Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004

Kazalo

1182. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica, stran 3049.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), prvega odstavka 41. člena in 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03), 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode (Uradni list RS, št. 114/03) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. izredni seji dne 19. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Galjevica (v nadaljevanju: vrtec).
2. člen
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.
II. IME IN SEDEŽ VRTCA
3. člen
Ime vrtca je: Vrtec Galjevica.
Sedež vrtca je: Galjevica 35, Ljubljana.
4. člen
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:
– Enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35, Ljubljana,
– Enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski železnici 10, Dolenjska cesta 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana.
Vrtec lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
III. PEČAT VRTCA
5. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež vrtca. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST VRTCA
6. člen
Vrtec opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– H/55.510 Dejavnost menz,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– DE/22.110 Izdajanje knjig,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
V. ORGANI VRTCA
7. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovna organa,
– svet staršev.
1. Svet vrtca
8. člen
Organ upravljanja vrtca je svet vrtca.
Svet vrtca odloča o zadevah, ki jih določa zakon, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet vrtca sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev vrtca izvolijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo dva predstavnika izmed delavcev v enoti Galjevica in tri predstavnike izmed delavcev v enoti Orlova.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
9. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta vrtca, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v vrtcu.
10. člen
Postopek volitev in odpoklica članov sveta vrtca vodijo volilna komisija in volilni odbori.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Za vsako volišče se imenuje en volilni odbor.
Člani volilne komisije in volilnih odborov ter njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta vrtca.
11. člen
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev članov sveta vrtca, ugotavlja ali so predlogi kandidatov za člane sveta vrtca v skladu s tem odlokom, določa volišča, določa seznam volivcev za celoten vrtec in za posamezna volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in objavi, kateri kandidati so izvoljeni v svet vrtca, vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
12. člen
Volilni odbor vodi glasovanje na volišču in sestavi zapisnik o poteku volitev ter ga posreduje volilni komisiji.
13. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta vrtca ima najmanj 10% delavcev vrtca.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
14. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilni odbor lahko v soglasju z volilno komisijo določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev.
15. člen
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca.
16. člen
Za člana sveta vrtca so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
17. člen
Svet vrtca se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta vrtca in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta vrtca.
Prvo sejo sveta vrtca v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta vrtca najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta vrtca. Prvo sejo sveta vrtca vodi do izvolitve predsednika sveta vrtca najstarejši novoizvoljeni oziroma novo imenovani član sveta vrtca.
Svet vrtca predstavlja in zastopa predsednik sveta vrtca, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta vrtca.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca.
Člani sveta vrtca so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj vodi strokovno delo vrtca in je odgovoren za strokovnost dela vrtca.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca po postopku, določenim z zakonom.
20. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
21. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovna organa
22. člen
Strokovna organa vrtca sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo in naloge obeh strokovnih organov določa zakon.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Naloge sveta staršev določa zakon.
VI. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Premoženje, s katerim upravlja vrtec in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Vrtec lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Vrtec je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Vrtec je odgovoren ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
25. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
– plačil staršev,
– iz donacij in drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
26. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti vrtca se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI VRTCA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Vrtec je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Enote vrtca nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Vrtec je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti vrtca.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN VRTCEM
28. člen
Ustanovitelj ima do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Vrtec je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega delovnega načrta in razvoja vrtca,
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni program dela,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
X. JAVNOST DELA
29. člen
Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov vrtca ter vzgojno-izobraževalnem delu vrtca starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti, obvešča javnost o delu vrtca.
XI. SPLOŠNI AKTI VRTCA
30. člen
V primeru potrebe po podrobnejši ureditvi, sprejme svet vrtca pravila v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon in katere sprejme svet vrtca, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Za čas do imenovanja ravnatelja vrtca, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice vrtca Ana Mislej, ki je pooblaščena, da opravi vse potrebno za začetek dela vrtca.
32. člen
Svet vrtca se mora oblikovati po določilih tega odloka v šestdesetih dneh od vpisa vrtca v sodni register.
33. člen
Vpis vrtca v sodni register mora v.d. ravnateljice priglasiti najkasneje v petnajstih dneh od njenega imenovanja.
34. člen
Z dnem vpisa vrtca v sodni register nadaljujejo delo v Vrtcu Galjevica, delavci, razporejeni skladno z 2., 3. in 4. členom sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode (Uradni list RS, št. 114/03).
35. člen
Zavod začne opravljati svojo dejavnost v skladu z zakonom in s tem odlokom z dnem vpisa v sodni register.
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-73
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost