Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

138. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje, stran 362.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 16. 12. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Mestnega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99 in 117/00) se v 9. členu doda nov stavek, ki se glasi:
»Za korespondenčne seje sveta in njegovih delovnih teles se denarno nadomestilo ne izplačuje.«
2. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.«
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Korespondenčna seja se skliče za odločanje o zadevah, o katerih je nujno takojšnje sprejetje odločitve sveta.
Korespondenčna seja se ne more sklicati o zadevah, za katere je pri odločanju potrebna dvotretjinska večina glasov.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklic in gradivo za korespondenčno sejo morata biti svetnikom vročena z osebno dostavo in voditi se mora evidenca o tem, katerim svetnikom je bilo gradivo vročeno. S sklicem seje se določi komu in na kakšen način se sporoči odločitev.«
4. člen
V 24. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Na korespondenčni seji se veljavno sklepa, če je sklic seje z gradivom prejela večina svetnikov.«
5. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedama »tajnik sveta« dodajo besede »in drugi vabljeni«.
6. člen
V prvem odstavku 37. člena se med besedo »in« in besedami »ne daljša kot 3 minute« vstavi beseda »praviloma«.
V petem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
»Predlog za podaljšanje trajanja razprave mora biti podan pri sprejemanju dnevnega reda.«
7. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glasuje se hkrati z glasovalno napravo ali ustreznimi glasovalnimi tablicami.«
8. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
Svetniki lahko na korespondenčni seji svojo odločitev (za, proti) sporočijo do roka, ki je določen s sklicem seje.
Za sprejemanje odločitev na korespondenčni seji sveta se smiselno uporabljajo določila statuta Mestne občine Celje in tega poslovnika o odločanju na redni ali izredni seji sveta.«
9. člen
V 60. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na sejah sveta se dajejo poročila o tem, kateri organi, osebe in institucije, ki jim je bilo posredovano vprašanje, se niso odzvali.«
10. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
O korespondenčni seji sveta se naredi zapisnik.
V zapisniku mora biti navedeno: število svetnikov, ki jim je bilo vročeno gradivo, koliko svetnikov je glasovalo za predlog in koliko proti predlogu, rezultat glasovanja in sklepi, ki so bili sprejeti.«
11. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen
Delovna telesa imajo lahko korespondenčne seje.
Korespondenčna seja se izvede v primeru, ko jo je zaradi same vsebine zadeve smiselno tako izvesti. O načinu sklica seje, seznanitve z gradivom ali dostave gradiva in sporočanja odločitev odloči predsednik delovnega telesa.
Na seji se veljavno sklepa, če je sodelovala večina članov delovnega telesa.
Odločitve na korespondenčni seji se sprejemajo z večino opredeljenih glasov sodelujočih članov delovnega telesa.
Na korespondenčni seji se ne more odločati o stvareh, ki imajo za posledico finančno obveznost Mestne občine Celje.«
12. člen
V 96. členu se med besedama »preuči« in »do« vstavi besedilo »in po možnosti vključi v odlok«.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti