Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004

Kazalo

1175. Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, stran 3038.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik opredeljuje električno opremo, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, zahteve za njeno varnost in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, za dajanje električne opreme v promet.
2. člen
(pomen izrazov)
Za namene tega pravilnika pomeni "električna oprema" vsako opremo, pri kateri se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1.000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1.500 V za enosmerni tok, razen električne opreme in pojavov, navedenih v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. IZJEME
3. člen
(izvoz v tretje države)
Ta pravilnik ne zajema električne opreme, namenjene za izvoz v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
Evropski gospodarski prostor predstavljajo poleg držav članic EU še Islandija, Liechtenstein in Norveška.
III. DAJANJE V PROMET
4. člen
(zahteve)
Ta pravilnik določa ukrepe, ki zagotavljajo, da se v promet daje samo taka oprema, ki je konstruirana v skladu z dobro inženirsko prakso za varnost in je v veljavi Evropski skupnosti, in ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali premoženja, če je primerno vgrajena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je izdelana.
Glavni elementi varnosti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku, so določeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(izpolnjevanje zahtev pravilnika)
Električni opremi, ki ustreza določbi prejšnjega člena tega pravilnika, se ob pogojih iz 7. in 8. člena tega pravilnika, ne sme omejevati prostega dajanja v promet iz varnostnih razlogov.
6. člen
(zahteve pri priključitvi na omrežje ali pri dobavi električne energije)
Podjetja za distribucijo in prenos električne energije ne smejo pri priključevanju na omrežje ali pri dobavi električne energije uporabnikom električne opreme postavljati strožjih zahtev za varnost električne opreme, kot so opredeljene v 4. členu tega pravilnika.
IV. DOMNEVA O SKLADNOSTI
7. člen
(seznam slovenskih standardov)
Minister, pristojen za gospodarstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti električne opreme z zahtevami po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
Kadar je električna oprema izdelana v skladu s standardi, navedenimi v seznamu standardov, ki opredeljujejo način izpolnjevanja ene ali več bistvenih varnostnih zahtev, velja domneva, da je v skladu z ustreznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami, določenimi v 4. členu tega pravilnika.
Če slovenski standardi še niso izdani, velja domneva, da je električna oprema proizvedena v skladu z določbami 4. člena tega pravilnika, če ustreza varnostnim zahtevam Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki (European Committee for Electrotechnical Standardization; CENELEC) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (International Electrotechnical Commission; IEC).
Če standardi iz prvega odstavka tega člena in varnostne zahteve iz drugega odstavka tega člena še niso pripravljeni in izdani, velja domneva, da je električna oprema skladna z zahtevami 4. člena tega pravilnika ter se ne sme omejevati njenega dajanja v promet in prostega pretoka, če je izdelana v skladu z varnostnimi zahtevami, podanimi v veljavnem standardu države članice EU, iz katere prihaja proizvajalec, če ta standard zagotavlja enakovreden nivo varnosti, kot se zahteva v Republiki Sloveniji.
8. člen
(skladnost z določbami pravilnika)
Na električno opremo je treba pred predajo v promet namestiti oznako CE, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika, ki dokazuje skladnost z določbami tega pravilnika in s postopkom za ugotavljanje skladnosti, opisanim v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Če nadzorni organ, določen v 11. členu tega pravilnika, zahteva dodatna pojasnila, lahko proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti v roku, ki ga določi nadzorni organ, predloži poročilo o skladnosti električne opreme z določbami 4. člena tega pravilnika, ki ga je sestavil organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu z določbo 12. člena tega pravilnika.
Če za električno opremo veljajo še drugi predpisi, ki prav tako zahtevajo oznako CE, ta oznaka pomeni, da se pri omenjeni opremi predpostavlja tudi skladnost z določili teh predpisov.
V. OBVEŠČANJE
9. člen
(ukrepi nadzornega organa)
Če nadzorni organ, ki izvaja nadzor trga, iz varnostnih razlogov prepove dajanje neke opreme v promet ali če omeji njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in podati razloge za tako odločitev, predvsem pa navesti:
– ali je njeno neskladnost s 4. členom tega pravilnika mogoče pripisati nezadostnostim v harmoniziranih standardih ali nezadostnostim v določbah tretjega in četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika;
– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati napačni uporabi takšnih standardov oziroma publikacij;
– ali je njeno neskladnost mogoče pripisati temu, da ni uporabljena dobra inženirska praksa, predpisana v 4. členu tega pravilnika.
VI. OZNAKA CE
10. člen
(CE označevanje)
Proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora na opremo ali, če to ni mogoče, na njeno embalažo, na predstavitveno dokumentacijo ali na garancijsko izjavo, namestiti oznako skladnosti CE v skladu z zahtevami v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, tako da je vidna, lahko čitljiva in obstojna.
Na električno opremo ni dovoljeno nameščati oznak, ki bi lahko zavajale glede pomena in oblike oznake CE. Na električni opremi, njeni embalaži, navodilih ali garancijski izjavi so lahko nameščene tudi druge oznake, če s tem vidnost in čitljivosti oznake CE ni zmanjšana.
Ne glede na določbe 9. člena tega pravilnika velja:
– če nadzorni organ na trgu ugotovi, da je oznaka CE nameščena neupravičeno, mora proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti poskrbeti za to, da bo električna oprema glede določb, ki zadevajo oznako CE, izpolnjevala veljavne predpise ter prenehati s kršitvami pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ,
– če se neustreznosti ne odpravijo, mora nadzorni organ ukreniti vse potrebno, da se prepreči oziroma prepove dajanje v promet neustrezne električne opreme ali da se neustrezna električna oprema umakne s trga v skladu s postopkom, določenim v 9. členu tega pravilnika.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Tržna inšpekcija Republike Slovenije.
Nadzorni organ mora o vsakem ukrepu glede omejevanja ali prepovedi dajanja električne opreme v promet, ki ga izvede v skladu z določbo 9. člena, obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Obveščanje izvede v skladu s predpisom o načinu izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
Obveščanje Evropske komisije in držav članic EU o ukrepih nadzornih organov iz prejšnjih odstavkov tega člena se izvede v skladu s predpisom o načinu izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
12. člen
(organi za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti)
V skladu z 12., 13. in 14. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, določi organ za izvajanje postopkov o ugotavljanju skladnosti električne opreme po tem pravilniku.
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o priglasitvi organov iz prejšnjega odstavka v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00 in 27/02) preneha veljati 1. maja 2004.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.
Št. 017-126/2002
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
EVA 2003-2111-0110
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
٭ Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih meja (73/23/EGS) kot je bila dopolnjena z direktivo ES 93/68/EGS.
                  PRILOGA I

  Glavni elementi ciljev v zvezi z varnostjo električne opreme, namenjene za
uporabo znotraj določenih napetostnih mej

  1. Splošni pogoji

  a) Na električni opremi ali, če to ni mogoče, na spremljevalnem obvestilu
morajo biti označene bistvene lastnosti, katerih upoštevanje in poznavanje
zagotavlja, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere
je bila narejena.

  b) Na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na embalaži mora biti jasno
odtisnjeno ime proizvajalca ali zaščitna znamka ali blagovna znamka.

  c) Električna oprema in njeni sestavni deli morajo biti izdelani tako, da
zagotavljajo varno in pravilno sestavljanje in priključitev.

  d) Električna oprema mora biti zasnovana in izdelana tako, da je 
zagotovljena
zaščita pred nevarnostmi, navedenimi v 2. in 3. točki te Priloge, pod pogojem, 
da
se oprema uporablja za namene, za katere je bila narejena, in je ustrezno
vzdrževana.

  2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme

  V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo:

  a) da so osebe in domače živali primerno zaščitene pred nevarnostjo fizične
poškodbe ali drugo škodo, ki jo utegne povzročiti neposreden ali posreden dotik 
z
električno napetostjo;

  b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanja, ki bi
povzročili nevarnost;

  c) da so osebe, domače živali in premoženje primerno zaščiteni pred
neelektričnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči električna oprema in ki se
odkrijejo na podlagi izkušenj;

  d) da izolacija ustreza predvidenim okoliščinam.

  3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na
električno opremo

  V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo:

  a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve na tak 
način,
da osebe, domače živali ali premoženje niso ogroženi;

  b) da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih
okoliških razmerah na tak način, da osebe, domače živali in premoženje niso
ogroženi;

  c) da električna oprema ne ogroža oseb, domačih živali in premoženje v
predvidljivih razmerah zaradi preobremenitev.
                  PRILOGA II
      Električna oprema in pojavi izven obsega tega pravilnika

  Električna oprema, ki se uporablja v eksplozivni atmosferi.
  Električna oprema za radiološke in medicinske namene.
  Električni deli za tovorna in osebna dvigala.
  Števci električne energije.
  Vtiči in vtičnice za domačo uporabo.
  Električni pastirji.
  Elektromagnetne združljivosti.
  Specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, zrakoplovih ali
železnici, ki izpolnjuje varnostna določila drugih mednarodnih organov, v katerih
sodelujejo države članice.
                PRILOGA III
      Oznaka o skladnosti CE in ES izjava o skladnosti

  A) Oznaka o skladnosti CE

  Oznaka CE je sestavljena iz začetnic "CE", ki imajo naslednjo obliko:
  – če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba upoštevati razmerja, podana na
zgornji kalibrirani risbi,
  – razni sestavni deli oznake CE morajo imeti enako vertikalno dimenzijo, ki ne
sme biti manjša od 5 mm.

  B) ES izjava o skladnosti

  ES izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje elemente:

  – ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem
v Evropski skupnosti,
  – opis električne opreme,
  – napotitev na harmonizirane standarde,
  – kjer je to primerno, napotitev na specifikacije, na katere se ES izjava o
skladnosti nanaša,
  – identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen, da prevzema obveznosti v imenu
proizvajalca, ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti,
  – zadnji dve številki leta, v katerem je bila oznaka CE nameščena na
električno opremo.
                  PRILOGA IV
             Interna kontrola proizvodnje

  1. Interna kontrola proizvodnje je postopek, pri katerem proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik, ki izvršuje obveznosti v skladu z 2. točko te
priloge, zagotavlja in izjavlja, da električna oprema izpolnjuje zahteve tega
pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski
skupnosti mora namestiti oznako CE na vsak proizvod in podati pisno ES izjavo o
skladnosti.

  2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo v skladu z zahtevami v
3. točki te priloge in jo mora imeti na razpolago on ali njegov pooblaščeni
zastopnik s sedežem v Skupnosti za nadzorni organ, kot je opredeljen v 11. členu
tega pravilnika, za namene inšpekcije vsaj še 10 let potem, ko je proizveden
zadnji proizvod. Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nista
ustanovljena v Evropski skupnosti, je to obveznost odgovorne osebe, ki da
električno opremo na trg.

  3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti, da se z njeno pomočjo ugotovi
skladnost električne opreme z zahtevami tega pravilnika. Za tako ugotovitev mora
tehnična dokumentacija vsebovati podatke o zasnovi, proizvodnji in delovanju
električne opreme. Vsebovati mora:
  – splošni opis električne opreme,
  – shematičen prikaz zasnove, izdelavne risbe ter načrte komponent,
podsestavov, vezij itd.,
  – opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje omenjenih risb, shem in
delovanja električne opreme,
  – seznam standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali delno, ter opis
rešitev za dosego skladnosti s tem pravilnikom, kadar standardi niso bili
uporabljeni,
  – rezultate izračunov pri razvoju, izvedenih preiskav itd.,
  – poročila o preskusih.

  4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski
skupnosti mora hraniti kopijo ES izjave o skladnosti skupaj s tehnično
dokumentacijo.

  5. Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da proizvodni proces zagotavlja
skladnost proizvedene električne opreme s tehnično dokumentacijo, navedeno v 2.
točki te priloge ter z zahtevami tega pravilnika.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti