Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

79. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, stran 241.

Na podlagi osmega odstavka 3. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
1. člen
V pravilniku o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97) se pred 1. členom doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
»I. SPLOŠNA DOLOČBA«.
2. člen
V tretji alinei 1. člena se na koncu pika nadomesti s podpičjem, za tretjo alineo pa se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– pripravo poročila za Evropsko komisijo o izdatkih za javne ceste ter o uporabi cest (v nadaljnjem besedilu: poročilo).«.
3. člen
Za 1. členom se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
»II. OZNAČEVANJE JAVNIH CEST IN NJIHOVIH ODSEKOV TER OBJEKTOV NA NJIH«.
4. člen
Za 6. členom se dodajo nov naslov poglavja, ki se glasi: »III. BANKA CESTNIH PODATKOV«, nov naslov podpoglavja, ki se glasi: »1. Banka cestnih podatkov« in nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(notranja delitev banke cestnih podatkov)
Banka cestnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: BCP) obsega naslednje evidence o javnih cestah in objektih na njih:
1. evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ki obsega:
– evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah;
– evidenco tehničnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah;
– evidenco tehničnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh;
2. evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste;
3. evidenco podatkov o uporabi javnih cest.«
5. člen
V naslovu 7. člena se besedilo »evidenc o javnih cestah in objektih na njih« nadomesti z besedilom »banke cestnih podatkov«.
V prvem odstavku se besedilo »Evidence o javnih cestah in objektih na njih (v nadaljevanju: banka cestnih podatkov, s skrajšano oznako BCP) obsegajo« nadomesti z besedilom »Banka cestnih podatkov obsega«.
6. člen
Za 8. členom se doda nov naslov podpoglavja, ki se glasi:
»2. Evidenca tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih«.
7. člen
Naslov 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(zbiranje podatkov za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih)«.
V prvem in drugem odstavku se besedilo »za banko cestnih podatkov« nadomesti z besedilom »za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih«.
8. člen
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(način zbiranja in arhiviranje tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih)«.
V četrtem odstavku se besedilo »evidenc« nadomesti z besedilom »evidence tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih«.
9. člen
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vsebina evidence tehničnih podatkov o javnih cestah)«.
V prvem odstavku se besedilo »Banka cestnih podatkov« nadomesti z besedilom »Evidenca tehničnih podatkov«.
10. člen
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vsebina evidence tehničnih podatkov o objektih na javnih cestah)«.
V prvem in drugem odstavku se besedilo »Banka cestnih podatkov« nadomesti z besedilom »Evidenca tehničnih podatkov«.
11. člen
Naslov 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vsebina evidence tehničnih podatkov o javnih kolesarskih poteh)«.
V prvem odstavku se besedilo »Banka cestnih podatkov« nadomesti z besedilom »Evidenca tehničnih podatkov«.
12. člen
Naslov 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(sporočanje podatkov za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih)«.
13. člen
Naslov 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(sporočanje podatkov za vodenje evidence tehničnih podatkov o avtocestah)«.
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(sporočanje podatkov za evidenco tehničnih podatkov
o občinskih cestah)
Občinska uprava mora Direkciji Republike Slovenije za ceste brezplačno posredovati podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih najkasneje do 15. julija tekočega leta po stanju na sredi leta.«
15. člen
Za 17. členom se dodajo nova tretje, četrto in peto podpoglavje, ki se glasijo:
»3. Evidenca podatkov o izdatkih za javne ceste
17.a člen
(vsebina evidence podatkov o izdatkih za javne ceste)
(1) Evidenca podatkov o izdatkih za javne ceste obsega naslednje obvezne podatke:
1. Investicijski izdatki, ki se vodijo po naslednjih postavkah:
– izdatki za gradnjo;
– izdatki za obnovo;
2. Tekoči izdatki, ki se vodijo po naslednjih postavkah:
– izdatki za tekoče vzdrževanje;
– izdatki za upravljanje;
3. Izdatki policijskega nadzora prometa;
4. Splošni izdatki.
(2) Za državne ceste se podatki iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka zbirajo po odsekih posameznih kategorij državnih cest ter ločeno za dele, ki potekajo v naseljih ter za dele, ki potekajo izven naselij.
(3) Za občinske ceste se podatki iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena zbirajo po enotnih letnih zneskih po kategorijah občinskih cest ter ločeno za dele, ki potekajo v naseljih ter za dele, ki potekajo izven naselij.
(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne zbirajo za občinske ceste:
– na katerih je prepovedan promet motornih vozil, pri katerih je zmogljivost cilindra enaka ali presega 50 ccm; ali
– ki se uporabljajo samo za kmetijska ali gozdarska vozila ali na katerih je mogoč dostop le za namene opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti.
(5) Podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena se zbirajo v enotnih letnih zneskih, v katerih so zajeti vsi izdatki, praviloma po kategorijah in odsekih javnih cest ter ločeno za dele, ki potekajo v naseljih ter za dele, ki potekajo izven naselij.
(6) Podatki iz 4. točke prvega odstavka tega člena se zbirajo v enotnih letnih zneskih, v katerih so zajeti vsi izdatki, praviloma po kategorijah javnih cest.
(7) Podrobnejša vsebina posameznih vrst izdatkov iz prvega odstavka tega člena je določena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
17.b člen
(vodenje podatkov o namenskih posojilih za investicijske izdatke)
(1) V okviru evidence podatkov o izdatkih za javne ceste se ločeno, po kategorijah javnih cest, zbirajo podatki o posojilih, najetih za financiranje investicijskih izdatkov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ter podatki o zneskih odplačil posojil ter o obrestih na posojila, najetih v predhodnih koledarskih letih, vendar izplačani v kasnejših koledarskih letih.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo le za posojila, ki so bila namensko porabljena za financiranje investicijskih izdatkov.
17.c člen
(posredovanje podatkov za evidenco podatkov o izdatkih
za javne ceste)
(1) Podatke za evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste iz 1. in 2. točke prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika zbirajo Direkcija Republike Slovenije za ceste, občine, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma koncesionar za odseke cest, ki jih upravljajo ali za katere so bili investitor. Občine, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma koncesionar posredujejo Direkciji Republike Slovenije za ceste najkasneje do 15. julija podatke, ki se nanašajo na predhodno koledarsko leto, na obrazcih iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri posredovanju podatkov iz prve alinee 1. točke prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika se ločeno navedejo tudi podatki o izdatkih iz predhodnega koledarskega leta za cesto oziroma njen odsek, ki še ni bil kategoriziran. V prvem koledarskem letu po kategorizaciji ceste oziroma njenega odseka se ti podatki navedejo po koledarskih letih od začetka nastanka izdatkov za gradnjo ceste oziroma odseka do prve kategorizacije.
(3) Podatke iz prejšnjega člena posreduje Direkciji Republike Slovenije za ceste subjekt, ki je skrbnik pogodbe o najemu namenskih posojil, najkasneje do 15. julija za predhodno koledarsko leto na obrazcu iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Podatke iz 3. točke prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika, ki se nanašajo na Policijo in Ministrstvo za notranje zadeve, posreduje Ministrstvo za notranje zadeve Direkciji Republike Slovenije za ceste najkasneje do 15. julija za predhodno koledarsko leto na obrazcu iz Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Podatke iz 4. točke prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika posredujejo Direkciji Republike Slovenije za ceste najkasneje do 15. julija za predhodno koledarsko leto Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma koncesionar, Prometni inšpektorat Republike Slovenije, Ministrstvo za promet ter občine na obrazcu iz Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. Evidenca podatkov o uporabi javnih cest
17.č člen
(vsebina evidence podatkov o uporabi javnih cest)
(1) Evidenca podatkov o uporabi javnih cest obsega podatke o prometu posameznih vrst motornih vozil na delih cestnih odsekov državnih cest, ki potekajo izven naselij.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo glede na opravljeno prometno delo, izraženo v mio prevoženih kilometrov na leto, za naslednje kategorije motornih vozil:
– vozila za prevoz potnikov z manj kot 10 sedeži;
– lahka dostavna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne dosega tri tone;
– tovorna vozila;
– tovorna vozila s priklopniki;
– vlačilce s polpriklopniki;
– avtobuse;
– druga motorna vozila.
17.d člen
(zbiranje podatkov o uporabi javnih cest)
(1) Podatke za evidenco podatkov o uporabi javnih cest posredujejo Direkciji Republike Slovenije za ceste Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oziroma koncesionar za odseke cest, ki jih upravljajo, najkasneje do 15. julija za predhodno koledarsko leto.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo na obrazcu iz Priloge VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. Sporočanje podatkov o občinskih cestah
17.e člen
(sporočanje podatkov o občinskih cestah)
(1) Občinska uprava mora brezplačno posredovati Direkciji Republike Slovenije za ceste podatke iz 6.a člena tega pravilnika v rokih, določenih s tem pravilnikom. Podatki se pošljejo na mediju za prenos računalniško obdelanih podatkov, če ni z Direkcijo Republike Slovenije za ceste drugače dogovorjeno.
(2) Če občinska uprava ne da podatkov o občinskih cestah do rokov iz prejšnjega odstavka, jo Direkcija Republike Slovenije za ceste pisno opozori najkasneje v 15 dneh po izteku teh rokov in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije, Urad za lokalno samoupravo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet ter župana občine.
(3) Če občinska uprava kljub pisnemu opozorilu iz prejšnjega odstavka ne pošlje zahtevanih podatkov, Direkcija Republike Slovenije za ceste opozori Ministrstvo za finance in Ministrstvo za promet ter obvesti Vlado Republike Slovenije, Urad za lokalno samoupravo in župana občine, da občina ne izvaja nalog, določenih s predpisi, ter da se bo to upoštevalo pri odločanju o dodelitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij s področja občinskih cest, v skladu s predpisi o financiranju občin.«
16. člen
Pred 18. členom se doda nov naslov poglavja, ki se glasi:
»III. RAZPOLAGANJE S PODATKI IZ BANKE CESTNIH PODATKOV«.
17. člen
Naslov 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(združena evidenca tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih)«.
V prvem odstavku se besedilo »združeno evidenco« nadomesti z besedilom »združeno evidenco tehničnih podatkov«.
V drugem odstavku se za besedilom »podatke o občinskih cestah« doda besedilo »za evidenco tehničnih podatkov«, besedilo »17. člena« pa se nadomesti z besedilom »17.e člena«.
18. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedilom »uradne statistike« doda vejica ter besedilo »priprave poročila za Evropsko komisijo o izdatkih za javne ceste ter o uporabi javnih cest«.
19. člen
Za 19. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»IV. PRIPRAVA POROČILA ZA EVROPSKO KOMISIJO O IZDATKIH ZA JAVNE CESTE TER O UPORABI JAVNIH CEST
19.a člen
(zbiranje podatkov za pripravo poročila)
(1) Zbiranje podatkov za pripravo poročila za Evropsko komisijo o izdatkih za javne ceste ter o uporabi javnih cest (v nadaljnjem besedilu: poročilo) koordinira Direkcija Republike Slovenije za ceste z vodenjem in upravljanjem evidenc podatkov, ki jih v skladu z določbami tega pravilnika posredujejo pristojni dajalci podatkov.
(2) Po prejemu podatkov, predpisanih s tem pravilnikom, Direkcija Republike Slovenije za ceste nemudoma preveri ali so posredovani vsi zahtevani podatki ter ali so obrazci pravilno izpolnjeni. Če podatki niso popolni, Direkcija Republike Slovenije za ceste nemudoma obvesti pristojnega dajalca podatkov ter mu določi rok 8 dni za posredovanje manjkajočih podatkov. O tem obvesti tudi ministra za promet.
(3) Če Direkcija Republike Slovenije za ceste ne prejme predpisanih podatkov v rokih, določenih s tem pravilnikom, naslednji delovni dan po izteku roka opozori pristojnega dajalca podatkov, ter mu določi rok 8 dni za posredovanje vseh podatkov. O tem obvesti tudi ministra za promet.
19.b člen
(posredovanje podatkov ministrstvu za promet)
Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi posredovanih podatkov ter podatkov, ki jih zbira sama za ceste, ki jih upravlja, pripravi predlog poročila na obrazcu iz Priloge VII, ki je sestavni del tega pravilnika, ter ga posreduje ministrstvu za promet najkasneje do 31. oktobra.
19.c. člen
(priprava poročila)
Ministrstvo za promet najkasneje do 15. decembra pripravi poročilo Evropski komisiji.«
20. člen
Dodajo se priloge I, II/A, II/B, III, IV, V, VI VII/A in VII/B.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi programsko opremo za vodenje evidenc, predpisanih s tem pravilnikom, najkasneje do 31. marca 2004 ter jo brezplačno posreduje dajalcem podatkov, določenih s tem pravilnikom.
22. člen
Dajalci podatkov morajo z obveznim zbiranjem podatkov, določenih s tem pravilnikom, začeti s 1. majem 2004.
Podatki iz prejšnjega odstavka se prvič posredujejo Direkciji Republike Slovenije za ceste v rokih, določenih s tem pravilnikom, v letu 2005, za obdobje od 1. maja do 31. decembra 2004.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-11/2002/41-0413
Ljubljana, dne 23. novembra 2003.
EVA 2003-2411-0090
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
   Priloga I
 
  Opredelitev izdatkov za javne ceste
 
  1. Investicijski izdatki
 
  Investicijski izdatki zajemajo vse izdatke v zvezi z gradnjo in obnovo 
(investicijskim vzdrževanjem) cest in delov cest, skupaj z nepredvidenimi stroški 
in stroški raziskav, povezanimi s takim delom.
  Med investicijske izdatke se štejejo tudi vsi izdatki za delo, proizvode in 
storitve tretjih oseb, povezanih z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem cest.
  Med investicijske izdatke se ne štejejo zneski obrokov za odplačevanje 
namenskih posojil ter zneski obresti za najeta posojila za gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cest.
 
 
  2. Tekoči izdatki
 
  Tekoči izdatki obsegajo vse izdatke v zvezi s tekočim vzdrževanjem in 
upravljanjem cest.
  Med tekoče izdatke se štejejo tudi vsi izdatki za delo, proizvode in storitve 
tretjih oseb, povezanih s tekočim vzdrževanjem in upravljanjem cest.
  Med tekoče izdatke se ne štejejo zneski obrokov za odplačevanje namenskih 
posojil ter zneski obresti za najeta posojila za tekoče vzdrževanje in upravljanje 
cest.
 
 
  3. Izdatki policijskega nadzora prometa
 
  Izdatki policijskega nadzora prometa obsegajo skupne izdatke policijskih 
storitev, ki se lahko zaračunajo za njeno funkcijo v nadzoru prometa, skupaj z 
izdatki za zaposlene, vozila in opremo.
  Kot izdatek policijskega nadzora se šteje tudi izdatek Ministrstva za notranje 
zadeve v zvezi z nalogami iz prejšnjega odstavka.
 
 
  4. Splošni izdatki
 
  Splošni izdatki obsegajo skupne izdatke subjektov, ki se ukvarjajo z 
upravljanjem, strokovnim in inšpekcijskim nadzorom cest. Kot splošni izdatki se 
vodijo izdatki, ki niso posebej namenjeni gradnji, vzdrževanju ali upravljanju 
cest, zajemajo pa splošne administrativne odhodke in izdatke za plače.
  Med splošne izdatke se štejejo:
  – izdatki za plače zaposlenih in izdatki za plačila pogodbenih del. Poleg plač 
in nadomestil plač se štejejo vsi prejemki v zvezi z delom, vključno s 
stimulacijami in bonitetami, ter prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem, ki ga 
zagotavlja delodajalec;
  – izdatki v zvezi z zagotavljanjem namestitvenih zmogljivosti za zaposlene;
  – izdatki obratovanja izpostav;
  – izdatki v zvezi s servisnimi objekti za popravila in vzdrževanje (zlasti 
pokriti prostori, skladišča za orodja), če ti izdatki, niso neposredno upoštevani 
v drugih postavkah;
  – vsi ostali izdatki, ki niso bili upoštevani pod drugimi postavkami ter med 
investicijskimi in tekočimi izdatki.