Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

95. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev, stran 293.

Na podlagi 5. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil društev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) v skladu s 25. členom zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99), z zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj, predložiti društva, ter rok in način predložitve letnih poročil društev.
2
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. SESTAVNA DELA LETNIH POROČIL
3
(1) Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 33 – Računovodske rešitve v društvih (Uradni list RS, št. 107/01).
(2) Sestavna dela letnih poročil društev sta:
1. bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega obdobja (Priloga 2),
2. izkaz poslovnega izida, ki prikazuje stroške, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju (Priloga 3).
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4
Društva v skladu s 25. členom zakona o društvih letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5
Društva lahko AJPES predložijo letna poročila v elektronski obliki ali na papirju.
6
(1) Društva AJPES predložijo letno poročilo v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletne strani AJPES: http://www.ajpes.si/zr ali
– na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice.
(2) Društva podatke po končanem neposrednem vnosu prek spletne strani AJPES potrdijo:
– z elektronskim podpisom (spletno digitalno potrdilo za pravne osebe, ki ga izda Center Vlade Republike Slovenije za informatiko) ali
– s potrdilom, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva. Pisno potrdilo društva predložijo pristojni izpostavi AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
(3) Društva letno poročilo predložijo na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice. Društva disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki ga podpiše zastopnik društva) predložijo pristojni izpostavi AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
(4) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletni strani.
7
Obrazca »Bilanca stanja na dan ........... leta« in »Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. ........... leta« sta na voljo v knjigarnah in papirnicah.
8
Društva letna poročila na papirju predložijo pristojnim izpostavam AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
IV. KONČNI DOLOČBI
9
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila do zadnjega dne v februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto (32. člen zakona o društvih), vloži AJPES predlog za uvedbo postopka o prekršku.
10
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2003.
Št. 112-1/2004
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l. r.

AAA Zlata odličnost