Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004

Kazalo

1197. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, stran 3079.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 –odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00), so svetniki Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec na 16. seji, dne 27. 1. 2004, in Občinskega sveta občine Mislinja na 12. seji, dne 22. 1. 2004, sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja, (v nadaljevanju: ustanoviteljici) uskladita delovanje javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod) z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ter uredita njen status, razmerja med ustanoviteljema in zavodom, ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljici zavoda sta Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvajata Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet občine Mislinja.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, ki jo je ustanovila Skupščina občine Slovenj Gradec z odlokom o ustanovitvi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/91 in 2/92. Ustanoviteljske pravice sta z odlokom objavljenim v Uradnem listu RS, št. 86/02 prevzeli Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Začetek delovanja knjižnice v Slovenj Gradcu datira v leto 1949, ko je bila ustanovljena Okrajna ljudska knjižnica, ki je samostojno delovala do leta 1975. Istega leta je bila kot samostojna enota vključena v Zavod za kulturo Slovenj Gradec, ki je deloval do leta 1991.
Poslanstvo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec kot javnega zavoda je trajno in nemoteno opravljanje knjižnične dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec.
Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Slovenj Gradec.
Sedež zavoda je: Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.
Zavod je pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določa zakon in ta odlok. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod registrsko številko 1/04290/00 in v razvid knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
4. člen
V sestavo javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec sodijo:
Knjižnica Mislinja, Šentlenart 27, Mislinja
Knjižnica Podgorje, Podgorje 34, Podgorje pri Slovenj Gradcu in
Knjižnica Pameče, Pameče 134, Slovenj Gradec.
Knjižnica lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo enoto, če so za to dani pogoji.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je javni zavod Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec ustanovljen, opravlja kot javno službo sledeče dejavnosti:
Šifra   Naziv dejavnosti
22110   Izdajanje knjig
22140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22150   Drugo založništvo
92310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92511   Dejavnost knjižnic
52500   Trgovina na drobno z rabljenim blagom (le s knjižničnim gradivom)
6. člen
V okviru zgoraj navedenih dejavnosti, skladnih z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02), knjižnica:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjeni spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo ter
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor / direktorica (v nadaljevanju: direktor) knjižnice in
– svet knjižnice.
Direktor knjižice
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega in dobrega gospodarja.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja imenuje svet knjižnice na podlagi javnega razpisa, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, ki ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža ter mnenja strokovnih delavcev / strokovnih delavk (v nadaljevanju: strokovni delavci) knjižnice. Strokovni delavci s tajnim glasovanjem izglasujejo mnenje k predlaganemu kandidatu.
Če ustanovitelja in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje in mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta knjižnice njegov predsednik / predsednica (v nadaljevanju: predsednik).
9. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor ima:
– univerzitetno izobrazbo bibliotekarske oziroma sorodne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
– pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– da s svojimi izkušnjami in dosedanjim delom dokazuje sposobnost vodenja zavoda
10. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt, ki upošteva cilje in prioritete lokalnega programa za kulturo,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delom javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– je obvezno prisoten na vseh sejah sveta javnega zavoda.
11. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljev zavoda in pogodb o razpolaganju z nepremičninami.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili znotraj zavoda, v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če v rokih, ki so določeni z zakonom in tem odlokom ne uskladi internih aktov,
– ne ravna s sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela,
– na predlog inšpektorata,
– na lastno željo.
Direktorja se razreši po enakem postopku, kot to velja za njegovo imenovanje.
Svet knjižnice
13. člen
Javni zavod Knjižnico Ksaverja Meška upravlja svet zavoda (v nadaljevanju: svet knjižnice).
Svet knjižnice ima šest članov / članic (v nadaljevanju: člani), sestavljajo pa ga:
– dva predstavnika / predstavnici (v nadaljevanju: predstavniki) ustanoviteljic
– dva predstavnika delavcev knjižnice in
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in sicer enega predstavnika Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in enega predstavnika Občinski svet občine Mislinja.
Predstavnike delavcev knjižnice izvolijo delavci knjižnice na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov imenujejo na predlog direktorja knjižnice občinski sveti ustanoviteljic. V obrazloženem predlogu za imenovanje predstavnikov uporabnikov mora direktor predlagati več ustreznih kandidatov ter pri tem upoštevati zastopanost zainteresirane javnosti iz vseh okolij, kjer deluje knjižnica s svojimi enotami. Uskladitev skupnega predloga za imenovanje dveh kandidatov za predstavnike uporabnikov opravita komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskih svetih ustanoviteljic.
Mandat članov sveta traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta knjižnice.
Člani sveta knjižnice so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelje 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
14. člen
Naloge sveta knjižnice:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja in odloča o njegovem nagrajevanju,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– sprejema sklepe o investicijah in investicijsko vzdrževalnih delih,
– sprejema tiste splošne akte, za katere je tako določeno v zakonu in podzakonskih aktih
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje in razreši direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja in izvaja druge pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet knjižnice s poslovnikom.
15. člen
Član sveta je lahko na predlog direktorja ali predsednika sveta razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ni več zaposlen v knjižnici, v svet pa je bil imenovan kot predstavnik delavcev.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOST ZAVODA
16. člen
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti dajeta ustanoviteljici javnemu zavodu Knjižnica Ksaverja Meška v upravljanje nepremičnine in opremo kot sledi:
Knjižnica Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu:
– Prostori v PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, zk. vl. št. 1359, parc. št. 790/9 k.o. Slovenj Gradec, v drugem nadstropju in mansardi, raster 1–5, os A,B,C,D ter v kleti raster C/D, os 4-7, v skupni izmeri 852 m2.
– Oprema v zgoraj navedenih prostorih po registru osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2003.
Knjižnica Mislinja:
– Prostori v pritličju stanovanjskega bloka Šentlenart 27, Mislinja, zk. vl. št. 373, parc. št. 79/ 45, k.o. Šentilj pod Turjakom.
– Oprema v zgoraj navedenih prostorih po registru osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2003.
Knjižnica Podgorje:
– Oprema v prostorih Kulturnega doma Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 34, Podgorje Pri Slovenj Gradcu, po registru osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2003.
Knjižnica Pameče:
– Oprema v prostorih Druge osnovne šole Slovenj Gradec Podružnica Pameče,Pameče 134, Slovenj Gradec, po registru osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2003.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za upravljanje svoje dejavnosti iz proračuna lokalnih skupnosti. Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in zamudninami.
– s prodajo rabljenega knjižničnega gradiva na trgu,
– z donacijami, darili in
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice iz proračuna, pokrivajo finančna sredstva za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva ter za nakup in vzdrževanje prostorov in opreme.
18. člen
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe tekoče po dvanajstinah.
Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za izvajanje javne službe knjižnice skladno s soustanoviteljsko pogodbo, po kateri sta udeleženi z nerazdelnima deležema, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec z 78,90% deležem in Občina Mislinja z 21,10% deležem.
19. člen
Knjižnica samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Knjižnica ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežke prihodkov nad odhodki knjižnica nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrijeta primanjkljaj ustanoviteljici sorazmerno z ustanoviteljskim deležem.
O načinu, višini ter ukrepih pri pokrivanju primanjkljaja odločata ustanoviteljici na podlagi sanacijskega programa, ki ga sprejme svet zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
21. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanoviteljev. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno v skladu z letnim načrtom, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja – lastnika premoženja.
22. člen
Ustanoviteljici imata do knjižnice naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljic,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnimi načrti,
– odločata o statusnih spremembah,
– zagotavljata sredstva za delo,
– opravljata druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
23. člen
V primeru, da posamezna ustanoviteljica ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem odloku, knjižnica obvesti ministrstvo, pristojno za kulturo, in predlaga prerazporeditev sredstev za nemoteno delovanje knjižnice.
24. člen
Knjižnica je dolžna ustanoviteljicama vsako leto poročati o poslovanju knjižnice in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanovitelja do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljic za delovanje zavoda.
Ustanovitelja ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Javni zavod mora sprejeti pravila zavoda, sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt, najkasneje v petih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema novih dokumentov veljajo določbe obstoječih aktov, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
26. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha delovati strokovni svet zavoda.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo z delom člani sveta knjižnice in direktor do izteka mandata za katerega so bili imenovani oziroma izvoljeni.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 86/02).
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02800-3/1996
Slovenj Gradec, dne 27. januarja 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 02200-1/2000
Mislinja, dne 22. januarja 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti