Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

182. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2004, stran 433.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 11. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vipava.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji za občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v tisoč tolarjev
 
Skupina/podskupina kontov                         Proračun
                                     leta 2004
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  714.000
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        442.017
70 DAVČNI PRIHODKI                            381.701
  700 Davki na dohodek in dobiček                    271.000
  703 Davki na premoženje                         52.782
  704 Domači davki na blago in storitve                  57.919
  706 Drugi davki                               -
71 NEDAVČNI PRIHODKI                            60.316
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            54.575
  711 Takse in pristojbine                         2.721
  712 Denarne kazni                             420
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 100
  714 Drugi nedavčni prihodki                       2.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI                           27.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                10.000
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega premoženja       17.000
73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                          244.983
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      244.983
 
Skupina/podskupina kontov                         Proračun
                                     leta 2004
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                  714.000
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        442.017
70 DAVČNI PRIHODKI                            381.701
  700 Davki na dohodek in dobiček                    271.000
  703 Davki na premoženje                         52.782
  704 Domači davki na blago in storitve                  57.919
  706 Drugi davki                               -
71 NEDAVČNI PRIHODKI                            60.316
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            54.575
  711 Takse in pristojbine                         2.721
  712 Denarne kazni                             420
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 100
  714 Drugi nedavčni prihodki                       2.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI                           27.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                10.000
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega premoženja       17.000
73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                          244.983
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      244.983
 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                       96.729
 
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov                         Proračun
                                     leta 2004
  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              25.640
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      25.640
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev                     25.000
  752 Kupnine iz naslova privatizacije                    640
 
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                       192
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV               192
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            192
 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                25.448
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov                         Proračun
                                     leta 2004
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        100.000
50 ZADOLŽEVANJE                              100.000
  500 Domače zadolževanje                        100.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga
 
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
  (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                 100.000
 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI. +X.)                     96.729
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov                      Proračun
                                  leta 2004
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                34.941
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      1.921
70  DAVČNI PRIHODKI                            -
   700 Davki na dohodek in dobiček
   703 Davki na premoženje
   704 Domači davki na blago in storitve                 -
   706 Drugi davki                            -
71  NEDAVČNI PRIHODKI                         1.921
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          1.921
   711 Takse in pristojbine                        -
   712 Denarne kazni                           -
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki
72  KAPITALSKI PRIHODKI                        1.800
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             1.800
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                         10.100
   730 Prejete donacije iz domačih virov               10.100
   731 Prejete donacije iz tujine                     -
74  TRANSFERNI PRIHODKI                        21.120
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    21.120
 
B) SKUPAJ ODHODKI
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 36.485
40  TEKOČI ODHODKI                          17.275
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 -
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             -
   402 Izdatki za blago in storitve                 17.275
   403 Plačila domačih obresti                      -
   409 Rezerve                              -
41  TEKOČI TRANSFERI                          2.100
   410 Subvencije                             -
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            1.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        1.100
   413 Drugi tekoči domači transferi
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                       17.110
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              17.110
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                        -
   430 Investicijski transferi
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                     1.544
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov                      Proračun
                                  leta 2004
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        0
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
 
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)                 -1.544
 
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               1.544
 
   XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu.
Prevzete obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere ne smejo presegati 20 % pravice porabe analitične proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravice porabe posamezne proračunske postavke v sprejetem finančnem načrtu, s tem da se lahko za posamezno investicijo s pogodbo sprejme obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjem letu, največ do 80 % zneska, ki je za prihodnje leto predviden v načrtu razvojnega programa Občine Vipava.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2004 oblikuje v višini 1,352.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan, proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine 10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 100,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2004 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo investicije šola Podnanos, za gradnjo stanovanjskega bloka Ob Beli (Vrhpoljski blok), kanalizacijo Vrhpolje in za gradnjo vodovodnega omrežja v naseljih Lože, Manče, Podraga in Slap.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občin.
Št. 40302-0001/2004
Vipava, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost