Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996

Kazalo

3150. Odlok o grbu in zastavi Občine Lendava, stran 4547.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 5. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) ter v skladu z določbami zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom madžarske narodne skupnosti Občine Lendava na seji dne 12. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Lendava in način njune uporabe.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
4. člen
Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugledu občine.
Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
6. člen
Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave kot je določeno v 5. in 10. členu tega odloka, izda župan občine.
II. GRB
7. člen
Grb Občine Lendava je na modrem ščitu poznogotske oblike. Na njem je štirioglati grad, ki stoji na zelenem hribu, pod katerim tečejo trije srebrni (beli) potoki v dnu ščita. Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato (rumeno) trikotno zastavo.
Osnovne barve grba Občine Lendava:
1. PANTONE
a) modra: Feflex blue,
b) zelena: 376 C,
c) rumena: 109 C.
2. CMYK
a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0,
b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0,
c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0.
8. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov,
– v uradnih prostorih Občine Lendava,
– na svečanih sejah občinskega sveta.
9. člen
Grb občine se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na vabilih, čestitkah, označbah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo župan občine, predsednik, podpredsednik ter člani občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje njihovih funkcij v občini,
– na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini,
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih zavodih,
– na avtomobilskih registrskih tablicah,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
10. člen
Podjetja in druge pravne ali fizične osebe so dolžne zaprositi, da se jim dovoli uporaba grba zlasti v:
– zaščitnem znaku,
– obliki spominkov, značk, našitkov ipd.
11. člen
Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma, mora biti grb občine v sredini razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v drugih primerih, določenih z zakonom.
III. ZASTAVA
12. člen
Zastava Občine Lendava je izdelana v razmerju stranic 1:3 (štirina:višini). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se konča na tretji četrtini belega polja.
Osnovne barve zastave Občine Lendava:
1. PANTONE
a) modra: Feflex blue,
b) zelena: 376 C,
c) rumena: 109 C.
2. CMYK
a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0,
b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0,
c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0.
13. člen
Zastava Občine Lendava je stalno izobešena:
– na objektu oziroma pred vhodom na sedež občine,
– na objektu oziroma pred vhodom gradu,
– v sejni sobi občine,
– v centru mesta Lendava,
– v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.
14. člen
Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih praznikov v krajevnih skupnostih na območju Občine Lendava.
Zastava Občine Lendava se lahko izobesi tudi:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Madžarske narodne skupnosti,
– na kulturnih in športnih prireditvah,
– ob obisku uradnih delegacij.
15. člen
Izobešene zastave v primerih iz 14. člena, se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Madžarske narodne skupnosti je zastava občine na levi strani.
V vseh ostalih primerih se uporabljajo določbe zakona.
17. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Lendava, skrbi občinska uprava, ki daje tudi potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj, vodi evidenco izdanih dovoljenj ter opravlja druga strokovna administrativna opravila v zvezi z uporabo grba in zastave.
IV. NADZORSTVO
18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalni inšpektor.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:
1. uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);
2. uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (3. člen);
3. če grb in zastavo uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev (4. člen);
4. če uporablja grb ali simbole grba v nasprotju z 9. členom odloka;
5. če izobesi zastavo v nasprotju z 14. členom odloka;
6. če ne odstrani izobešene zastave v 24. urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena (15. člen);
7. če nima ustreznega dovoljenja iz 5. in 10. člena odloka;
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznujeta tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 12. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost