Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004

Kazalo

1017. Razlaga kolektivne pogodbe grafične dejavnosti, stran 2769.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe grafične dejavnosti je na podlagi 68. člena kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98, 39/99 in 64/01) v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) na sejah dne: 11. 9., 19. 9., 24. 9., 17. 10., 21. 11. 2003 in 26. 1. 2004 sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
grafične dejavnosti
Komisija za razlago kolektivne pogodbe grafične dejavnosti je sprejela razlago uporabe določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98, 39/99 in 64/01) in z njo določila katere določbe kolektivne pogodbe se po 1. 1. 2003 uporablja in določbe, ki se ne uporabljajo tako, kot sledi:
I
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti,
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti,
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek,
6. člen – Minimalni standardi – se uporablja v celoti,
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti,
8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja,
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporablja se šesti odstavek,
10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek, ne uporablja se drugi odstavek,
11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti,
12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov del – se ne uporablja,
13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja,
14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj,
15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja,
16. člen – Delo na domu – uporabljata se drugi in tretji odstavek, ne uporabljata se prvi in četrti odstavek,
17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti,
18. člen – Začasno prenehanje potreb po delu delavcev – se ne uporablja,
19. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti,
20. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – se uporablja v celoti,
21. člen – Delovni čas – uporablja se drugi, tretji, četrti, šesti in sedmi odstavek, ne uporabljata se prvi in peti odstavek,
22. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja,
23. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti,
24. člen – Razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja,
25. člen – Letni dopust – uporabljajo se drugi, tretji in peti, odstavek, ne uporabljata se prvi in šesti odstavek. V četrtem odstavku se v napovednem stavku črtajo besede »določenega v prvem odstavku tega člena« in v celoti uporabljajo 1., 2., 3. in 5. in 6. točka, v 4. točki pa se uporabljajo prva, druga, tretja, četrta in šesta alinea, ne uporablja se peta alinea,
26. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti,
27. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja,
28. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja,
29. člen – Odškodnina – se ne uporablja,
30. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti,
31. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti,
32. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti,
33. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti,
34. člen – Izpiti – se uporablja v celoti,
35. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti,
36. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti s tem, da se pojem »razporediti« uporablja kot ponudbo sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z 90. členom zakona,
37. člen – Vajenci – se uporablja v celoti,
38. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti,
39. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti,
40. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti,
41. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti,
42. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti,
43. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti,
44. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti,
45. člen – Plače – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ne uporablja se deveti odstavek,
46. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti,
47. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti,
48. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti,
49. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti,
50. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, sedmi in osmi odstavek, pri čemer se za izračun nadomestila posameznega delavca uporablja določba, ki je za delavca ugodnejša, ne uporabljajo se četrti, peti in šesti odstavek,
51. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti,
52. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti,
53. člen – Drugi osebni prejemki:
1. Regres za letni dopust – namesto 1. točke 53. člena se uporablja neposredno 131. člen ZDR,
2. Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti,
3. Odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti,
4. Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti,
54. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti,
55. člen – Inovacije – se uporablja v celoti,
56. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja,
57. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti,
58. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti,
59. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti,
60. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti,
61. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
62. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
63. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti,
64. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti,
65. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti,
66. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti,
67. člen – Objava – se uporablja v celoti,
68. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
69. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti,
70. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti,
71. člen – Začetek uporabe – se uporablja v celoti.
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Ta razlaga kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 26. januarja 2004.
Predsednik komisije
Peter Pregl l. r.