Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2004 z dne 20. 2. 2004

Kazalo

671. Odlok o spremembi lokacijskega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza, stran 1678.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 5. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi lokacijskega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejema sprememba lokacijskega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal Studio 3 d.o.o. Ajdovščina pod številko 403-1-03, septembra 2003.
Program priprave objavljen v Snežniku uradne objave, 31. marec 2003 obravnava izdelavo spremembe ureditvenega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 111/02), ki je stopil v veljavo v času priprave spremembe, ne obravnava več izdelave ureditvenih načrtov temveč se novi izvedbeni načrti imenujejo lokacijski načrti.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilne opise in načrtne prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, lego in velikost objektov, potek napeljav in zunanje ureditve.
Besedilni del:
1. uvod,
2. smernice nosilcev urejanja prostora,
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev,
4. odlok.
Risbe:
1. izvleček iz prostorskega plana Občine Il. Bistrica,
2. izvleček iz urbanistične zasnove – namenska raba prostora,
3. izvleček iz urbanistične zasnove – način urejanja,
4. izvleček iz ureditvenega načrta – arhitektonska zazidalna situacija,
5. ureditveno območje,
6. načrt parcele,
7. geodetski načrt obstoječega stanja,
8. ureditvena situacija,
9. zakoličbena situacija,
10. situacija napeljav,
11. prometna situacija,
12. situacija vodovodnega priključka,
13. situacija električnega priključka.
II. OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje obravnave leži v k.o. Trnovo in obsega del parcele št. 995. Vse parcelne številke so v k.o. Trnovo. Izhodiščna točka je tromeja parc. št. 995, 1017/32 in 1025/6. Od tu poteka meja pravokotno na parc. št. 1039. Nadaljuje se po meji parc. št. 995 proti JZ in naprej po tej meji vse do izhodiščne točke.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
V območju obravnave so predvideni naslednji posegi:
– gradnja trgovskega centra,
– gradnja zunanjih parkirišč za osebna vozila,
– izvedba potrebne komunalne infrastrukture,
– ureditev ostalih zunanjih površin.
5. člen
Znotraj območja obravnave ni dopustno razvijati in instalirati dejavnost, katere stranski produkt je onesnažena tehnološka voda, emisije v podzemlje, oziroma dejavnost, ki ima prekomerno emisijo v ozračje. Prepovedano je skladiščenje strupenih snovi, ki delujejo v obliki plina.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
(1) Podrobnejši pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma drugih posegov v prostor na tem območju so navedeni v besedilnem delu lokacijskega načrta.
(2) Horizontalni gabariti so podani v zakoličbeni situaciji.
(3) Vertikalni gabariti: etažnost objekta trgovskega centra je pritlična, z možnostjo izvedbe notranje medetaže, zunanja višina objekta je maks. 7 m.
(4) Višinska regulacija zunanjih površin mora upoštevati stanje na terenu in ga s čim manjšimi odstopanji spremeniti za nove potrebe.
(5) Neprometne in nepohodne zunanje talne površine je potrebno ozeleniti in poskrbeti za vzdrževanje.
(6) Oblikovanje trgovskega objekta mora upoštevati določila v spremembi lokacijskega načrta.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA
7. člen
(vodovod)
Objekt trgovskega centra se priključuje na javni vodovod v skladu z upravičenimi zahtevami upravljavca javnega vodovoda.
8. člen
(hidrantno omrežje)
Za zadostitev zahtevam požarne varnosti je potrebna instalacija dodatnih zunanjih hidrantov in izgradnja notranjega hidrantnega omrežja v skladu z določili študije požarne varnosti, ki se bo izdelala v sklopu izdelave projektne dokumentacije.
9. člen
(fekalna kanalizacija)
Fekalna kanalizacija iz objekta se priključuje na kolektor javne kanalizacije, ki poteka vzdolž Vilharjeve ceste.
10. člen
(meteorna kanalizacija)
Meteorne vode se vodijo v meteorni kanal, ki poteka vzdolž Vilharjeve ceste oziroma v obstoječo meteorno kanalizacijo parkirnih površin. Meteorne vode z utrjenih prometnih površin se morajo pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo očistiti v lovilcu maščob in olj.
11. člen
(elektro omrežje)
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječo infrastrukturo za napajanje z električno energijo kompleksa in javno distribucijsko omrežje znotraj lokacijskega načrta. Za elektroenergetske potrebe trgovskega centra in zunanje ureditve je predvidena izvedba NN kablovoda od TP TIB (do priključne moči 100 kW), za večjo moč je potrebna izgradnja nove TP v samem območju z vzankanjem v kablovod 20 kV TN Soča – TN Transport. Vse kabelske trase se predvidi v cevni kabelski kanalizaciji.
12. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objekta se določi v projektni dokumentaciji. Dopustno je ogrevanje z ekološko sprejemljivimi energenti.
13. člen
(javna razsvetljava)
Območje se opremi z javno razsvetljavo, da se zadosti potrebam po osvetlitvi zunanjih površin. Upoštevati je potrebno že obstoječe kandelabre javne razsvetljave.
14. člen
(telefon in kabelska TV)
Objekt trgovskega centra se lahko priključi na telefonsko omrežje in omrežje kabelske TV.
15. člen
(plinska instalacija)
Objekt se lahko priključi na plinsko omrežje, ki poteka vzdolž Vilharjeve ceste. Priključek na odcep ob križišču.
16. člen
(križanja)
Križanja napeljav komunale infrastrukture morajo biti izvedena v skladu z normativi in upravičenimi zahtevami upravljavcev posameznih napeljav.
17. člen
(varovanje proti hrupu)
Pri projektiranju, gradnji objektov in razmejitvi prostorov morajo udeleženci pri graditvi objekta upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 47/95).
V območju obravnave je potrebno upoštevati III. stopnjo zahtevnosti glede varstva pred hrupom.
18. člen
(varovanje zraka)
Za ogrevanje objekta je potrebno uporabljati samo ekološko sprejemljive energente.
Upoštevati je potrebno uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94 in 65/98) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94).
19. člen
(zbiranje odpadkov)
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zato namenjenih zabojnikih ali ustreznih posodah in poskrbeti za odvoz na deponijo javnih odpadkov. Lokacija depoja za odpadke mora biti dostopna iz smeri javnega dostopa, površina tlakovana in nedrsljiva.
VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA
20. člen
Območje sega v varovalni pas glavne ceste G I-6 (Vilharjeva cesta).
Območje se priključuje na glavno in regionalno cesto R II-40 (Šercerjeva cesta) preko že obstoječih cestnih priključkov, ki se bosta koristila tudi za potrebe novih dejavnosti v območju.
Na zunanjih površinah območja se bo uredilo ustrezno število parkirnih mest za osebna vozila.
VII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen
Vsi gradbeni posegi v celotnem območju obravnave se izvedejo v eni etapi.
VIII. OSTALE DOLOČBE
22. člen
(začasna namembnost)
Do izgradnje objektov po tem lokacijskem načrtu se zemljišča uporabljajo za obstoječi namen.
23. člen
(tolerance)
Dopustna odstopanja pri gabaritih in namembnosti objektov in naprav so podrobno določena v poglavju 3.5. Dopustna odstopanja lokacijskega načrta.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Uporaba lokacijskega načrta je obvezna za investitorje in izvajalce pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi gradbenih posegov na območju obravnave. Pri izvajanju določil lokacijskega načrta morajo biti, glede na njihova določila, upoštevani vsi trenutno veljavni resorni predpisi.
25. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom na Občini Ilirska Bistrica.
26. člen
S tem odlokom se ukinjajo določbe odloka o ureditvenem načrtu za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza (Uradne objave PN, št. 15/93, popr. 20/93), ki se nanašajo na posege v območju obravnave po tem odloku (del parc. št. 995 k.o. Trnovo).
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-0002/02-231
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost