Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5892. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2004 , stran 20031.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 11. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel proračun za leto 2004
O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Poskupina kontov
----------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)                      3.704.449
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      2.038.442
70   DAVČNI PRIHODKI                       1.401.160
    700 Davki na dohodek in dobiček              1.079.259
    703 Davki na premoženje                   218.991
    704 Domači davki na blago in storitve            102.910
    706 Drugi davki                          –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       637.282
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                          418.335
    711 Takse in pristojbine                    8.500
    712 Denarne kazni                       1.000
    713 prihodki od prodaje blaga in storitev           8.847
    714 Drugi nedavčni prihodki                 200.600
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      280.938
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           24.938
    721 Prihodki od prodaje zemlje                   –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                   256.000
73   PREJETE DONACIJE                          –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     1.385.069
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  1.385.069
II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43)                        3.792.741
40   TEKOČI ODHODKI                        922.720
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            220.275
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                            37.543
    402 Izdatki za blago in storitve               645.902
    403 Plačila domačih obresti                    –
    409 Rezerve                          19.000
41   TEKOČI TRANSFERI                      1.202.947
    410 Subvencije                        22.200
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                        458.505
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                           43.176
    413 Drugi tekoči domači transferi              679.066
    414 Tekoči transferi v tujino                   –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    1.566.177
    420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev          1.566.177
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    100.897
    430 Investicijski transferi                 100.897
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)                -88.292
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
----------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB                       Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Poskupina kontov
----------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                           500
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH                   500
    750 Prejeta vračila danih posojil                500
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                  –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                         –
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV. - V.)                            500
----------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA                   Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Poskupina kontov
----------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      6.500
55   ODPLAČILA DOLGA                         6.500
    550 Odplačila domačega dolga                  6.500
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -94.292
X.   NETO ZADOLŽEVANJE
    (VII.-VIII.)                          -6.500
XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+X.-IX)                          88.292
----------------------------------------------------------------------------
Negativno stanje na računu leta 2004 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu iz leta 2003.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z zakonom o javnih financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS in drugo področno zakonodajo.
Prihodki od najemnin stanovanj se določijo kot namenski prihodki, ki se porabijo za namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi obveznostmi in veljavno zakonodajo.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije , v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 25.000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte za leto 2003 najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine 2 milijona SIT med posameznimi področji proračunske porabe.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi finaciranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Če bo v letu 2004 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40–1/03
Jesenice, dne 4. novembra 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.