potrjevanje omogočil, da bi opravil preglede in vzorčenja, predpisane s tem pravilnikom, v rokih, določenih v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Dobavitelj lahko nepopolno prijavo dopolni v roku, ki ga določi organ za potrjevanje, vendar najpozneje do prvega uradnega pregleda semenskih nasadov.
(6) Organ za potrjevanje ne potrdi semenskega krompirja, če v postopku uradne potrditve ugotovi, da zahteve, predpisane v tem poglavju pravilnika in v zahtevah za potrditev v prilogi 5 tega pravilnika, niso izpolnjene.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek z odločbo zavrne uradno potrditev tudi, če:
– pri prvem uradnem pregledu semenskega nasada ugotovi, da sega semenski nasad preko površin zemljišča, ki je bilo v skladu z 19. členom tega pravilnika pregledano na prisotnost krompirjevih cistotvornih ogorčic,
– ugotovi, da morebitni nasadi krompirja v 100 – metrskem izolacijskem pasu glede zdravstvenega stanja ne izpolnjujejo zahtev za potrditev semenskega krompirja kategorije certificirano seme, stopnje 'A',
– pri drugem uradnem pregledu ugotovi, da je zaradi okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans de Bary) oziroma črno listno pegavostjo (Alternaria solani) prizadetega več kot 30% semenskega nasada oziroma je uničenih več kot 5% rastlin,
– je bila zaradi napada škodljivih organizmov, ki niso navedeni v zahtevah za potrditev v prilogi 5, zaradi poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ter zaradi vremenskih ali drugih dejavnikov močneje uničena listna površina, tako da ni bilo mogoče izvajati postopkov potrjevanja,
– je bil semenski nasad močno zapleveljen,
– krompirjevka ni bila uničena v roku, ki ga je organ za potrjevanje določil dobavitelju pri predzadnjem pregledu.
(8) Razloge, zaradi katerih zavrne uradno potrditev semenskega krompirja, organ za potrjevanje obvezno navede v odločbi o zavrnitvi uradne potrditve.
(9) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in Upravo najpozneje do 30. aprila tekočega leta. Skupaj z obvestilom o prejetih prijavah mora organ za potrjevanje dostaviti Upravi poročilo o izvedenih postopkih potrditve in o količinah uradno potrjenega semenskega krompirja po sortah, kategorijah in stopnjah v preteklem letu.
18. člen
obvezna prijava za pregled zemljišč
(1) Dobavitelj prijavi do 1. avgusta tekočega leta organu za potrjevanje zemljišča, na katerih namerava v naslednjem letu pridelovati semenski krompir za testiranje zemlje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
– o dobavitelju (ime, priimek in naslov ali firmo in sedež, neponovljivo registrsko številko dobavitelja);
– o mestu pridelave (naziv in naslov mesta pridelave, KMG-MID);
– o enoti pridelave, to je o zemljiščih, na katerih namerava v naslednjem letu pridelovati semenski krompir (katastrska občina in številke parcel, na katerih se bo prideloval semenski krompir, ter skupna površina).
19. člen
pregled zemljišč
(1) Organ za potrjevanje na prijavljenih zemljiščih odvzame vzorce zemlje za testiranje na krompirjeve cistotvorne ogorčice.
(2) Če so rezultati testiranj negativni, organ za potrjevanje zapisniško odobri saditev semenskega krompirja na prijavljenih površinah ter zemljišču dodeli številko, s katero dobavitelj v naslednjem letu označi semenski nasad.
(3) Če se s testiranjem ugotovi, da je zemljišče okuženo s krompirjevimi cistotvornimi ogorčicami, organ za potrjevanje o najdbi takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in dobavitelja.
20. člen
prijava za uradno potrditev predosnovnega semena
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko vloži prijavo za uradno potrditev predosnovnega semena pri organu za potrjevanje le dobavitelj, ki je:
– vpisan kot vzdrževalec sorte v sortni listi, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo postopek vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, oziroma v skupnem katalogu sort poljščin, predpisanim z Direktivo Sveta 2002/53/ES,
– izhodiščni material za pridelavo predosnovnega semena pridobil od vzdrževalca sorte iz prejšnje alinee.
(2) Prijava, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje najpozneje do 1. aprila tekočega leta, mora poleg podatkov o dobavitelju, mestu in enoti pridelave iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika vsebovati vsaj še naslednje podatke:
– o objektih ali zemljiščih, kjer prideluje predosnovno seme,
– o načinu pridobitve (o uporabljeni metodi vzdrževalne selekcije),
– o predhodnih posevkih (kulturah/poljščinah) na prijavljenem zemljišču za pretekla 4 leta,
– o semenskem nasadu v objektu ali na tem zemljišču: o sorti, kategoriji in stopnji uporabljenega semena, o količini uporabljenega semena, roku saditve in gostoti sajenja,
– o načinu pridobitve (o uporabljeni metodi vzdrževalne selekcije) ali o poreklu uporabljenega semena, če je dobavitelj izhodiščni material pridobil od vzdrževalca sorte (o vzdrževalcu sorte, od katerega je pridobil izhodiščni material; če je vzdrževalec iz druge države, tudi o državi pridelave in o organu, ki je opravil uradni pregled),
– številko in datum zapisnika o odobritvi saditve semenskega krompirja iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(3) Če se semenski krompir prideluje v rastlinjaku, podatkov iz tretje in šeste alinee prejšnjega odstavka ni potrebno navesti v prijavi.
(4) Dobavitelj mora prijavi iz drugega odstavka tega člena priložiti:
– kopijo katastrskega načrta z natančno vrisanimi zemljišči, na katerih so semenski nasadi, ki so prijavljeni v potrjevanje,
– popis vseh drugih nasadov krompirja, ki pripadajo mestu pridelave.
21. člen
prijava za uradno potrditev osnovnega in certificiranega semena
(1) Dobavitelj iz 5. člena tega pravilnika vloži pri organu za potrjevanje prijavo za uradno potrditev osnovnega in certificiranega semenskega krompirja najkasneje do 1. aprila za tekoče leto. Prijava mora poleg podatkov o dobavitelju, mestu in enoti pridelave iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika vsebovati vsaj še naslednje podatke:
– številko in datum zapisnika o odobritvi saditve semenskega krompirja iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika,
– o predhodnih posevkih (kulturah/poljščinah) na tem zemljišču za pretekla 3 leta,
– o semenskem nasadu na tem zemljišču: o sorti, kategoriji in stopnji uporabljenega semena; o količini uporabljenega semena, roku saditve in gostoti sajenja,
– o poreklu uporabljenega semena: številko partije uporabljenega semena in serijske številke uradnih etiket, s katerimi je bilo uporabljeno seme označeno; če je dobavitelj uporabil lastno seme, številko in datum potrdila o uradni potrditvi uporabljenega semena; če seme ni bilo uradno potrjeno v Republiki Sloveniji, državo pridelave semena, organ, ki je odgovoren za uradno potrditev (naziv organa in država), oznako partije semenskega krompirja iz uradne etikete ali drugega uradnega dokumenta,
– o posebnih zahtevah glede potrjevanja, če gre za pridelavo semena zavarovane sorte oziroma če gre za pridelavo semena, ki se razmnožuje za tujega naročnika.
(2) Prijavi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:
– popis vseh drugih nasadov krompirja ki pripadajo mestu pridelave,
– kopije uradnih dokazil o uporabljenem semenskem krompirju, če seme ni bilo uradno potrjeno v Republiki Sloveniji,
– kopijo odločbe, s katero je Uprava dovolila uradno potrditev semenskega materiala sorte, ki je prijavljena v postopek vpisa v sortno listo ali katere seme se prideluje za izvoz, če se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo ali v skupni katalog sort poljščin, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika.
22. člen
obveznosti dobavitelja
(1) Dobavitelj, ki pri organu za potrjevanje vložil prijavo za uradno potrditev semenskega krompirja, mora semenski nasad označiti s številko, ki mu jo je dodelil organ za potrjevanje v skladu z drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.
(2) Ukrepe, ki jih odredi organ za potrjevanje ob uradnih pregledih, mora izvesti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do naslednjega uradnega pregleda.
(3) Dobavitelj mora voditi evidence o pridelavi semenskega krompirja. Vsak semenski nasad se v evidenci vodi pod oznako, ki mu jo dodeli organ za potrjevanje. V evidenco se vpišejo po datumih agrotehnični in drugi ukrepi, izvedeni v nasadu, datumi nastopa pomembnejših faz razvoja rastlin, datumi pojava škodljivih organizmov ter druge opombe in opažanja. Vpiše se datum spravila, količina pridelka ter lokacija skladiščenja krompirja iz posameznega semenskega nasada.
(4) Semenski krompir mora po izkopu uskladiščiti v za ta namen primernem skladišču, ki mora biti pred tem očiščeno in dezinficirano. Skladišče, v katerem se skladišči semenski krompir, mora biti ločeno od skladišča, v katerem se nahaja drugi (jedilni) krompir. Ves čas skladiščenja je potrebno vzdrževati ustrezno čistočo skladišča.
(5) Partije semenskega krompirja morajo biti v skladišču med seboj fizično ločene. Seme ene partije se lahko skladišči – odvisno od skupne količine semena v partiji – v eni ali več skladiščnih enotah (celica, paletni zaboj, zabojnik, jumbo vreča, vreča). Vsaka skladiščna enota mora biti označena in sicer tako, da je na oznaki jasno vidno: sorta, kategorija in stopnja, leto pridelave, oznaka partije, skupna količina semenskega krompirja iz tega semenskega nasada, količina semena v skladiščni enoti. Če je bil semenski krompir pred skladiščenjem tretiran s fitofarmacevtskimi sredstvi, mora biti sredstvo navedeno na oznaki. Način skladiščenja mora omogočati dostop do vsake posamezne partije.
(6) Dobavitelj mora voditi skladiščno evidenco po partijah semenskega krompirja. V skladiščno evidenco se vpišejo tudi datum sortiranja in pakiranja, način pakiranja, količina sortiranega in pakiranega semenskega krompirja, pripravljenega za trženje, ter količina odpadka. V evidenco se vpišejo vsi ukrepi, izvedeni v času skladiščenja.
(7) Evidence iz tretjega in šestega odstavka tega člena mora dati na zahtevo organu za potrjevanje na vpogled.
(8) Dobavitelj mora hraniti dokazila o poreklu semenskega krompirja, uporabljenega za zasaditev semenskega nasada, skupaj z uradnimi etiketami, ki so bile pritrjene na embalaži uporabljenega semena v prijavljenih semenskih in vseh drugih nasadih krompirja, in sicer najmanj do 1. aprila naslednjega leta od leta prijave. Dobavitelj mora hraniti tudi vsa dokazila, na podlagi katerih vodi evidence iz tretjega in šestega odstavka tega člena. Na njegovo zahtevo jih mora dati na vpogled organu za potrjevanje.
23. člen
pregledi objektov za pridelavo predosnovnega semena
(1) Na podlagi prijave iz drugega odstavka 20. člena tega pravilnika izvede organ za potrjevanje najmanj dvakrat v rastni dobi preglede:
– objektov in opreme ter rastnega substrata v enoti pridelave, kjer se prideluje predosnovno seme,
– evidenc o izvajanju vzdrževalne selekcije v skladu z eno od metod vzdrževalne selekcije iz priloge 4 (o poreklu izvornih rastlin, o izvedenih postopkih preverjanja sortne pristnosti, o številu razmnoženih rastlin, mikrogomoljev in minigomoljev, razmnoženih po metodi in vitro, o količini gomoljev, pridelanih po metodi klonske selekcije),
– evidenc o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov, in morebitnih drugih ukrepih v objektih in na zemljiščih, kjer se izvaja predpisana vzdrževalna selekcija,
– zapiskov o morebitnih dodatnih vzorčenjih ter analizah in testiranjih rastlin, gomoljev ali rastnega substrata,
– poročil o rezultatih analiz oziroma testiranj iz prejšnje alinee.
(2) Pri pregledih odvzema vzorce za testiranje rastlin, gomoljev in rastnega substrata na prisotnost škodljivih organizmov, kot je določeno pri posamezni metodi vzdrževalne selekcije v prilogi 4.
(3) Če se predosnovno seme prideluje v mrežniku ali pod prekrivno tkanino, izvede organ za potrjevanje poleg pregledov in vzorčenj iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi pregled 100-metrskega izolacijskega pasu v skladu z drugim odstavkom 24. člena tega pravilnika.
24. člen
pregledi semenskih nasadov za pridelavo osnovnega in certificiranega semena krompirja
(1) Na podlagi prijave iz prvega odstavka 21. člena izvede organ za potrjevanje v semenskih nasadih, v katerih se prideluje osnovno ali certificirano seme krompirja, praviloma štiri (4) preglede. Pregledi sestojijo iz pregleda dokumentacije in evidenc pri dobavitelju, pregledov nasada semenskega krompirja in površin v oddaljenosti 100 m od nasada (v nadaljnjem besedilu: 100-metrski izolacijski pas). Preglede izvede v skladu s postopki in metodami, opredeljenimi v prilogi 6 (v nadaljnjem besedilu: metoda potrjevanja semenskih nasadov). Pri pregledih upošteva posebne zahteve glede potrjevanja, če so bile le-te navedene na prijavi iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(2) Organ za potrjevanje s pregledi ugotavlja, ali semenski nasadi krompirja izpolnjujejo zahteve za potrditev, predpisane s tem pravilnikom za posamezno kategorijo in stopnjo v prilogi 5. Prisotnost škodljivih organizmov, ki v skladu z zahtevami za potrditev ne smejo biti prisotni na rastlinah, ugotavlja v semenskem nasadu in v 100-metrskem izolacijskem pasu.
(3) V skladu z metodo potrjevanja semenskih nasadov iz priloge 6 jemlje vzorce rastlin med rastjo ter gomoljev krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu.
(4) V primeru suma na prisotnost karantenskega škodljivega organizma, odvzame vzorce in jih pošlje v analizo imenovanemu laboratoriju ter o tem takoj obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja ter dobavitelja.
(5) Pri pregledih preveri tudi, ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz 22. člena tega pravilnika
25. člen
zapisnik o izvedenih pregledih objektov in semenskih nasadov
(1) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih pregledih objektov in semenskih nasadov za pridelavo semenskega krompirja, in sicer za vsak objekt ali semenski nasad posebej. Pri predzadnjem pregledu oceni skupni pridelek semenskega krompirja v pregledanem objektu ali semenskem nasadu. Oceno pridelka vnese v zapisnik skupaj z lokacijo skladišča, kjer bo organ za potrjevanje lahko odvzel vzorce semenskega krompirja za kontrolo zdravstvenega stanja po izkopu.
(2) Organ za potrjevanje na podlagi zapisnikov o opravljenih pregledih in rezultatih testiranj odvzetih vzorcev gomoljev po izkopu ugotovi, ali so objekti ali semenski nasadi izpolnjevali zahteve za uradno potrditev, predpisane s tem pravilnikom.
(3) Če organ za potrjevanje ugotovi, da obstajajo razlogi za zavrnitev uradne potrditve, navedeni v šestem ali sedmem odstavku 17. člena tega pravilnika, z odločbo zavrne uradno potrditev. V nasprotnem primeru dovoli dobavitelju, da semenski krompir, pridobljen v objektih ali semenskih nasadih, ki so ustrezali, dodela in pripravi za trženje. V dovoljenju, ki ga izda v obliki zaznamka na zapisniku o opravljenih uradnih pregledih objektov in semenskih nasadov, navede tudi:
– kategorijo in stopnjo, v katero se lahko potrdi semenski krompir,
– oceno skupnega pridelka semenskega krompirja.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje najpozneje do konca oktobra leta pridelave.
26. člen
izdaja uradnih etiket pred dokončno ugotovitvijo kakovosti
(1) Organ za potrjevanje izda na zahtevo dobavitelja, ki namerava pripraviti za trg semenski krompir, za katerega je organ za potrjevanje izdal dovoljenje v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, ustrezno število uradnih etiket, ki so obenem rastlinski potni list v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za izdajo rastlinskih potnih listov.
(2) Zahtevek za izdajo uradnih etiket vloži dobavitelj najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom priprave posamezne partije semenskega krompirja za trg. Zahteva za izdajo etiket je obenem zahteva za pregled semenskega krompirja pred trženjem iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Na zahtevku za izdajo uradnih etiket navede dobavitelj poleg podatkov o dobavitelju (ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja) podatke o:
– nasadu, v katerem je bil semenski krompir pridelan (številka nasada, ki mu jo je dodelil organ za potrjevanje v skladu z drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika, številka in datum zapisnika o ustreznosti semenskega nasada oziroma dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena),
– sorti, kategoriji in stopnji semenskega krompirja (kategorija in stopnja se prepišeta iz dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena),
– količini semenskega krompirja, ki ga namerava pripraviti za trg,
– velikosti gomoljev v partiji (navede se zgornja in spodnja mejna velikost gomoljev),
– vrsti in velikosti embalaže ter masi semenskega krompirja v enoti pakiranja,
– zahtevanem številu etiket in načinu zapiranja embalaže,
– lokaciji obrata in predvidenem času priprave semenskega krompirja za trg,
– uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu, če je semenski krompir tretiran.
(4) Organ za potrjevanje izda za posamezno kategorijo semenskega krompirja uradne etikete, ki so obenem rastlinski potni list in ki poleg podatkov iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vsebuje še naslednje podatke:
– oznako 'Rastlinski potni list EU',
– botanično ime: Solanum tuberosum L.
(5) Na zahtevo dobavitelja se na uradni etiketi, predpisani za kategorijo osnovno seme, poleg stopnje iz 2. točke tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika navede tudi ustrezna oznaka stopnje Skupnosti iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, če organ za potrjevanje na podlagi zapisnikov o opravljenih pregledih iz prejšnjega člena ugotovi, da semenski krompir kategorije osnovno seme izpolnjuje tudi pogoje in zahteve za eno od stopenj skupnosti.
(6) Uradne etikete morajo biti označene s serijskimi (zaporednimi) številkami.
(7) Organ za potrjevanje mora izdati uradne etikete do datuma, ki je na zahtevku naveden kot predvideni datum priprave semenskega krompirja za trg.
27. člen
priprava za trg in označevanje pod uradnim nadzorom
(1) Semenski krompir, za katerega je bilo izdano dovoljenje iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika in za katerega je organ za potrjevanje izdal uradne etikete iz prejšnjega člena, se dodela in pripravi za trženje tako, da ustreza določbam 9. in 10. člena tega pravilnika ter zahtevam iz priloge 5.
(2) Pakiranja semenskega krompirja označi z uradnimi etiketami iz 26. člena tega pravilnika dobavitelj sam v skladu z 11. členom tega pravilnika. Nadzor nad označevanjem izvede organ za potrjevanje pri pregledu semenskega krompirja pred trženjem iz 28. člena tega pravilnika.
28. člen
pregled partij semenskega krompirja pred trženjem
(1) Pred trženjem mora biti vsaka partija semenskega krompirja pregledana. Organ za potrjevanje opravi pregled na podlagi obvestila dobavitelja o končani pripravi semenskega krompirja za trg.
(2) Organ za potrjevanje pri pregledu pred trženjem semenskega krompirja:
– pregleda skladiščne evidence dobavitelja iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika,
– preveri količine semenskega krompirja, pripravljenega za trženje in prevzame morebitne neuporabljene etikete,
– od vsake partije odvzame vzorec, da ugotovi, ali semenski krompir ustreza predpisanim zahtevam za potrditev iz priloge 5 in ali so izpolnjeni pogoji za trženje iz 9., 10., 11., 13. in 14. člena tega pravilnika, in
– odvzame vzorce za naknadno kontrolo v skladu s 33. členom tega pravilnika.
(3) Embalažo, ki je bila že uradno zaprta in označena in je bila zaradi vzorčenja ponovno odprta, organ za potrjevanje ponovno uradno zapre tako, da na uradno etiketo odtisne besedilo 'URADNO PREGLEDANO' in žig organa za potrjevanje.
(4) Če organ za potrjevanje pri pregledu pred trženjem ugotovi, da semenski krompir ne ustreza zahtevam tega pravilnika, zavrne neustrezno partijo semenskega krompirja tako, da za to partijo izda odločbo, s katero zavrne uradno potrditev semenskega krompirja. V odločbi naloži dobavitelju, da nemudoma vrne organu za potrjevanje uradne etikete, s katerimi je označena zavrnjena partija semenskega krompirja.
(5) Dobavitelj lahko zavrnjeno partijo semenskega krompirja ponovno dodela v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika in po dodelavi ponovno zahteva izdajo uradnih etiket v skladu s 26. členom tega pravilnika.
(6) Če semenski krompir tudi po ponovni dodelavi ne ustreza zahtevam tega pravilnika, organ za potrjevanje dokončno zavrne neustrezno partijo semenskega krompirja ter z odločbo naloži dobavitelju, da krompir izločenih partij odstrani iz skladišča semenskega krompirja.
29. člen
izdaja potrdila o uradni potrditvi semenskega krompirja
(1) Organ za potrjevanje izda za semenski krompir, za katerega je s pregledom pred trženjem ugotovil, da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, potrdilo o uradni potrditvi semenskega krompirja najpozneje 3 delovne dni po opravljenem pregledu.
(2) Potrdilo o uradni potrditvi mora poleg podatkov iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika vsebovati še naslednje podatke:
– botanično ime: Solanum tuberosum L.,
– skupno količino semenskega krompirja v partiji,
– število pakiranj v partiji,
– datum izdaje potrdila.
(3) Semenski krompir se sme tržiti od dneva izdaje potrdila o uradni potrditvi.
30. člen
ponovno zapiranje in označevanje
(1) Semenskega krompirja, ki je bil uradno zaprt in označen v skladu s tem pravilnikom, ni mogoče ponovno zapreti in označiti brez vednosti organa za potrjevanje.
(2) Če dobavitelj prepakira uradno zaprto in označeno partijo oziroma del partije semenskega krompirja, ne sme uporabiti starih uradnih etiket za označitev. V tem primeru mora zahtevati izdajo novih uradnih etiket v skladu z 26. členom tega pravilnika. Zahtevku za izdajo novih uradnih etiket mora priložiti etikete, ki so bile izdane za partijo semenskega krompirja, ki jo želi prepakirati.
(3) Organ za potrjevanje izda za prepakirani semenski krompir nove uradne etikete, opravi pregled prepakiranega semenskega krompirja pred trženjem v skladu z 28. členom tega pravilnika in če so izpolnjene zahteve za trženje po tem pravilniku, izda tudi potrdilo o uradni potrditvi.
31. člen
izjema za majhna pakiranja
(1) Za majhna pakiranja semenskega krompirja z neto maso do vključno 10 kg določbe 10. in 11. člena ter drugega in tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika ne veljajo.
(2) Dobavitelj v zahtevku za izdajo uradnih etiket iz 26. člena tega pravilnika posebej navede, da namerava semenski krompir, na katerega se nanaša zahtevek, spakirati in dati na trg v obliki majhnih pakiranj.
(3) Organ za potrjevanje izda dobavitelju ustrezno število uradnih etiket za označitev majhnih pakiranj. Velikost uradne etikete v tem primeru ni predpisana. Uradne etikete morajo v barvi, ki je predpisana za posamezno kategorijo s tem pravilnikom, na njih morajo biti natisnjeni vsaj naslednji podatki:
– 'Rastlinski potni list EU',
– koda države: 'SI',
– oznaka organa za potrjevanje,
– identifikacijska številka dobavitelja,
– številka partije semena,
– botanično ime vrste: Solanum tuberosum L.,
– sorta,
– kategorija in stopnja,
– količina v enoti pakiranja,
– izjava: 'Trženje dovoljeno le na območju Republike Slovenije'.
(4) Ne glede na določbe 28. in 29. člena tega pravilnika za semenski krompir v majhnih pakiranjih pregled partij pred trženjem in izdaja potrdila o uradni potrditvi nista obvezna. Vendar pa mora v tem primeru organ za potrjevanje izvesti pregled pri dobaviteljih v času, ko pripravljajo za trg semenski krompir v majhnih pakiranjih. Pri pregledu organ za potrjevanje preveri, ali semenski krompir v majhnih pakiranjih izpolnjuje zahteve iz 9. člena tega pravilnika in iz priloge 5, ter od partij semenskega krompirja, za katere je izdal uradne etikete v skladu s tem členom, odvzame vzorce za naknadno kontrolo v skladu s 33. členom tega pravilnika.
IV. NADZOR IN NAKNADNA KONTROLA
32. člen
nadzor dobaviteljev
(1) Na podlagi obvestila o prejetih prijavah za uradno potrditev iz prvega odstavka 20. člena in prvega odstavka 21. člena tega pravilnika, lahko fitosanitarni inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v obsegu in na način, ki je določen v navodilih v priročniku fitosanitarne inšpekcije.
33. člen
naknadna kontrola
(1) Za preverjanje skladnosti semenskega krompirja, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami, predpisanimi s tem pravilnikom, se uradno odvzamejo vzorci za naknadno kontrolo sortne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot predosnovno seme ali osnovno seme,
– od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki jih je uradno potrdil kot certificirano seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semenskega krompirja, ki so dane na trg, ne glede na kategorijo in stopnjo oziroma ne glede na državo pridelave oziroma uradne potrditve.
(4) Delež odvzetih vzorcev iz druge alinee drugega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka je odvisen od rezultatov naknadne kontrole iz preteklega leta, kot je razvidno iz naslednje tabele:
--------------------------------------------------------------------------------------
  Delež vzorcev, ki v preteklem letu niso    Delež uradno potrjenih partij, ki se
 ustrezali (glede na skupno število odvzetih    vključijo v naknadno kontrolo v
     vzorcev za naknadno kontrolo)            tekočem letu
--------------------------------------------------------------------------------------
         manj kot 0,5%                   5%
      od 0,5% do vključno 3,0%                10%
         več kot 3,0%                   20%
--------------------------------------------------------------------------------------
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je delež uradno potrjenih partij, ki se vključijo v naknadno kontrolo prvo leto po uveljavitvi tega pravilnika, 10%.
(6) Vzorci za naknadno kontrolo se odvzamejo v skladu z metodo, predpisano v točki C priloge 6.
(7) Vzorci, odvzeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, se preverijo v poskusih na polju in z laboratorijskimi testi, ki jih opravita izvajalec preizkušanja sort in laboratorij, imenovana v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
V. EVIDENCA UVOŽENEGA SEMENSKEGA KROMPIRJA
34. člen
evidenca uvoženega semenskega krompirja
(1) Uprava vodi evidenco uvoženega semenskega krompirja, v kateri se za vsako partijo semenskega krompirja iz uvoza, ki je večja od 2 kg, vodijo podatki o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave in organu, ki je izvedel nadzor,
– državi pošiljateljici,
– uvozniku,
– količini semenskega krompirja.
(2) Uprava vodi evidenco iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov iz odločb o dovolitvi uvoza, ki jih izda ob uvozu pristojni fitosanitarni inšpektor v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
uradna potrditev semenskega krompirja v letu 2004
Prijava pridelave semenskega krompirja za leto 2004, ki je bila v skladu s Pravilnikom o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem (Uradni list RS, št. 111/00) do 1. aprila 2004 posredovana na Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, se šteje kot prijava za uradno potrditev iz 20. ali 21. člena tega pravilnika. Semenski krompir, za katerega je bila vložena prijava v skladu s tem členom, se uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
36. člen
trženje semenskega krompirja, pridelanega oziroma uradno potrjenega pred uveljavitvijo pravilnika
(1) Za semenski krompir, ki je bil pridelan v letu 2003 in za katerega je Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, pred uveljavitvijo tega pravilnika izdal uradne etikete ter spričevalo o semenskem krompirju v skladu s Pravilnikom o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem, se šteje, da je uradno potrjen in da izpolnjuje pogoje za trženje tudi v skladu s tem pravilnikom.
(2) Semenski krompir, ki je bil pridelan v letu 2003 in za katerega je Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana do 31. oktobra 2003 v skladu s 15. členom Pravilnika o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem izdal poročilo o potrjevanju pridelave semenskega krompirja, se lahko po uveljavitvi tega pravilnika dodela, spakira in uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
(3) Semenski krompir, ki je bil pred uveljavitvijo tega pravilnika dan na trg v majhnih pakiranjih v skladu z 18. členom Pravilnika o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem, se lahko trži najpozneje do 1. julija 2004.
37. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti semenskega kromprija ter o prometu s semenskim krompirjem (Uradni list RS, št. 111/00).
38. člen
začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-08-153/2004
Ljubljana, 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0069
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost