Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

113. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko, stran 321.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) S tem sklepom se uredijo razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Goričko.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Goričko.
(3) Sedež zavoda je Grad 191, 9260 Grad.
(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je štirioglate oblike z dolžino 36 mm in širino 28,5 mm. V zgornjem delu je stiliziran znak trilateralnega parka, pod njim pa je najprej besedilo krajinski park, pod njim je beseda Goričko in pod njo beseda Slovenija.
(5) Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja Krajinskega parka Goričko (v nadaljnjem besedilu: krajinski park) naslednje naloge:
– pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka,
– sprejema letne programe dela parka na podlagi načrta upravljanja krajinskega parka in opravlja oziroma skrbi za tam določene naloge,
– stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v krajinskem parku v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi dobrinami ter pripravlja poročila o stanju v krajinskem parku,
– izvaja varstvene režime, naravovarstvene naloge in razvojne usmeritve, določene z uredbo o Krajinskem parku Goričko,
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v krajinskem parku,
– sklepa pogodbe o varstvu v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave,
– sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na krajinski park,
– sodeluje z regionalno razvojno agencijo pri pripravi skupnega razvojnega programa,
– sodeluje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja,
– usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v zvezi s krajinskim parkom,
– sodeluje pri mednarodnih projektih, tudi z namenom pridobivanja sredstev za delovanje krajinskega parka, predstavitvah in strokovnih raziskavah ter skrbi za izvajanje projektov, ki jih je prevzel,
– skrbi za predstavitev krajinskega parka, ki vključuje tudi ozaveščanje javnosti o pomenu krajinskega parka,
– zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijski center krajinskega parka,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja krajinskega parka,
– sodeluje z lastniki zemljišč na območju krajinskega parka ter jim strokovno pomaga in svetuje,
– upravlja v prilogi tega sklepa navedene nepremičnine v krajinskem parku, ki so v lasti države,
– pripravlja in vzdržuje poti in označbe v krajinskem parku ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za obiskovanje, ter opravlja vodniško službo na območju krajinskega parka,
– ureja naravne vrednote ali dele parka za ogledovanje in obiskovanje skladno z načrtom upravljanja parka.
(2) V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi druge naloge.
4. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še naslednji nalogi:
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na krajinski park,
– izvaja neposredni nadzor v krajinskem parku.
5. člen
(1) Naloge zavoda iz 3. in 4. člena tega sklepa so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 – prečiščeno besedilo) razvrščene:
DE/22.1    Založništvo
F/52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
F/52.630   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.239   Druge nastanitve za krajši čas
H/55.304   Dejavnost premičnih in provizoričnih
       gostinskih obratov
H/55.4    Točenje pijač
I/63.3    Dejavnost potovalnih agencij in
       organizatorjev potovanj; s turizmom
       povezane dejavnosti
K/70.1    Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.2    Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.32    Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
       po pogodbi
K/72.100   Svetovanje o računalniških napravah
K/72.200   Svetovanje in oskrba z računalniškimi
       programi
K/72.3    Obdelava podatkov
K/72.4    Omrežne podatkovne storitve
K/73.1    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju naravoslovja in tehnologije
K/73.2    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
       področju dužboslovja in humanistike
K/74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.2    Prostorsko načrtovanje, projektiranje in
       podjetniško svetovanje
K/74.4    Oglaševanje
K/74.8    Raznovrstne poslovne dejavnosti
M/80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
       in usposabljanje, d.n.
O/92.110   Snemanje filmov in video filmov
O/92.511   Dejavnost knjižnic
O/92.52    Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
       dediščine
O/92.53    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
       ter naravnih rezervatov.
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.
7. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet sestavlja 11 članov in sicer:
– šest predstavnikov ustanovitelja, od katerih Vlada Republike Slovenije imenuje po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ministrstva, pristojnega za prostor, in službe vlade, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v zavodu;
– dva predstavnika občin, ki se nahajajo na območju krajinskega parka, in ju imenujejo občine;
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo nevladne organizacije s področja ohranjanja narave,
– en predstavnik regionalne razvojne agencije, ki ga imenuje regionalna razvojna agencija, pristojna za območje krajinskega parka.
(3) Mandat članov sveta je štiri leta. Po preteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen.
8. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed svojih predstavnikov; njegovega namestnika izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov občin.
9. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge, s tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene naloge.
10. člen
(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, en strokovnjak iz vrst delavcev zavoda ter en zunanji strokovnjak.
(2) Strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda in zunanjega strokovnjaka v strokovni svet imenuje svet zavoda.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
12. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
13. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne usmeritve,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– pozna področje dela zavoda,
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
(2) Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
(1) Zavod upravlja z vsem premoženjem, ki mu je bilo dano v upravljanje s tem sklepom in drugimi pravnimi akti.
(2) Nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije na območju krajinskega parka in so dane zavodu v upravljanje s tem sklepom, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
15. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje krajinskega parka:
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do sedme alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni za izvajanje razvojnih usmeritev krajinskega parka v skladu z načrtom upravljanja.
16. člen
(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
18. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
(2) Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
19. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, sklene z zavodom.
(2) Zavod pripravi petletni načrt upravljanja krajinskega parka, letno pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.
(3) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(4) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v štirih mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-16/2003-2
Ljubljana, dne 8. januarja 2003.
EVA 2003-2511-0240
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
  Priloga

  Nepremičnina:
  – kulturni spomenik državnega pomena grad Grad (Uradni list RS, št. 81/99 in
55/02), ki obsega naslednje parc. št., k.o. Grad: 1695, 1696, 1697, 1698, 1701,
1702, 1703 v lasti Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti